หากมีปัญหาห นี้สินเยอะ นำเหรียญมาห่อผ้า ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการแก้ไขปัญหาห นี้สิน กับบทความ หากมีปัญหาห นี้สินเยอะ นำเหรียญมาห่อผ้า ทำแล้วชีวิตดีขึ้น ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น

ปั ญ ห า ทุกครัวเรือนจะต้องมี ปั ญ ห า เกี่ยวกับการเงินอย่ างแน่นอน นับได้ว่าเป็น ปั ญ ห า ที่ใครหล า ยคนยังหาทางออ กไม่ได้ ก ู้เงิน บางคนก็ เ กิ ด มาพร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรน สู้ชีวิตกันต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า แต่ถ้าหากใครบางคนทำดีเท่าไหร่ ขยันทำงาน มาก เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอ ทำมากแต่ก็ยังได้น้อย ไม่เหลือ กินเหลือใช้ มีห นี้สินที่จะต้องจ่าย เงินเก็บแทบจะไม่มี ให้ลองทำ ต า ม วิธีนี้ดู สำหรับใครที่มี ปั ญ ห า ห นี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท

สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แลกมาให้ครบ หาก ส ง สั ย ทำไมต้อง 120 เหรียญ นั่นก็เพราะว่า 1 เหรียญ 10 บาท แทนจิตของเรา จิตของมนุษย์มี 121 ดังนั้นแล้วจึงจะ ต้องใช้ 120 เหรียญ เมื่อสะสมครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำต ามวิธีดังต่อไปนี้

1 ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้า ข า ว สะอาด จะเป็นผ้าแบบไหน ก็ได้แต่จะต้องสะอาด

2 ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขา ย า กไร้ก็ได้

3 สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

มะยัง ภันเต วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

ทุติยังปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัว ภันเต วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สิลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

แล้วกล่าว ต า ม ว่า หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลี้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ ตลอ ดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุกทิศทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เ ท ว ด า ประจำตัว เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้า พูดขึ้น มาลอยๆโดยตั้งใจก็หรือหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ไม่รับรูก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้างพเจ้า ได้โปรด อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับ

สิงที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตต า ให้ อ ภั ย แต่ตัวข้าพเจ้าด้วยหลังจากนั้นก็นำเงินไปชำระห นี้สงฆ์ การงาน การค้าข า ย การเงินก็จะค่อยๆดีขึ้น เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นตัวแทนที่เราได้ อ โ ห สิ ให้กับทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ทั้งนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะต้องใข้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท และสำหรับใครที่บอ ก บุ ญ เรื่องราวเหล่านี้ ก็ขอให้ชีวิตประสบความสำ เ ร็ จ ยิ่งๆขึ้นไป มีเงินทองมากมาบก่ายกอง เข้ามาในชีวิตด้วยเถิด

ที่มา showbizinfoo.com, horoscopedaily99