วิ ธีปลูกว่านร ว ยไม่เลิก ให้ได้โ ชค

เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหล าดใจสักเท่าไหร่ สำหรับคนไทยอย่ างเรา ๆ ที่นับว่าการเสี่ ย งโ ช คอยู่ในสายเลือ ดและเป็นของที่อยู่คู่กันกับคนไทยมาโดยตลอ ด อ ย่ างเช่นต้นว่านร ว ยไม่เลิก จัดเป็นว่ า น มงคลเสริมโ ช คลาภ โดยมีความเชื่ อว่า จะช่วยส่งเสริมความร ว ย โ ช คล าภเรียกเ งินท องรวมถึงกิจการงาน และการค้ า ข า ยให้มั่งคั่งมากขึ้น

นิยมปลูกประ ดั บ ในกระถางตั้งประ ดั บ ไว้หน้าบ้าน และในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย ว่ านร ว ยไม่เลิกมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชียและประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประ ดั บ

ลำต้นว่ าน ร ว ยไม่เลิก

มีลักษณะเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็น เป็นหัวบนดิน หัว ว่ า น ร ว ยไม่เลิก มีลักษณะกลม สีเขียวอม ข า ว ล้อมรอบด้วยกาบใบส่วนปล า ยหัวแหลม เนื้ อหัวภายในมีสี ข า ว

ใบว่ านร ว ยไม่เลิก

ออ กเวียนสลับกันรอบหัว ใบมีรูปหอ ก โคนใบสอบ ปล า ยใบแหลมและโค้งลงด้านล่าง ใบย าวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ และโค้งเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อน และแผ่นใบด้านบน มีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

ด อ กว่านร ว ยไม่เลิก

ออ กด อ ก ได้ตลอ ดเมื่อถึงช่วงอายุ ด อ ก ออ กเป็นช่อแท งออ กจากปล า ยหัว ประกอบด้วยก้านช่อ ด อ ก กลม สีเขียวอ่อน ย าวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ปล า ยช่อ ด อ ก ประกอบด้วย ด อ ก เรียงซ้อนกันจำนวน มาก ด อ ก อ่อน มีลักษณะกลม สี ข า ว เมื่อ ด อ ก บาน กลีบ ด อ ก จะแผ่ออ ก แผ่นกลีบ ด อ ก มีสี ข า ว

ผลของว่าน ร ว ยไม่เลิก

จะไม่พบเนื่องจากไม่มีการติ ดผลหลังด อ ก บาน

การปลูกลงแปลง

ควรปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประ ดั บชนิดอื่นที่สูงกว่า และสามารถเป็นร่มให้แ ก่ ว่ า น ได้

มาดูส่วนในเรื่องความเชื่อ กัน

1. ส่วนคาถากำกับสำหรับใช้ตอนปลูกและเวลารดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า 3 จบ มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม

2. วัน มงคลการปลูกและทิศมงคล

แนะวันอังคารช้างขึ้นเดือน 6 เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืน เดือน มืดจนถึงคืนวันเพ็ญ โดยใช้ด้านสว่างของด วงจันทร์เป็นตัวกำหนด หากไม่สะดวกก็สามารถปลูก ในวันอังคารข้างขึ้นเดือนใดก็ได้หรือให้ทำการปลูกในวันพุธ

3. สำหรับทิศมงคลและตำแหน่งการจัดวางเพื่อขอห ว ย

ให้หันไปทางทิศตะวันออ กหรือทิศเหนือของบ้าน หรือถ้าหากวาง เป็นกระถางที่โต๊ะทำงาน ให้วางไว้ในทิศตะวันออ ก เพื่อช่วย ดึงดู ดเรื่องเ งิ นท อง โช คล าภ ให้รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันต กดิน ไม่ควรรดเยอะ เพราะจะทำให้ว่านเฉาและต าย ส่งผลให้โช คชะต าสิ่งดี ๆ ห า ย ออ กไปจากเรา

4. วิ ธีขอห ว ยกับต้นร ว ยไม่เลิก

ขอหว ยต้นร ว ยไม่เลิก ก็ต่อเมื่อเริ่มมีหน่อ กำลังจะออ กด อ กหรือ ด อ กออ กแล้ว กำลังจะบาน นับว่าคุณกำลังจะมีโช ค ให้ เริ่มปฏิบัติการส่องเล ขเด็ ดโดยนำแป้งทาบริเวณใบหรือ ด อ ก จากนั้นใช้นิ้มือลูบไปเรื่อย ๆ แล้วมองหาดูรอยแป้งที่รวมตัวที่จะสามารถมองเห็นเป็น ตัวเลข ซึ่งรอยตัวเลขบางรอย ก็เห็นได้ชัดหรืออาจจะเห็นไม่ชัด ขึ้นอยู่กับการใช้สมาธิ เพ่งมองหาตัวเลขขึ้นอยู่กับด ว งของผู้เสี่ ย งโ ช ค

ที่มา kiddeepost  taksin289