แผ่เมตต าให้ตัวเองทุกวัน ทำแล้วชีวิตเปลี่ยน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังพบเจอ กับปัญหาต่างๆ มากมาย ไปเรียนรู้วิธีการทำจิตใจให้สงบสุข กับการสวดมนต์ก่อนนอน และแผ่เมตต าให้กับตัวเองในทุกๆวัน กับบทความ แผ่เมตต าให้ตัวเองทุกวัน ทำแล้วชีวิตเปลี่ยน ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการสวดมนต์อย่ างไร ให้ได้รับผลบุญแห่งธรรมนี้

การสวดมนต์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เกิดสมาธิ และปัญญา ที่สำคัญยังถือเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่ง เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาจิตหรือขัดเกลาจิตให้มีสมาธิ มีความสงบ พร้อมส่ งเสริมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมทั้งปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งยังทำให้เกิดอานิสงส์กับผู้สวดอีกมากมายด้วย … ผู้มีบุญ ผู้มีปัญญา ย่อมประสบแต่ความ โ ช ค ดี

บทแผ่เมตต าให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสั ต ว์ทั้งหล า ย คืนนี้สวดก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ ( กราบ )

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ( กราบ )

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ ( กราบ )

บทสวดมนต์ แผ่เมตต าแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ( กราบ 3 ครั้ง )

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเ ว ร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์ การ ทุ ก ข์ ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตต าให้สรรพสั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เ ป รต ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้ เ ป รต ทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเ ว รีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เ ว รี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ของการอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อ กัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า แม้ก ร ร มใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิก ร ร มให้ ยกถวายเป็นอภั ยทาน ให้เขาเหล่านั้น มีเมตต าจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อ กันตลอ ดไป ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย ากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว จากนั้นให้นั่งทำสมาธิสักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุด

‘ โปรดแบ่งปันบทสวดนี้แก่เพื่อน มนุษย์ทั้งหล า ยด้วยเถิด ‘

ที่มา sangkomonline