อย ากให้ลูกมีอนาคตได้ดีในสิ่งที่ลูกชอบ ให้สอนลูกด้วย 8 วิ ธีง่ายๆนี้

เมื่อเรามีลูกจึงอย ากเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา โดยลืมถามลูกด้วยซ้ำว่าโตขึ้นหนูอย ากเป็นอะไรคะ จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ ต ามมาไม่สิ้นสุด เพียงแค่เราไม่ได้เลี้ยงลูกในแบบของเขา อ ย่ างเต็มตัวนั่นเอง ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ลูกอย ากเป็นอีกต่อไป ความชอบและความฝันตอนเ ด็ กๆ

ของทุกคนช่างดึงดูด เเละแสนสวยงามต่างจากความจริงที่ต้องเผชิญอ ย่ างสิ้นเชิง วันนี้เราจึงมาคุยในหัวข้ อ 8 กลยุทธ์เตรียมลูกให้มีอนาคตดีแบบเชิงบวกทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกที่ใช้ความเข้าใจ ถ้าอย ากให้ลูกมีอนาคตที่ดี ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การบังคับของคนอื่น ลองไปอ่านกันเลยค่ะ

1. พ่อแม่เป็นอ ย่ างไร ลูกเป็นอ ย่ างนั้น

ลูกมักเลียนแบบพฤติก ร ร มของพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ดังนั้นเราจึงไม่ควรทะเลาะ รวมทั้งพูด คำ ห ย า บ กันต่อหน้าลูกเพราะลูกจะจำได้แม่น เเล้วส่งผลต่อพฤติก ร ร มของลูกในอนาคตค่ะ การเว้นระยะห่างของพ่อแม่กับลูกจึงมีความสำคัญอ ย่ างมาก เพราะลูกจะได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ของเขาเอง

2. รับฟังความคิดเห็น ส่งต่อคำแนะนำให้ลูก

บางครั้งอาจไม่เข้าใจกัน ระหว่างพ่อแม่และลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เเล้วแต่ อย ากให้คุณพ่อ คุณแม่รับฟังความคิดเห็นในมุมมองของลูกก่อนว่าเขาคิดอะไร เเละเปลี่ยนจากบังคับมาเป็น ให้คำแนะนำดีๆ เท่านี้ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คล า ยแล้วค่ะสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุด ไม่ใช่เงินทองที่มากมาย แต่กลับเป็น ความเข้าใจของครอบครัวที่ยอมรับอ ย่ างเต็มใจ

ในสิ่งที่ลูกชอบและอย ากเป็นในอนาคตรวมถึงคอยสนับสนุนให้เขาเดินจนถึง สุดปล า ยทางในทางที่ตัวเองได้เลือ กเท่านั้นเองค่ะผลข้างหน้าจะเป็นอ ย่ างไรไม่ต้องคิดมาก เพราะลูกจะสามารถผ่านไปได้แม้เส้นทางนั้น จะหนักหนาแค่ไหนก็ต าม ขอแค่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างพวกเขาก็เพียงพอแล้วค่ะ

3. พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

ทักษะการสื่อส า รที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตของลูก เพราะหาก พ่อแม่สื่อสารกับลูกแบบไม่เข้าใจกันจะทำให้เกิดปัญหาและความไม่เข้าใจหรือถึงขั้นเข้าใจ ผิ ดต ามมาดังนั้น คำพูดจึงมีความสำคัญต่อความคิดของลูกที่ส่งผลให้เห็นอ ย่ างชัดเจนในอนาคตค่ะ สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ เมื่อใดที่สั่งสอนลูก ต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่ตำหนิ ไปที่ตัวตนของลูกจนสูญเ สี ยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

4. จงเชื่อในสิ่งที่ลูกอย ากเป็น เคียงข้างคอยสนับสนุน

เชื่อในสิ่งที่ลูกได้เลือ กด้วยตัวเอง แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่มั่นใจในทางที่ถูกได้เลือ กเดิน แต่อย ากให้ยอมรับและคอยสนับสนุนลูกในทุกทางที่เขาได้เลือ กด้วยตัวเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับต่อ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต

5. ทุกคน มีสิ่งที่ต้อง รับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี การสอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบง่ายๆ โดยการ พาลูกอาบน้ำให้ตรงเวลา ช่วยคุณแม่เตรียมอาหาร เลี้ยงสัตว์การเก็บที่นอนเมื่อตื่น เป็นต้น ทำให้เมื่อลูกโตขึ้น จะมีสิ่งที่ต้องรับผิ ดชอบมากมาย เขาจะได้จัดแบ่งความสำคัญและเวลาได้อ ย่ างลงตัว

6. คิดต ามเหตุ ได้ต ามผล

การฝึกให้ลูกคิด และทำต ามเหตุผลเป็นหลัก เป็นการสร้างส ม อ งให้ลูกรู้จักคิดและตัดสินใจภายใต้เหตุผล ไม่ทำต ามอารมณ์ เมื่อลูกโตขึ้นจะสามารถจัดการอารมณ์และกำกับพฤติก ร ร มตนเองได้ ส่งผลต่อเนื่องกล า ยเป็นพฤติ ก รรมระยะย าวของลูก ซึ่งผลที่ต ามมาจะดีหรือร้ า ยนั้น ขึ้นอยู่กับวิ ธีการคิด มุมมอง เเละพฤติกรร ม การปฏิบัติตัวของลูกนั่นเอง

7. ใช้ความสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหว

เมื่อลูกเริ่มเกเร หรืองอแง ให้ใช้ความเงียบสงบ ไม่ต้องไปสนใจลูก จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่า ถ้าทำแบบนี้อีกพวกเขาจะถูกคุณแม่เมินและไม่สนใจวิ ธีนี้ช่วยให้เ ด็ กไม่ทำต ามใจตัวเอง และแคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆ

8. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ของลูกก็สำคัญเสมอ

คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน เรื่องเล็กๆ รวมทั้งเรื่องใหญ่ของลูกเสมอ โดยอาศัยความเข้าใจกันและกันภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการบ่งบอ กถึงการเอาใจใส่และแคร์ความรู้สึกของลูกๆ แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กที่มีความสำคัญไม่มากก็ต าม ลูกจะรู้สึกไว้ใจพ่อแม่ และเล่าเรื่องที่มีความสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆ ในชีวิตของเขาให้เราฟังในอนาคตนั่นเอง

ที่มา  108resources