18 คำสอนที่แม่อย ากฝากถึงลูก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ 18 คำสอนที่แม่อย ากฝากถึงลูก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 เมื่อไหร่ที่ เจอความ ทุ ก ข์ หนัก

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ แบบฝึกหั ดที่จะช่วยให้ เกิดทักษะในการใช้ชีวิต

2 เมื่อไหร่ที่ เจอนายจอมละเมียด

บอ กตัวเองว่านี่คือ การฝึกตัวเอง ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

3 เมื่อไหร่ที่ เจอคนกลิ้งกะล่อน

จงบอ กตัวเองว่านี่คืออุทาห รณ์ของชีวิต ที่ไม่ควรทำต าม

4 เมื่อไหร่ที่ เจองานหนัก

จงบอ กตัวเองว่านี่คือโอกาส ในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพในอนาคตของลูก

5 เมื่อไหร่ที่ เจอปัญหาซับซ้อน

จงให้บอ กตัวเองว่านี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้ดี

6 เมื่อไหร่ที่ เจอคำตำหนิ

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ การชี้ ขุมทรั พย์มห าสมบัติ ที่เราจะได้พบ

7 เมื่อไหร่ที่ เจอคนเ ล ว

จงบอ กตัวเองว่านี่คือตัวอ ย่ า งชีวิต ที่ไม่พึงประส งค์

8 เมื่อไหร่ ที่เจอคนที่ใช่แต่ เขามีคู่แล้ว

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ ประจักษ์พย านว่าไม่มีใครได้ทุกอ ย่ า ง ดังใจเสมอไป

9 เมื่อไหร่ที่ เจออุ บั ติ เ ห ตุ

จงบอ กตัวเองนี่คือ คำเตือ นว่าจง อ ย่ า ประม าทซ้ำ

10 เมื่อไหร่ที่ เจอศั ต รูกลั่นเเกล้ง

จงบอ กตัวเองว่านี่คือบททดสอบ ที่ว่า ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด

11 เมื่อไหร่ที่ เจอคำนินทา

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ การสะท้อนว่า เราเป็นคนที่มีความหมายอยู่นะ

12 เมื่อไหร่ที่ เจอความผิดหวังซ้ำ

จงบอ กกับตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้ มกันให้เราอยู่

13 เมื่อไหร่ที่ เจอความป่ ว ยไข้

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ การเตื อนให้เห็นคุณค่าของสุ ข ภ า พที่ดี

14 เมื่อไหร่ที่ เจอความพลัดพร าก

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ บทเรียน ของการรู้จักยืนหยัดด้วยตนเอง

15 เมื่อไหร่ที่เจอแฟนทิ้ง

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกๆ ชีวิต นั้นมีโอกาสพานเสมอ

16 เมื่อไหร่ที่ เจอภาวะหลุ ดจากอำน า จ

จงบอ กตัวเองว่านี่คือความอนัตต าของชีวิต และสรรพสิ่งทุก อ ย่ า ง

17 เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ต

จงบอ กตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม เพราะในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาสเสมอ

18 เมื่อไหร่ที่ เจอความจน

จงบอ กตัวเองว่านี่คือ วิธีที่ธรรมชาติที่ เปิดโอกาสให้เราได้สู้ชีวิตต่อไป

ที่มา จาก b i t c o r e t e c h, s a n – s a b a i, s a b u y j a i j u n g