สวดก่อนนอนเป็นประจำ ช่วยให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสวดมนต์บูช าท้าวเวสสุวรรณก่อนเข้านอน กับบทความ สวดก่อนนอนเป็นประจำ ช่วยให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการสวดบทบูช าท้าวเวสสุวรรณก่อนจะช่วยให้ชีวิตดีอย่ างไร

หลากหล า ยความเชื่อหลากหล า ยเรื่องราวที่มีมาและสืบทอ ด กัน มาจนถึงในปัจจุบันนี้ หากเราได้พูดถึงในเรื่องราวความเชื่อต่างๆแล้ว วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็น ก า ร บูช าที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น มีวาสนาดี มี เ งิ น ทองใช้อย่ างไม่ข า ด

ท้าวเวสสุวรรณ ( ท้าวเวสสุวัน ) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ‘ท้าวกุเวร’ ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก ‘ท้าวไพสพ’ เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหล า ย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร ว่ากันว่าอาณาเขตที่

ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย

‘พระอินทร์’ ( ท้าวธตรฐ ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออ ก ,

‘พระยม’ ( ท้าววิรุฬหก ) ปกครองโลกด้านทิศใต้

และ ‘พระวรุณ’ ( ท้าววิรูปักษ์ ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก

ก า ร บูช าในเรื่องราวต่างๆนั้น หากเราได้พูดถึงท้ า ว เว ส สุ วรรณตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลนาน มาแล้ว คนโบราณจะมีความเชื่อ กันว่า ท้ า ว เว ส สุ วรรณนั้นหากบูช าเอาไว้ไม่ว่าจะกับตัวหรือเอาไว้ในบ้ า นจะนำพาช่วยเป็น ก า ร เสริม โ ช ค ต่างๆ ทั้งหน้าที่ ก า ร งานให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น

ก า ร เ งิ น ให้มี เ งิ น ทองใช้อย่ างไม่ข า ด และจะให้ช่วยพ้น ภั ยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่านด้วย ในตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้อง ก า ร ความเจริญในลาภยศ ท รั พ ย์สิน เ งิ น ทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีท รั พ ย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ข า ดสาย

และขจัด ภูตผีปีศาจ สิ่งอัป ม ง ค ล ไม่กล้าเข้ามารบกวน และช่วยบันดาลโชคลาภโภคท รั พ ย์ให้แก่ผู้บูช า บูช าท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์ สิทธิ์

ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา และบอ กกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อัน มีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

‘พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ’ ‘ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหล า ย วิน า ศสัน’

สำหรับบทแรกเป็น ก า ร กล่าว คาถาเพื่อเป็น ก า ร ปกป้องและเพื่อเป็น ก า ร รั ก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

‘ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ช านามิ ช านามิ’

ท่านสามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย เมื่อได้สวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภั ยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่ างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ นอ กจากนี้ คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่ วร้ า ยไม่ให้มารังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน และมีความเชื่อ กันว่า ผู้ใดห้อยบูช าท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิด โ ช ค ลาภมากมาย ร่ำร ว ย เ งิ น ทอง มีกิน มีใช้ไม่ข า ดแก้ปีชง เสริมปีชง เทพแห่งปีชง ป้องกันภั ยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ

ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัว ในร้านนั้นๆ เพราะภูติผีปีศาจ ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ คน มีลูกเพิ่งคลอ ด หรือมีเด็กเล็ก มักนิยมบูช าท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เพราะมีความเชื่อว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็ก

เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งภูติผีปีศาจนั่นเอง จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อน ลูกเล็ก หากชอบร้องไห้ตอนกลางคืน ไม่หลับไม่นอนเหมือน มีอะไรมารบกวนเด็ก และยังสามารถกันภูติผีปีศาจคุณไสย์มนต์ดำได้หมด

ที่มา poobpub