ท่องค า ถ าเเคล้วคลาด สวดก่อนเดินทางไกล ปลอ ดภั ยเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาที่หล า ยคนหรือว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปไหน มาไหน เดินทางไกล ขึ้นเขาลงห้วย หรืออาจจะเดินทางต่างจังหวัด สิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือในเรื่องของความปลอ ดภั ยในการเดินทาง เพื่อให้เราสบายใจและคนรอบข้างสบายใจ วันนี้เราจึงได้แนะนำค า ถ าบทสวดดีๆ สำหรับคนที่เดินทางไกลให้แคล้วคลาดรอ ดปลอ ดภั ย เอามาฝากเพื่อนกัน

ค า ถ าที่ 1 ค า ถ าป้องกัน ภั ย สวดก่อนออ กเดินทาง หรือทำภารกิจ

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันต า นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะต านิเม

ค า ถ าที่ 2 ค า ถ าแคล้วคลาด ให้สวดค า ถ านี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

ค า ถ าที่ 3 ค า ถ าสำหรับเดินทางไกล

ก่อนออ กเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ตั้งสมาธิ แล้วสวดบทนี้ก่อนออ กเดินทาง

มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง

ค า ถ าที่ 4 ค า ถ าขับรถปลอ ดภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดค า ถ า ต ามนี้ เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง

พึงเจริญเมตต าจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวร ไม่มีภั ย ไปในสัตว์ โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องต่ำ และในทิศขวาง บทค า ถ าของหลวงพ่อจรัญ

ค า ถ าที่ 5 ค า ถ าย ามคับขัน

ค า ถ านี้ใช้สวดตอนอยู่ในสถานการณ์คับขัน หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับเราคอยจ้องเล่นงานอยู่

พุทโธเมสะระนัง เลนัง ต าณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดต า พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ ห า ยไป

ค า ถ าที่ 6 ค า ถ าเดินทางปลอ ดภั ย ไร้อุปสรรค

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ

ค า ถ าที่ 7 ค า ถ าอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชา ก่อนที่จะออ กจากบ้านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอ ดภั ย และเสริมสร้างความเป็นสิริเป็น มงเป็นคล

พุทธัง อาราธนานัง รั ก ษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า

ค า ถ าที่ 8 ค า ถ าเดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย

อิติปิโส ภะคะวา ย าตร า ย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตร า ย ามดี (วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตร า ย ามดี พระ (วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า (และคณะ)เดินทางโดยปลอ ดภั ย ปราศจาก ภั ย ทั้งหล า ยทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ

ค า ถ าที่ 9 ค า ถ ารอ ดพ้นภั ย

สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์คับขัน ภั ย เช่น มีคนคอยคิดไม่ดีใส่ จะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

นอ กจากเรื่องความปลอ ดภั ยในการเดินทางแล้ว เราก็ได้นำบทสวดค า ถ าเรียกเ งิ นเล็กๆน้อยมาฝากกันด้วยค่ะ

ค า ถ าโชค ค า ถ าเรียกเ งิ น เสริมท รั พ ย์ หลวงพ่อปาน (ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคท รั พ ย์มากมาย เรียกเ งิ น เรียกทอง โชคและลาภ ค้าขายร่ำร ว ย

สำหรับเรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกัน หล า ยคนคงจะคุ้นเคยกับการสวดมนต์ไหว้พระ ดังนั้นแล้วการที่เราสวดค า ถ าดีๆเพื่อ การเดินทางกาย เพื่อความสะดวกสบายใจของใครหล า ยคน ก็เป็นสิ่งดีเช่นเดียวกัน และควรที่จะระลึกเอาไว้เสมอว่า ไม่ควรที่จะประมาทในการเดินทาง ขอให้ทุกคนเดินทางอ ย่ างสวัสดิภาพและปลอ ดภั ย

ที่มา today line, mthai  postsod