การกรวดน้ำที่จะทำให้ได้บุญกุศลมาก

เมื่อเราไปทำบุญไม่ว่าจะที่วัดหรือใส่บาตรหน้าบ้านสิ่งที่เราจะชอบทำคือ การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับและเพื่อให้เรานั้นได้รับบุญ วันนี้เราเลยจะพามาดูการกรวดน้ำที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้บุญกุศลมากที่สุด จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

วิธีการ กรวดน้ำถูกต้อง ได้อานิสงส์แร ง อ ย่ า กรวดให้กับ เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร ก่อนต ามความเชื่อ ของคนบ้านเรานั้น มักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศล ให้กับผู้ที่ลาลับไป ไม่ว่าจะเป็น เจ้าก ร ร มนาย เ วร หรือจะเป็นคนที่เราเคย ทำผิ ด พ ล า ด อะไรไว้ หากเราทำภูเขา ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ

แต่การกรวดน้ำนั้น ถ้า อ ย า ก จะให้บุญส่งไปถึงด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ อันแท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวด อ ย่ า ง ถูกวิธี และเรามาทำ ต า ม กันเลยดีกว่าว่า วิธีการกรวดน้ําที่ถูกพอ ดีนั้น จะต้องทำยังไงหล า ยค นยังเข้าใจ ผิ ด กันอยู่ หล า ยคนยังไม่รู้ การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็นการเอา ผลบุญให้กับตนเอง แต่เป็นการแบ่ง

บุญกุศลให้กับ เหล่าเทวดาต่างหากล่ะ ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัว จะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือ เราทำให้เรานั้นไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคล า ดจาก ภ ยั น อั น ต ร า ย ใดๆได้ เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำ ให้กับเจ้าก ร รมนาย เ วร นั่น เพื่อเสริมพ ลั ง ให้กับด ว ง จิ ต ที่คิดไม่ ดี กับเรา เหนือ กว่าเทวดา ประจำตัว ถ้าเราทำ ผิ ด ขั้นตอนก็จะถือว่า ทำบุญไม่ขึ้นนั่นแหละ

กรวดน้ำ ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดา จะเป็นการดีต่อเรา การกรวดน้ำหลัง จากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทาง ช่วยให้ชีวิตของเรานั้น ราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ ขั้นตอนการ กรวดน้ำให้กับเทวดานั่นคือ แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้น ให้ส ว ด บ ท ค า ถ า นี้ ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เทวดา ทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ย ทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรด ม า รับเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้ น จากความ ทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะ อยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงม ารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ า แวะ อ ย่ า เวียนแห่งใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ ผลบุญ ได้โปรดกล า ยเป็นโ ภ ค ท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปเทอญ กรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น จะทำให้เรานั้น ได้ผลบุญถึงเร็วกว่า การอธิษฐานจิต แล้วอ ย่ าลืมที่จะแบ่ งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่ งการแบ่งทานที่ยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น สดใส ในทุกๆวัน

ที่มา postkidde  sabuyjaijung