10 สิ่งที่ไม่ควรทำหากมีคนทำให้ไม่พอใจ ทำให้โ ก ร ธ

อารมณ์ของความโ ก ร ธ ไม่พอใจหากได้เกิดขึ้นกับใครแล้วมันคืออารมณ์ที่รุ น แ ร ง สามารถทำสิ่งที่ข า ดสติได้แบบง่ายๆไม่ทันคิด ฉนั้นจงเตือนสติตัวเองไว้เสมอถ้าไม่อย ากเ สี ยใจภายหลัง ควรมีสติให้มาก รู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองให้เป็น วันนี้เราก็มีสิ่งที่อย ากจะบอ กว่า สิ่งต่อไปนี้อ ย่ าทำถ้าคุณกำลังโ ก ร ธ

1 อ ย่ า ตั ด สิ น ใ จ อะไรเมื่อเรายังโ ก ร ธ อยู่เ พ รา ะอารมณ์ ชั่ ววู บที่เกิดขึ้น อาจนำพาไปสู่ การตัดสินใจ ที่พลาดได้นั่นเอง

2 อ ย่ า ทำ พ ฤ ติ ก ร ร ม อะไร ที่เป็นการประชดตัวเอง หรือผู้อื่น มันจะกลับมาแก้ไข อะไรไม่ได้ และเราจะเ สี ยใจไปตลอ ดเลย

3 อ ย่ า ขับรถในห่วงเวลา ที่อารมณ์เราไม่มั่นคง เ พ รา ะจะทำให้เราใจ ร้ อ น และข า ดสติ ทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้ง่าย

4 อ ย่ า เพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟัง ขณะโ ก ร ธ อยู่เ พ รา ะตอนนี้ เรากำลังไม่มีสติ อะไรมากพอ

5 อ ย่ า อยู่ในสถานการณ์ ที่ทำให้โ ก ร ธต่อไป เดินออ กมาจาก สถานการณ์นั้น เ พ รา ะเราอาจ จะถูกกระตุ้น จนคุมตัวเองไม่ได้

6 อ ย่ า เพิ่งพูดอะไร เมื่อโ ก ร ธ หากรู้ตัวให้รีบหยุด เ พ รา ะอาจจะเผลอพูด ในสิ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาเ สี ยใจ ภายหลังได้

7 อ ย่ า ใช้ความ รุ น แ ร ง เพื่อยุติความโ ก ร ธ เ พ รา ะมันไม่ได้ช่วย แก้ปั ญ ห ามี แต่จะเพิ่มปัญหามาอีก

8 อ ย่ า ปะทะอารมณ์ด้วยอารมณ์ ในห้วงที่ความโ ก ร ธ กำลังทำงานอารมณ์ ที่ อ ย า ก จะเอาชนะ ซึ่งกันและกันจะสูง ขอให้หยุดเถียงกันก่อน ที่เรื่องจะบานปล า ยให้ใจเย็นลง ก่อนจึงกลับมาปรับ ความเข้าใจกันก็ได้

9 อ ย่ า โ พ ส ต์อะไร ลงโซเชียล เมื่อยังโ ก ร ธ อยู่การระบายอารมณ์ เพียง ชั่ ว วูบโดยไม่คิดนั้น อาจจะส่งเ สี ยที่ เราเองก็คาดไม่ถึง

10 อ ย่ า ปฎิเสธความโ ก ร ธ หากโ ก ร ธจงยอมรับกับตัวเองไปเลย ถ้าเราไม่ยอมรับว่าโ ก ร ธเราจะ ดับอารมณ์โ ก ร ธนั้นได้ อ ย่ า ง ไร เ พ รา ะเราคิดว่าเราไม่ได้โ ก ร ธ ที่จริงแล้วเรากำลัง โ ก ร ธอยู่ นับ 1 2 3 4 และ 5 ในใจ พ ย า ย า ม เรียกสติกลับมา เพื่อหาทางยุติมันลงความโ ก ร ธ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้กับทุกคน

ไม่ว่าใครก็ต าม เป็นเรื่องธรรมดาปัญหาคือเมื่อมัน เกิดขึ้น มาแล้วเราเอง มีวิ ธีการรับมือ กับมัน อ ย่ า งไ ร เ พ รา ะเมื่อเวลาเราโ ก ร ธ เรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิด จนเกิดผลลัพธ์ ที่ทำให้เราหรือคนที่เรารัก ต้องเ สี ยใจใน ภายหลังนั่นเอง

ที่มา forlifeth  sit-smiling