อย ากมีชีวิตที่ดี จุดธูป 36 ดอ ก ปักกลางแจ้ง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำให้ชีวิตของตัวเองไม่ติดขัด และชีวิตมีความสุข กับบทความ อย ากมีชีวิตที่ดี จุดธูป 36 ดอ ก ปักกลางแจ้ง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให่ชีวิตของเรานั้น มีแต่ความสุข ความเจริญ

คนเราเกิดมาหล า ยภพหล า ยช าติ แต่ละคน มีเจ้าก ร ร มนายเวรที่ต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร ทั้งอ ดีตช าติที่ผ่าน มา หรือเคยล้วงเกินแก่ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคย ส า บ า น บนบาน ต่อสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหล า ย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการ การขอขมาก ร ร มมิใช้การลดก ร ร ม แต่อย่ างใด แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล้วนเกิน มา ทุกภพ ทุกช าติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิก ร ร มให้แก่เรา

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง ( ทิศตะวันออ ก ) และทำก่อนเวลา12.00น. หรือก่อนเที่ยงวัน..เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง6เดือนไปค่อยทำใหม่ครับ

โดยจุดธูป 36 ดอ ก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น ( ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่ างทั่วถึง ) เตรียมดอ กบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอ กแล้ว ( หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ ) ดอ กบัวหรือ ดอ กไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูช าในบ้านได้ครับ

และกล่าว ( นะ โม 3 จบ )

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า ( บอ กชื่อตัวเอง )

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา – มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำ อ ธิ ษ ฐ า น คำ ส า บ า น ที่จะติดต ามคู่ในอ ดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอ ดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน จงส่ งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล า ยสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำ ส า บ า น คำ อ ธิ ษ ฐ า น ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ( หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี )

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช าติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอาฆาตพย าบาท และคำสาปแช่งในทุก ช าติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เวรขอให้พ้นนรก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ที่มา siamvariety, poobpub