เรียนจบมีงานทำ ทำไมถึงต้องรีบเก็บเ งิ นทันที

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำ งานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหาร า ยได้ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่างๆที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เงิ นที่ได้มาเหล่านั้น มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำ บวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น ค่าดูหนัง แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน

คนที่เพิ่งได้รับเงิ นเดือนใหม่ๆ มักไม่คิดออมเงิ น ตั้งแต่ช่วงแรก ของการทำงาน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่าย ในเรื่องอื่นๆกันก่อนกว่าจะรู้ตัวว่า ควรเก็บออม ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จำเป็น ต้องใช้เงิ นแบบเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านั้น เป็นการเ ตื อ นสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดี แต่ก็ต้องเ สี ยเวลาไปกับการใช้จ่ายเที่ยวเตร่

ไปกับจำนวนเงิ นที่มากมหาศาล เช่นกัน เรื่องของการออมเงิ นเป็นเรื่องสำคัญมาก เ พ ร า ะนั่นหมายถึง การการันตีถึงอนาคตว่า เมื่อคุณมีเ งินเก็บคุณอาจจะไม่ลำบาก ในย ามเกษียณ หรือเมื่อย ามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงิ นสวัสดิการ อ ย่ างเงิ นชราภาพหรือบำเหน็จ บำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคต เ พ ร า ะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการออมเงิ น จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยการันตีได้ว่า คุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่ง ซึ่งข้ อ ดีของเริ่มเก็บเงิ น สามารถสรุปเป็นข้ อๆ ให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้

1.การออมเงิ นคือความมั่นคงของชีวิต

เ พ ร า ะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงิ นสวัสดิการต่างๆ ที่คุณได้รับอาจไม่เพียงพอ ต่อ การดำรงชีพ ดังนั้นหากคุณมีเงิ นออมสำรองไว้ จะการันตีได้ว่า คุณจะมีเ งินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต ในอนาคต ซึ่งสัดส่วนของเงิ นออมนั้น ควรเริ่มต้นที่ 10เปอร์เซน ของร า ยได้ในทุกๆเดือน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณมีความสามารถ

ในการหาร า ยได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะต้องนำกำลังกาย และประสบการณ์ มาคิดคำนวณ สำหรับเงิ นออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบของการออมเ งินนั้น หลากหล า ยทั้งการฝากธนาคาร การซื้ อ กองทุน การเล่นหุ้น การซื้ อท รั พ ย์สินประเภทที่ดินการ ลงทุนเหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2.ออมเงิ นไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงิ นเท่าไหร่ หรือจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้น มาบ้าง ที่ทำให้จำเป็น ต้องใช้เ งิน ดังนั้นการแบ่งเงิ นออม มาเป็นเงิ นสำรองฉุกเฉิน จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤต การเงิ นของแต่ละคนไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้เงิ น จากสถาบันการเงิ น หรือธนาคารซึ่งต้องเ สี ยด อ กเบี้ยเพิ่ม จากเงิ นต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หล า ยคน มักมองข้าม และมักหาเงิ นสำรองจากการกู้ยืม มากกว่าเ งินออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี เ พ ร า ะการกู้เงิ นคือ การนำเงิ นในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3.ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริง ที่หล า ยๆคน คงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงาน และได้เงิ นเดือนดี มีเงิ นเก็บ พอจะดาวน์บ้าน ดาวน์รถ มีความสามารถ ที่จะเป็นบัตรเครดิต หล า ยใบเมื่ออายุงาน มีความมั่นคงพอ จึงทำเรื่อง เพื่อขอสินเชื่อ ในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถแต่อยู่ดีๆ ก็โดนเลิกจ้าง ซึ่งมาจากเหตุผล หล า ยประการ เช่น ธุรกิจไม่สามารถ

ดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากประสบการข า ดทุน หล า ยคน ฆ่ าตัวต า ยกัน มาแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวเ พราะไม่ได้มีแผนการสำรอง เผื่อต้องโดนเลิกจ้าง อีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิ น สร้างแต่ห นี้ คุณอาจได้รับเ งินบางส่วนจากสวัสดิการ ประกันสังคม หรือเงิ นชดเชย จากบริษัทเงิ นส่วนนี้ อาจจะสามารถ

นำไปชำระห นี้ได้บ้าง ส่วนบางคน ต้องเก็บไว้ เป็นทุน หางานทำ หรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็กๆ เช่น ค้าข ายหล า ยคน ยอมเ สี ยเครดิต ไม่ชำระห นี้ไปเลยก็มี ซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิ น ไม่วางแผน ทางการเงิ น เมื่อเกิดปัญหา ก็ไม่มีเงิ นสำรอง สำหรับตัวเอง และครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเ งินออมไว้เสมอ เ พ ร า ะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง แม้ว่าการออมเงิ นจะดูย าก

ไปสักนิด สำหรับบางคน แต่ให้คิดเสมอว่า ออมวันนี้ ดีกว่าลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็นจะต้องออม ทีละมาก ค่อยๆออมไว้ทีละน้อยๆ เท่าที่ทำได้ และเพิ่มไปต ามกำลังของเ งินที่หาได้ สะสมไปเรื่อยๆ ด้วยการเลือ กรูปแบบ การออมที่คิดว่า เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การฝากประจำ ฝากออมท รั พ ย์ธรรมดา

ซื้ อสลากออมสิน ทำประกันชีวิต หรือแม้แต่เก็บ ในรูปท รั พ ย์สินอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิ น ได้ ง่ายหรือสามารถ สร้างร า ยได้ในอนาคตได้ เช่น ซื้ อที่ดินซื้ อทองซื้ อหุ้นซื้ อ กองทุน ต่างๆหากเริ่มทำ การออมตั้งแต่ เริ่มทำงานรับรองว่า เมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเงิ นเลี้ยงตัวเองไปจนแก่หรือมีทุน

สำหรับการเริ่มต้น กิจการเล็กๆ และอาจกล า ย เป็น มรดก ให้ลูกหลานได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต าม ที่ทำให้คุณยังไม่มี นิสัยการออมในวันนี้ เมื่อได้อ่า นบทความนี้ คุณจะมีแรงกระตุ้น ที่จะออมเ งิน มากขึ้น เพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงิ น ยังเป็นเรื่องที่ดี และควรปลูกฝัง ต่อลูกหลาน

หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะยุคไหน การออมเงิ นคือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับทุกคน ช่วยให้มีหลักประกัน ในการใช้ชีวิต และยังช่วยให้คุณเป็นคนวางแผน การใช้จ่ายได้อ ย่ างรู้ คุณค่าของเงิ น มากขึ้น หากใครที่กำลังหลง อยู่กับการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยอ ย่ างน้อย ควรหัน มาฉุกคิดถึง อนาคตกันได้

แล้วเริ่มออมวันละเล็กละน้อย ต ามกำลังที่ทำได้ เมื่อออมเงิ นเล็กๆเหล่านี้ไปทุกวัน เงิ นออมก้อนเล็ก ในวันนี้ จะกล า ยเป็นเ นออมก้อนใหญ่ ในอนาคตที่จะ ช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างร า ยได้ ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

ที่มา moneyhub yakrookaset