ชีวิตจะตกต่ำ ไม่ก้าวหน้าหากเ ผ ล อทำ บ า ป 11 อ ย่ าง

เรามักจะเคยได้ยินกัน มาแล้วกับคำว่า บ า ป แต่เพื่อนๆคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทำแล้วบ า ปติดตัว แล้วบ า ปนั้นคืออะไร สำหรับวันนี้เราก็จะพามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราทำแล้วมันคือบ า ป แล้วบ า ปคืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลย

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอ ย่ างไร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดี การเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ าป 11 อ ย่ าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้น มีอยู่ว่า

บ าปที่ 1 เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บ าปที่ 2 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล

บ าปที่ 3 การชอบ โ ก ห ก ไม่รั ก ษ าคำพูดของตน

บ าปที่ 4 การ มั ว เ ม า ใน อ บ า ย มุ ข

บ าปที่ 5 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 6 การเป็นผู้เ กี ย จคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ าปที่ 7 ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ น าจ เหนือตน

บ าปที่ 8 การไม่รู้จักปล่อยวางใน ก า ม า ร ม ณ์ และไม่ยินดีใน พ ร ห ม จ รรย์

บ าปที่ 9 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

บ าปที่ 10 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็น แ ก่ ตัว

บ าปที่ 11 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

หนทางแห่งความเสื่ อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ ย ง ที่สุด เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ มันดึงชีวิตต ก ต่ำอ ย่ างที่สุด ปิดทุกทางบุญ หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

ที่มา ธ.ธรรมรักษ์  san-sabai