11 บ า ป ที่ทำให้ชีวิตไม่เจริญ พบแต่ความลำบาก

บ า ปเป็นการทำผิ ดต่อเหตุผล ต่อความจริง ต่อมโนธรรมที่ถูกต้อง เป็นความบกพร่องความรักแท้จริงต่อพระเจ้าและต่อเพื่อน มนุษย์ สืบเนื่องมาจากความรักที่บิดเบือนต่อบางสิ่งบางอย่ าง

บ า ปหนักที่สุดในโลก คือ การไม่รู้ความคิดตัวเองนี่แหละ จิตใจมันคิดแว๊บออ กไป เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ การไม่รู้-ไม่เห็น-ไม่เข้าใจนั่นแหละ มันเป็นบ า ป

แล้วทำไมจึงว่าเป็นบ า ป บ า ปเพราะมันดีใจเสี ยใจไปต ามอำนาจความคิด เมื่อมันคิดปุ๊บ รู้ทันที การรู้การเห็นอันนี้ ท่านเรียกว่ากุศล หรือ ฉลาด หรือปัญญา

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่ างไร

แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดี การเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บ าป 11 อย่ าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้น มีอยู่ว่า

บ า ปที่ 1 การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ าปที่ 2 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล

บาปที่ 3 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บ าปที่ 4 การชอบ โ ก ห ก ไม่รั ก ษ าคำพูดของตน

บ า ปที่ 5 เป็นผู้ที่ ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บา ป ที่ 6 การ มั ว เ ม า ใน อ บ า ย มุ ข

บาปที่ 7 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บ า ปที่ 8 การไม่รู้จักปล่อยวางใน ก า ม า ร ม ณ์ และไม่ยินดีใน พ ร ห ม จ รรย์

บ าปที่ 9 ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ น าจ เหนือตน

บาปที่ 10 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

บ าปที่ 11 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็น แ ก่ ตัว

หนทางแห่งความเสื่ อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุษย์ควรเลี่ ย ง ที่สุด เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญ

ทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ มันดึงชีวิตต ก ต่ำอย่ างที่สุด ปิดทุกทางบุญ หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

ที่มา  san-sabai