เวลาไม่เคยรอใคร รักและดูแลกันในวันนี้ อ ย่ ารอในวันที่มันสายไปแล้ว

เรามักจะเคยได้ยินคำว่า จงทำในสิ่งที่อย ากทำนะตอนนั้น เ พ ร า ะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะมีวันให้ทำได้อีกสักกี่วัน วันนี้เราจึงอย ากให้ทุกคนได้อ่ า นบทความนี้ไว้เ ตื อ นสติตัวเองอ ย่ ารอให้ถึงวันที่สาย แล้วจะทำเ พ ร า ะถึงวันนั้น มันไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเ จ็ บป ว ด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอ ดีตได้ และมักจะโ ท ษฟ้าดิน โ ท ษโชคชะต า ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ท ร ม า น แต่ไม่เคยมองการกระทำ ของตนเองเลยแม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร จงเอ่ยคำขอโ ท ษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเ สี ยน้ำต า จงบอ กกับเขาว่า เราจะไม่ทำเช่นนั้นอีก

ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิ ดหวัง จงลบความไม่เอาไหน ออ กจากชีวิตไปเถิด อ ย่ าปล่อยให้เวลา เ สี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย เ พ ร า ะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจจะสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อ ย่ ากอ ดฉัน เ พ ร า ะฉันไม่รู้สึกอะไร อ ย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เ พ ร า ะฉันไม่ได้ต้องการแล้ว

อ ย่ าบอ กว่าขอโ ท ษ เ พ ร า ะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อ ย่ ารอให้สายเกินไป เ พ ร า ะเวลา ไม่เคยรอใครเลยสักคน รู้อ ย่ างนี้แล้ว สวมกอ ดกันสักครั้ง ในตอนที่ยังมีลมห า ยใจอยู่ ถนอมอีกฝ่ายด้วยความห่วงใย ใส่ใจให้มากขึ้น และทำดีต่อ กันไว้เถอะนะ เ พ ร า ะไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่า วันนั้น มันจะมาถึงเมื่อไหร่

อาจจะเนิ่นนานหล า ยปี หรืออาจจะมาถึงในอีกไม่กี่วันก็ได้ ดังนั้น เราทุกคนต้องรู้เท่าทัน สัจธรรมข้ อนี้ ต้องหมั่นระลึกถึงเป็นประจำ อ ย่ าได้ประมาทในการใช้ชีวิต เมื่อเราเกิดสติ คิดได้ จะพบว่ามีความรัก ความอบอุ่น รายล้อมอยู่รอบตัวเรามากมาย แต่เราเห็นจนเคยชิน จึงมองข้ามคุณค่าของมันไป ยกตัวอ ย่ างเช่น ไข่เจียวจานนั้น ที่มีความรักของแม่แฝงอยู่

ธนบัตรบนโต๊ะ ที่มีหย าดเหงื่อ และความหวังดีของพ่อเปื้อนอยู่ ฝ่ามือที่ตบหลังเบา ๆ แต่มีมิตรภาพ และกำลังใจจากเพื่อนซ่อนอยู่ เสื้อผ้าในตู้ ที่ถูกรีดเตรียมไว้ให้อ ย่ างดี มีความใส่ใจของคู่ชีวิตอยู่ในนั้น และอีกมากมายหล า ยอ ย่ าง ที่เรามองข้ามมัน มาโดยตลอ ด หล า ยคน แทบจะจำรสชาติอาหารฝีมือแม่ไม่ได้แล้ว

หล า ยคน ลืมไปแล้วว่าพ่อเคยทำงานหนักแค่ไหน เพื่อเลี้ยงดูเรา หล า ยคน ทำได้เพียงแค่คิดถึงคนรัก ที่จากไปไกลแสนไกล เห็นไหมว่า มุมมองชีวิตสำคัญมากแค่ไหน เ พ ร า ะฉะนั้น อ ย่ าคิดได้ในวันที่สายเกินไป

ที่มา อ่านสนุก  na-aan