สอนลูกให้รู้จักเก็บออม ใช้เ งิ นให้ถูกที่ถูกทางด้วย 8 วิ ธี

แม้จะอยู่ในช่วงวัยเ ด็ ก แต่การเก็บออมเ งิ นและรู้จักคุณค่าของเ งิ น ที่ได้รับมาไม่ว่าทั้งจากทางครอบครัวโดยตรงหรือจากบุคคลอื่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม ยิ่งปลูกฝังให้จำขึ้นใจได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยส่งผลระยะย าว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เริ่มทำงาน มีความต้องการซื้ อบ้าน มีความต้องการสร้างครอบครัวที่มั่นคง จะได้ไม่ลำบากและนึกคิดย้อนกลับมาว่ารู้แบบนี้เก็บออมเ งิ นตั้งแต่เ ด็ กดีกว่า ด้วย 8 วิ ธีสอนลูกออมเ งิ น ดังนี้

1. เริ่มสอนเรื่องสินเชื่อหรือบัตรเครดิต

ถ้าลูกรบเร้าให้คุณซื้ อ ของเล่นสักชิ้น อ ย่ าดุว่าหรือซื้ อให้ลูกทันที คุณควรต่อรองให้ลูกออมเ งิ น ไว้ซื้ อเองวันหลัง หากพูดยังไงลูกก็ไม่ฟัง นี่อาจเป็นโอกาสดีที่คุณจะสอนลูกเรื่องสินเชื่อหรือบัตรเครดิต เริ่มจากบอ กลูกว่า คุณจะให้ลูกยืมเ งิ นไปซื้ อของก่อน และลูกต้องหาเ งิ น มาคืนให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่อ ย่ างนั้นลูกต้องจ่ายเ งิ นคุณเพิ่มเป็นค่าดอ กเบี้ยต ามอัตราที่คุณกำหนด ถ้าคุณปลูกฝังนิสัยนี้ ให้ลูกได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ลูกจะเห็นคุณค่าของของแต่ละชิ้นว่าหาซื้ อมาได้ด้วย เ งิ นของตัวเอง

2. นับเหรียญและธนบัตร

สำหรับเ ด็ กเล็ก เราสอนลูกเรื่องสกุลเ งิ นและวิ ธีนับค่าเ งิ น ของเหรียญกับธนบัตรได้ ลองเล่นเกมนับเหรียญเรียงเป็นตั้ง ๆ ให้ได้ค่าเ งิ นต ามที่กำหนดไว้ หรือคุณอาจสอนลูกให้ค่อย ๆ เก็บออมเ งิ นเพื่อซื้ อขน มที่ลูกชอบ ลูกจะได้เรียนรู้เรื่องค่าเ งิ น

3. เปิดบัญชีธนาคารและทำบัตรเดบิตให้ลูก

เมื่อลูกโตพอ จะมีเ งิ นค่าขน มแล้ว สอนให้ลูกรู้จักพื้นฐานของการทำงานหาเ งิ นและทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย คุณอาจให้ลูกดูสลิปเ งิ นเดือนของคุณ และเล่าให้ลูกฟังคร่าว ๆ ว่าคุณใช้เ งิ นกับเก็บออมเ งิ นอ ย่ างไร คุณอาจเปิดบัญชีธนาคารให้ลูกและย้ายเ งิ นรับขวัญ หรือเ งิ นที่ลูกได้รับจากญาติ ๆ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ มาไว้ในบัญชีนี้ เ ด็ ก ๆ ชอบที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็น ผู้ใหญ่ ธนาคารบางแห่งมีบัตรเดบิตสำหรับเ ด็ กด้วย การให้ลูกได้เป็นเจ้าของบัตรสักใบ นับเป็นความคิดที่ดีตราบใดที่คุณหมั่นติดต ามการใช้จ่ายของลูก

4. ปลูกฝังตั้งแต่ก้าวแรก

การจะสอนลูกออมเ งิ นและรู้จักค่าของเ งิ น คุณควรเริ่มสอนทันทีที่ลูกโตพอออ กไป ซื้ อของหรือ กดเ งิ นจากเครื่องเอทีเอ็มกับคุณได้ สำหรับเ ด็ กวัย 3-4 ขวบ เอทีเอ็มนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะมาก ก่อนพาลูกไปกดเ งิ น คุณควรเล่าให้ลูกฟังว่าคุณต้องทำงานเพื่อให้ได้เ งิ น มาไว้ในบัญชีธนาคาร

และเมื่อไปกดเ งิ นที่เครื่องเอทีเอ็ม คุณสามารถสอนลูกได้ว่าเ งิ นไม่ได้ออ กมา จากช่องจ่ายบนเครื่องเฉย ๆ แต่ออ กมาจากบัญชีของคุณ ทำให้คุณมีเ งิ นเหลือในบัญชีน้อยลง ถ้าอย ากให้มีเ งิ นกลับขึ้น มาเท่าเดิม คุณก็ต้องทำงานอีก

5. ซื้ อไปด้วยเรียนไปด้วย

สำหรับเ ด็ กที่โตขึ้น มาอีกสักหน่อย และเคยไปซื้ อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณแล้ว บอ กให้ลูกเลือ กซื้ อ ของใช้ในบ้านสักชิ้น สอนลูกให้รู้จักแยกแยะร า ค าของสินค้ าประเภทเดียวกันว่าชิ้นไหนถูกชิ้นไหนแพง กำลังซื้ อของครอบครัว เป็นหัวข้ อสำคัญในบทเรียนนี้ และซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นสถานที่ที่เหมาะใช้สอนลูกอ ย่ างยิ่งว่าอะไรคือ ของจำเป็น และอะไรคือ ของฟุ่มเฟือย

6. หมั่นตรวจสอบค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

ปัจจุบันเ ด็ กสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน ข า ยของทางสมาร์ทโฟนได้อ ย่ างง่ายดาย และอาจเผลอใช้เ งิ นอ ย่ างสุรุ่ยสุร่าย คุณควรหมั่นตรวจสอบเรื่องนี้ แต่อ ย่ าถึงกับห้ามลูกใช้มือถือ คุณควรสอนลูกให้เขียนร า ยการของที่อย ากได้และให้ศึกษาหล า ย ๆ เว็บดูว่าที่ไหนข า ยของนั้น ๆ ถูกที่สุด และเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่าง ของจำเป็น กับ ของฟุ่มเฟือย ที่สำคัญคือลูกต้องใช้เ งิ น ให้อยู่ในงบค่าขน มของตัวเองเท่านั้น

7. ตั้งงบและติดต ามค่าใช้จ่าย

วัยรุ่นและวัยย่างเข้าวัยรุ่น พร้อมจะเรียนรู้เรื่องงบและการตั้งเป้าแล้ว แนะแนวทางให้ลูกหัดตั้งงบสำหรับค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เ งิ นค่าเติมมือถือ ค่าดูหนัง ค่ากาแฟเวลาออ กไปเที่ยวกับเพื่อน เ ด็ กยุคปัจจุบันไวเรื่องเทคโนโลยี บอ กให้ลูกใช้แอปพลิเคชันติดต ามค่าใช้จ่ายของตัวเอง ดูก็เป็นความคิดดี สำหรับลูกวัยรุ่น ถ้าคุณต้องการสอนเรื่องการวางแผนการเ งิ น ลองแนะนำให้ลูกฝากเ งิ นบางส่วน ในบัญชีฝากประจำเพื่อ ดอ กเบี้ยที่สูงกว่า ลูกจะได้เรียนรู้ถึงข้ อแตกต่างของการออมเ งิ นแต่ละประเภท

8. ทำให้เห็นเป็นตัวอ ย่ าง

ข้ อสุดท้ายแต่สำคัญที่สุด ของการสอนลูกออมเ งิ นคือ คุณต้องเป็นตัวอ ย่ างให้ลูก อ ย่ าลืมว่าลูกเปรียบเสมือนฟองน้ำ ที่จะดูดซับนิสัยทุกอ ย่ างของคุณ ทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอ ย่ างด้วยการตั้งเป้าห ม า ยทางการเ งิ น เก็บออมเ งิ นฉุกเฉินและใช้จ่ายอ ย่ างชาญฉลาด ถ้าคุณมีความรับผิ ดชอบ ต่อ การใช้เ งิ นของคุณเอง คุณก็จะส่งต่อค่านิยมเดียวกันนี้ให้ลูก และคุณจะมั่นใจได้ว่าลูกสามารถบริหารเ งิ นของตนเอง ได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพเมื่อพ้นอ กคุณไป

ที่มา d d p r o p e r t y  yindeeyindee