หากศีลไม่เสมอกัน สุดท้าย ก็ต้องแยกจากกันไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่

หากศีลไม่เสมอกัน สุดท้าย ก็ต้องแยกจากกันไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่

คู่ชีวิตไมจำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ใส่ใจดูแลให้เหมือนวันแรกที่รักกันก็พอแล้ว แต่หลายคู่ก็อยู่กันไม่รอด แรกๆ ก็ดี นานๆไป ก็ นิสัยเริ่มเปลี่ยน

กลับกลายเป็นเลิกลากันไปเมื่อศีลไม่เสมอกันปัญญาที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่าคือคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อาจทำให้ ท ะเ ล า ะ ตลอด ทางแก้คือ รัก ษ า ศี ล รั ก ษ าใจของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่ เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ชีวิตคู่หากเลือกคนไม่เสมอเรา แม้เราจะพย า ย า มเปลี่ยนแค่ไหน แต่หากอีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไม่ได้เลือกใครมาเป็นคู่จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา เพราะนี้จะทำให้อยู่กันนาน

ชีวิตคู่ คือ อภั ย เข้าใจ คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว นั่นเขาแล้วเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้น อยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก ชีวิตเดียว ของคนๆ

เดียวศีลไม่เสมอกันสุดท้าย ก็ต้องแยกกันไปเอง การเลือกคู่ครอง ก็เหมือนกับความ เ สี่ ย ง บางคนสมบูรณ์พร้อม แต่ไม่คู่ควรกัน หรืออยู่ด้วยกันไม่ได้

บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก แล้วเราจะเลือกคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ ทะเ ลาะกัน เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือ คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเ ล า ะตลอด ทางแก้ คือ รัก ษ าศีล รัก ษ าใ จ ของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ศีลไม่เสมอกัน ชีวิตคู่ หากเลือกคนไม่เสมอเรา แม้เราจะพย าย าม เ ปลี่ยนแค่ไหนแต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเ ปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้ เลือกใคร มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดู แค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา เพราะนี่จะทำให้ ชีวิ ตคู่ อยู่กันนาน

ชีวิ ตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจคุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียวให้เรียก ชีวิ ตเดียว ของคนๆ เดียว แต่ถ้าหาก

โ ชคชะต า ทำให้คุณเจ็ บ ช้ำ ศีล ไม่เสมอกัน จงรู้ไว้ มันสอน ให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็งหาก โช คชะต า ทำให้คุณถูกห ลอก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดขึ้น หาก โช คชะต า ทำให้ คุณเผชิญ กับศั ตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตัวเอง

หาก โชคชะต า ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้น หาก โช คชะต า ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่ อย่ าปล่อยให้

ความทุ กข์ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่า จำไว้นะ ทุกอุปส ร รค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิ ตคู่ ก็เช่นกัน การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน ดูแลใส่ใจเหมือนๆกัน เข้าใจกันและกัน

ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่ มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกันก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่ างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเ ล าะเบ าะ แ ว้ ง