เคยทำมาแล้ว ทั้งน้ำต า ตอนที่ล้ม จุดธูป 36 ดอ กกลางแจ้ง แล้วชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราจะพามาดูความเ ชื่ อที่หล า ยๆคนเคยได้ลองทำแล้วชีวิตค่อยๆดีขึ้นจริงๆ นั่นคือ การขอขมาต่อเทวดา เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูการทำและใครบ้างที่ควรทำ

เข้าใจว่าอย ากร ว ยก็ต้องทำงาน ขยัน ทำมาหากิน แต่บางคนทำงานแปดอ ย่ างสิบอ ย่ าง บางคนหาได้เดือนเป็นแสนแต่ไม่มีเ งิ นเก็บสักบ า ท ต้องมีเรื่องเดือ ดเนื้อร้อนใจให้ได้ใช้เ งิ นอยู่ตลอ ดเวลา

คนที่รู้จักคนหนึ่งเขาบอ กว่า ชีวิตเขา หาเ งิ นได้เ งิ น มาก แต่เดี๋ยวก็พ่อ ป่ ว ย แม่ไม่สบาย ห ม าแมว ป่ ว ย เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ สารพัดปัญหาที่รุ มเ ร้ าเหมือน มีเจ้า ก ร ร ม นายเ ว รคอยต ามเป็นเงา

ก็เลยมีคนแ น ะนำเข้าว่าลองจุดธูป 35 ดอ กปักกลางแจ้งดูสิ บางทีอาจจะมีอะไรๆ ดีขึ้นก็ได้ เพราะเป็นการขอขมาต่อเทวดา ต่อเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร แล้วชีวิตเขาก็ค่อยๆ ดีขึ้นจริงๆ บวกกับเป็นคนขยันด้วย แ อ ด มิ นก็เลยลองทำดู ในวันที่ชีวิตมีปัญหา ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนอนงมงายอยู่บ้านนะ

การจุดธูป 36 ดอ ก กลางแจ้ง

ความเ ชื่ อเรื่องเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เป็นความเ ชื่ อโบราณของคนไทยที่มีมาช้านาน แต่ละคน มีเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่แตกต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งอ ดีตชาติที่ผ่าน มา

หรือเคยล่วงเกินแก่เทพย าดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคยสาบาน บนบาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการณ์ การขอขมาก ร ร มมิใช่การลดก ร ร มแต่อ ย่ างใด

แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิก ร ร มให้แก่เรา ทำงานหนักมากแต่ชีวิตมันไม่ดีขึ้น ก็เลยลองทำดู เคยทำมาแล้ว ทั้งน้ำต า ตอนที่ล้มลง จุดธูป 36 ดอ กออ กไปไหว้กลางแจ้ง แล้วกล่าวต ามนี้

ข้าพเจ้าชื่อ_นามสกุล ขอขมา อโหสิ ก ร ร ม เทพยดาทั้งหล า ย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ผีบ้านผีเรือน เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้ง กายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่ฝ้งหล า ยอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้า มั่งมี มั่งคั่ง เ งิ น ทอง และขอให้มี โ ช ค มีลาภ ค้าขายดี ทำกิจการอะไรก็ขอให้ ร ว ย ๆ มี เ งิ น จักทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ

ขอให้ลูกมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปอยู่ในที่แห่งไหน ก็ขอให้เป็นที่รักของผู้คน ศัตรูที่คิดร้ า ยขอให้แพ้ภั ยตัวเองในเร็ววัน ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้น ย้อนกลับไปหาตัวเอง คนที่ใส่ร้ า ยป้ายสีขอให้ ก ร ร ม จากปากเขานั้นย้อนกลับเข้าตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (พระคาถาพย ายม ประชุมกับพระอินทร์ พระพรม ให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้นจากความทุ ก ข์ย าก ลำบาก)

ส่งบอ กต่อ อ ย่ าหวง อ ย่ าเอาแต่ตัวเองรอ ดนะ คนที่กำลังทุ ก ข์ย าก เมื่อได้เห็นได้อ่ า น คาถาบทนี้เขาจะได้ บ ร ร เ ท าเบาบาง (เพื่อเป็นอานิสงส์ เป็นสะพานบุญ ให้คนที่ตกทุ ก ข์ย าก) ( ทำมาแล้วเห็นผลทันต า ชีวิตดีขึ้นต ามลำดับ) ย้ำนะ ต้องทำงานด้วย ถ้าไม่ทำงาน นั่งไหว้อ ย่ างเดียวเตรียมตัวอ ด

ที่มา  parinyacheewit