10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ต้นไม้ที่ควรหามาปลูกไว้ในบ้าน เพื่อช่วยให้บ้านร่มรื่น ดูสบายต า และยังช่วยส่ งเสริมโชคลาภ ให้กับคนในบ้าน กับบทความ 10 ต้นไม้ปลูกในบ้านฟอ กอากาศ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1 ต้นขนุน

ปลูกต้นขนุนที่บ้ า น จะเชื่อ กันว่าทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับความสนับสนุน มีคนคอยช่วย เหลือทำให้มีความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

2 ต้นโป๊ยเซียน

โดยมีความเชื่อ กันว่า บ้ า นไหนที่ได้ปลูกต้นโป๊ยเซียนและออ กดอ กได้จำนวน 8 ดอ ก จะทำให้มีโชคมีลาภมีเงินทองเข้ามา ได้เลื่อนตำแหน่ง โป๊ยเซียนนั้นจะเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของเ ท พเจ้า 8 องค์ ที่จะนำพาซึ่งความเจริญความรุ่งเรืองต่างๆเข้ามาหา ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้ า นโดยส่วน มากแล้วจะนิยมให้ผู้ที่มีอายุหรือผู้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ มาปลูกเอาไว้ให้

3 ต้นแก้ว

หาปลูกต้นแก้วเอาไว้ประจำบ้ า น จะทำให้สมาชิกที่อยู่ในบ้ า น นั้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เหมือนกับแก้ว มีคนรักดังแก้วต า มีความเบิกบานใจมีความสุขใจ และจุดเด่นของดอ กต้นแก้วนั้นจะมีสีขาวและมีกลิ่นที่หอมมากๆ จึงนิยมปลูกเอาไว้ต ามริมรั้วบ้ า นหรือให้ปลูกไว้ ใส่ลงในกระถาง

4 ต้น มะม่วง

มีความเชื่อ กันว่าจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า น มีเงิน มีทองและมีความร่ำร ว ยยิ่งขึ้นไป ช่วยป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาทำในสิ่งที่ไม่ดี และการปลูกต้น มะม่วงนั้น เรายังสามารถนำผลมะม่วงมารับประทานได้มีประโยชน์ด้วย

5 ต้นกล้วย

ในหล า ยๆบ้ า น มักปลูกต้นกล้วยกันไว้ เพราะนำผลกล้วยมารับประทานได้ นำไปทำในเมนูได้อย่ างหลากหล า ยเมนู การปลูกต้นกล้วยน้ำมีความเชื่อ กันว่า ปลูกแล้วจะช่วยทำให้หน้าที่การงานราบรื่น คิดทำการสิ่งใด ก็จะประสบผลสำเร็จ จะทำได้ง่ายเหมือนกับปอ กกล้วยเข้าปาก

6 ต้นไผ่

กอไผ่จะเปรียบเสมือนทำให้คนในครอบครัวนั้น เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดอง มีความรักใคร่มีความกลมเกลียว เป็นต้นไม้ที่อ่อนไปต ามลม หากได้ปลูกไผ่สีสุก จะช่วยทำให้สมาชิกในบ้ า นนั้นร่ำร ว ยเงินทอง และประสบผลสำเร็จ ไผ่สีสุกจะมีชื่อที่คล้องกับคำว่าอวยพร ที่ว่ามั่งมีศรีสุขนั่นเอง

7 ต้นบานไม่รู้โรย

มีความหมายที่ดี จะหมายถึงว่าความอ ดทน ความยั่งยืน ไม่ย่อท้อ กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เปรียบได้กับความรักที่มีความยั่งยืนอยู่ตลอ ด จะช่วยทำให้ผู้ที่อาศัยและคู่รักนั้น มีความรักที่ดี มีความผูกพันที่มั่นคงต่อ กัน

8 ต้น มะยม

ปลูกต้น มะยมจะทำให้คนรักคนชอบ เป็นที่นิยมกับคนรอบข้าง ปลูกต้น มะยมเอาไว้ทางด้านทิศตะวันตก มีความเชื่อ กันว่าจะช่วย ป้ อ ง กันในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เป็นความเชื่อของคนโบราณ

9 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนกันเอาไว้ จะช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นนั้น มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นไป สำหรับใบของราชพฤกษ์ มักจะนำไปใช้ทำพิธีสะ เดาะ เคราะห์ ต่างๆ จึงมีความเชื่อว่าราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และนิยมนำมาปลูกกัน

10 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เรามักจะเห็นนำมาประกอบในพิธีบูช าต่างๆ จะส่ งผลให้มีฐานะที่ดี มีความร่ำร ว ยมีเงินทองเพิ่มขึ้น

ท่านที่กำลังมองหาต้นไม้ที่จะนำไปปลูกบริเวณบ้ า นนั้นให้หาปลูกต้นไม้ที่มีความหมายที่ดี เพราะจะส่ งเสริมในด้านที่ดีให้กับชีวิตของคุณ รวมถึงสมาชิกในบ้ า นด้วย

ที่มา Postsod