ตื่นเช้าใส่บาตรทุกวัน เสริมโชคลาภ เงินทองไม่ข า ดมือ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้อนิสงส์ของการตื่นย ามเช้าใส่บาตร ทำบุญทุกวัน กับบทความ ตื่นเช้าใส่บาตรทุกวัน เสริมโชคลาภ เงินทองไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าการใส่บาตรย ามเช้าช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้อย่ างไร

การใส่บาตรในช่วงเช้านั้น เป็นประเพณีที่ค นไ ท ยถูกปลูกฝังให้ปฎิบัติสืบต่อ กัน มาเป็นเวลาช้านาน โดยมีความเชื่อว่าการทำบุญใส่บาตรนั้นจะเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง และเผื่อแผ่ไปถึงเจ้ากร ร มนายเ วร และเป็นการแผ่เมตต าให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่าอาหารที่เราได้ทำบุญไปนั้น จะส่ งถึงผู้ล่วงลับที่เราตั้งใจทำบุญไปให้

ความหมายในการตักข้าวใส่บาตรพระ

การตักข้าวใส่บาตรพระนั้น เราควรตักใส่ 3 ทัพพี โดย

ทัพพีที่ 1 ถวายแด่พระพุทธ

ทัพพีที่ 2 ถวายแด่พระธรรม

ทัพพีที่ 3 ถวายแด่พระสงค์

จากนั้นให้เราถอ ดรองเท้านั่งคุกเข่า ไหว้รับพร และกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเว ร และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญนั้นเราควรเตรียมใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากการคิดร้ า ยต่อผู้อื่น และสิ่งที่นำมาทำบุญนั้นต้องเป็นสิ่งที่ได้มาอย่ างสุจริต การทำบุญจะสมบูรณ์ได้นั้น นอ กจากจะถวายสิ่งของที่เรานำมานั้นให้แก่พระภิกษุ สามเณร ผู้ปฎิบัติสิ่งดีงามต ามพระธรรมแล้ว การทำบุญนั้นต้องไม่เดือ ดร้อนเราด้วย ทำบุญจะมากจะน้อย ก็ได้บุญเท่ากัน

หลังใส่บาตรแล้ว ให้ท่องนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำไปแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาในทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกช าติโดยเร็วเทอญ หลังจากนี้ให้ทำการแผ่เมตต าให้ตัวเอง โดยบทแผ่เมตต ามีดังนี้

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุ ก ข์

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรั ก ษ าตนอยู่เป็นสุขด้วยเถิด

จากนั้นให้แผ่เมตต าให้เจ้า ก รร ม น า ย เว ร หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีบทแผ่เมตต าดังนี้

สัพเพ สัตต า โหนตุ นิททุ ก ข า อะเ ว ร า อัพย าปัชฌา อะนีฆาสุขี อัตต านังปะริหะรันตุ

ขอสั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขกายสบายใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งหล า ยทั้งปวงเทอญ

ที่มา postsod, krustory