เผลอบนไว้แล้วลืม ชีวิตขัดสนลำบาก แก้ด้วยวิ ธี นี้ชีวิตดีขึ้น

ในความเ ชื่ อบ้านเราไม่ว่าจะของาน สอบให้ติด มักจะไปบนบาลศาลกล่าว ซึ่งบางคนอาจจะได้ต ามที่ขอหรือบางคนอาจจะไม่ได้ แต่ก็เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล ซึ่งการบนบานนั้นหากได้ต ามที่ขอจะต้องแก้บนหล า ยคนลืมแก้ ทำห้ชีวิตขัดสนทำอะไรไม่ราบรื่น

หากคุณเองกำลังสงสัยตัวเองว่าทำไมชีวิตทำอะไรก็ติดขัดๆ ไปซะหมดนั่นอาจเป็นเพราะบางที เราไปเผลอบนเผลอ กล่าวไว้ที่ไหน แล้วก็ลืม นึกไม่ออ ก สิ่งนี้แหละที่ ทำให้ชีวิตเราติดขัด ลองมาดูวิ ธีขอขมากันค่ะ เผื่อมีประโยชน์ กับหล า ยคนอ ย่ างน้อยก็ได้ ความสบายใจนะ มีครูบาอาจารย์ท่านบ อ กมา เลยอย ากบอ กต่อบอ กเลยว่าใครที่ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้นจริงนะเห็นทันต าไม่เ ชื่ออ ย่ าลบหลู่

สิ่งที่ท่านต้องเตรียม

1 พว งมาลัย ดาวเรือง 3 พ ว ง

2 หมากพ ลู ย าเส้น 5 มวน

3 เทียนขาว 2 เล่ม, ธูป 16 ด อ ก

4 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวดน้ำเปล่า 1 ข ว ด

5 พระพุทธรูป 1 องค์อาจเป็นองค์ในบ้านที่มีอยู่หรือจะซื้ อรูปใหม่ก็ได้

6 ผลไม้ 5 อ ย่างโดยต้องมี กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล เสมอ

จากนั้นเมื่อเริ่มพิธีให้เรากล่าว ข้าฯกล่าวชื่อตัวเอง-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ขออัญเชิญองค์พระสั ม ม า สัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและเป็นสักขีพย าน ตลอ ดทั้งขออัญเชิญเหล่าเทพเทวา สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย เ จ้ า ป่ า เจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้มารับเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องสักการะที่ลูก เ ต รี ย ม มาถวายในวันนี้ เพราะลูกได้เคยบนบานศาลกล่าวมานานแล้ว จากอ ดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดี ขออัญเชิญท่านทั้งหล า ยมา รับ เ ค รื่ อ ง แก้บนเหล่านี้

เมื่อท่านได้รับเครื่องสักการะในครั้งนี้แล้ว ลูกขอถอนคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุดลง ณ แต่ตอนนี้เป็นต้นไป หากลูกมีความจำเป็นที่จะต้องขอบนบานอีก ก็จะขอบนบานใหม่ต่อไป ส าธุ หลังจากกล่าวคำว่าจบแล้ว ให้เราขอพรเ พื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและปักธูปเทียนลงกระถาง กล่าวลา และกล่าวสาธุ อีก 3 ครั้ง เป็อันจบพิธีคนโบราณมีความ เ ชื่ อ กันว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ าง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้น เป็นเพราะบางสิ่งบางอ ย่ างที่ติดตัวเรามาแต่ปางก่อน ดังนั้น การถอนคำบนบานศาลกล่าว

ในลักษณะนี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เกี่ยวรั้งเราเอาไว้ได้และเริ่ มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางต่อไปได้ โดยต้องวางตัวให้อยู่ใน ศีลธรรมดีงามจะช่วยให้ชีวิตมีความเป็น มงคลไม่ต้องพบเจอ กับสิ่งร้ ายๆ อีกต่อไป สาธุสาธุสาธุ

ที่มา krนรtory, คนบ้านนอ ก  kiddeepost