จงเลือกรักคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

จงเลือกรักคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

จงเลือกคบกับคนที่เขายอมเห นื่อยเพื่อคุณไม่ใช่คนที่คุณต้องเ หนื่อยเพื่อเขาคู่ชีวิต ไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่ เข้าใจกันก็พอแล้วเมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เธอเขาใจ ฉันก็พอแล้วคู่ชีวิตกับคู่รักต่างกันคู่ชีวิตหมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุ กข์ย ามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณในเวลาที่มีความสุขเท่านั้นแต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา

เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ ายๆมาแค่ไหนก็ตามอย่ าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขาตลอด

แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อย ลำบ าก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณอยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิตคู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอกขอแค่เป็น คู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้วไม่หวังว่า คู่ชีวิตต้องดีที่สุด เพียงขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุขไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่ งามหมดจรดด้วยจิตใจที่มี

ของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกันไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตรขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่า ต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่าสวย ดัง เ ทพธิดา หรือจะ หล่อ ล า กดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริมไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดี ร้ าย ด้วยรอยยิ้ม และเป็นกำลังใจให้กัน อยู่ข้างกันเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตาม ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใครๆหากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขนายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เ สื่อมราคาเพื่อรักษ าหน้าตา

ในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุข ภาพดีไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข ภาพที่ดีตามวัยไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท รมานตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่งวาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวัง ยั ด เ ยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหากแต่มีปัญญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะมีมารย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศหากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพย าน ในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดีเพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนามิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนานั้นไซร้ เราทุ กคนล้วน เลือกได้เองอย่ างแท้จริง

ที่มา : yakrookaset