บริหารเ งิ นยังไงให้มีใช้ ไม่ขัดสนในยุคที่คนชอบอวดร ว ย

กับพนักงานบางคน ทำไม เพราะอะไร คนที่มีเงิ นเดือนเท่าๆกัน เขาจึงมีเ งินใช้อย างไม่ขัดสน เขาปฏิบัติกันยังไงและนั่นอาจ เพราะเขามีการจัดการ กับเงิ นของเขาดีไง ฉะนั้นเรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนทำกันอ ย่ างไรบ้าง

1.ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายเพื่อให้รู้ว่าจ่ายอะไรไปบ้าง

สิ่งเหล่านี้มันคือพื้นฐานนะ เราคงเคยได้ยิน มาตั้งแต่เ ด็ กๆ ในการออมเงิ น ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือจงเริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย ของตัวเองกัน และต่อจากนั้น ก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อนๆใส่ร า ยการต่างๆ ที่ได้ใช้ไปใน แต่ละวันก็เพื่อจะได้รู้ว่า อันไหนที่เราจ่ายไปบ้างเท่าไหร่ เงิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับรับมาเท่าไหร่ และหลังจากนั้นให้มาคำนวณดูค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันจะส่งผล ดีให้เรารู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายมากขึ้น

2.งดค่าใช้จ่ายที่คิดว่าฟุ่มเฟือยเกินตัว

ก็คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน มกระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้า แบบว่าอย ากได้เฉยๆ แค่ชอบเลยซื้ อ แล้วก็ไม่ได้ใช้ และเราจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายๆ แต่ก็ต้องมีวินัยในตัวเองนะ แรกๆอาจจะทำได้ย าก แต่ถ้าทำจนติดนิสัย แล้วล่ะก็ มันจะทำให้เราชินหากเราทำได้ มันก็จะส่งผล ดีให้เรา มีเ งินเหลือใช้ ออมเงิ นได้ เพราะเหล่านี้นั้น ถือว่าเป็นร า ยจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือย ถ้าล ดไปได้ ก็จะมีเ งินเก็บสบายเลย เรื่องการใช้จ่ายแม้เรื่องเล็กๆ พอนานวันไปมันอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้นะจำไว้

3.ซื้ อของที่คุณภาพไม่ใช่ดูแต่ร า ค าอ ย่ างเดียว

หล า ยๆคนที่อาจจะติด นิสัยซื้ อของแล้ว ดูที่ร า ค าจากนี้ไปนั้น ควรเปลี่ยนพฤติกรร มตัวเองนะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี นอ กจากจะดู ที่ร า ค า ควรดูที่คุณภาพด้วย การที่จะซื้ อของ ได้ของที่มีคุณภาพ จะส่งผลระยะย าวใช้ได้นาน คุ้มค่าและไม่ต้องเ สี ยเงิ นซื้ อเรื่อยๆ ทบทวนไตร่ตรองดูก่อน บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆ มันย่อมคุ้มค่ากว่าไง

ที่มา stand-smiling  yakrookaset