5 สิ่งที่ไม่ควรทำในวันพ ร ะ ถ้าไม่อย ากให้ชีวิตตกต่ำ

วันพ ร ะ มีชื่อเรียกอีกอ ย่ างว่า วันธรรมสวนะ เป็นวันประชุมเพื่อทำพิธีก ร ร มของพุทธศาสนิกชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ถือศีล ในวันพ ร ะ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสําคัญ ควรไปวัดเพื่อทําบุญ ถวายภัตต าหาร แด่พ ร ะสงฆ์และฟังธรรม สําหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพ ร ะด้วย นอ กจากนี้ ชาวพุทธยังถือว่าวันพ ร ะไม่ควรทําบ า ปใดๆ การทําบ า ปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพ ร ะถือว่าเป็นบ า ปยิ่งในวันอื่น

คนไทยกับค ว า ม เชื่ อ แยกกันไม่ออ กสักที คนโบราณ มักจะมีค ว า ม เชื่ อ หรือเครื่องเ ตื อ นสติหล า ยๆอ ย่ าง ที่คอยบอ กให้ลูกหลานทำต ามอยู่เสมอ บางเรื่องก็เห็นผลได้กับต า บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ สิ่งที่มองไม่เห็น เพียงแค่เชื่อต่อๆกัน มานั่นเอง วันนี้เราจะพาไปดู ค ว า ม เชื่ อ ของคนโบราณ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำ ในวันโ ก น วันพ ร ะ เ พ ร า ะจะทำให้ชีวิตตกต่ำได้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1 ละเว้นจากการทำบ า ปทั้งหมด อ ย่ างน้อยๆ ต้องปฏิบัติต ามศีล 5 ให้ได้ ง่ายๆ สั้นๆ เน้นทำความดี

2 เลื่อนภารกิจสำคัญออ กไปหากทำได้ เนื่องจากในอ ดีตคนโบราณต้องการให้ชาวบ้านเดินทางไปวัดทำบุญมากกว่าทำกิจก ร ร มอื่นๆ

3 มีค ว า ม เชื่ อ ว่าหากมี เ พ ศ สัมพันธ์ในวันพ ร ะ จะทำให้เทวดาประจำตัวมีฤกษ์เดชน้อยลง ไม่สามารถปกป้องเราได้เท่าที่ควร และเป็นช่องว่างให้สิ่งชั่ วร้ า ยเข้ามาใกล้เราอีกด้วย

4 หากไม่ต้องการให้ลูกในท้องเป็นเปรตมาเกิด ไม่ควรมี เ พ ศ สัมพันธ์ในเดือนกันย ายน เ พ ร า ะช่วงนี้ผีเปรตจะออ กหากินวุ่นวาย และอาจหลงมาจุติเป็นลูกคุณได้

5 ห้ามมี เ พ ศ สัมพันธ์ในวันพ ร ะ วันโ ก น วันพ ร ะใหญ่ อ ย่ างเช่นวันสำคัญทาง ศ า ส น าต่างๆ เนื่องจากวันนั้นๆ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ไม่ควรทำกิจก ร ร มที่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก ทางโลกีย์มากนัก สิ่งที่ควรทำคือ การเข้าวัดทำบุญ

วันพ ร ะ คือ วัน ม ง ค ล ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ที่มนุษย์อ ย่ างเราๆ ควรจะหยุดกระทำการทุกสิ่งที่นับว่าเป็นเรื่องคาวโลกีย์ และถ้าคุณกำลังคิดว่า ทำไมล่ะ ก็ในเมื่อแต่งงานแล้ว เป็นสามีภรรย าที่ถูกต้องต ามกฎหมาย ทำไมจะมีเซ็กส์ในวันนี้ไม่ได้ เห็นที่จะต้องขออธิบายเหตุผลของคนโบราณให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

เนื่องจากวันพ ร ะที่มี 1 วันในสัปดาห์ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ถือศีล 5 อ ย่ างจริงๆ จังๆ และได้ใช้วันนี้เป็นโอกาสเข้าวัดทำบุญฟังธรรม รวมถึงมีกิจก ร ร มในเชิงทำนุบำรุง ศ า ส น า แต่การมีเซ็กส์ในวันพ ร ะถือว่าเป็นการกระทำที่สมสู่ร่วมสังวาส ไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว ว่ากันว่ายังส่งผลให้เทวดาประจำตัวมีฤทธิ์เดชน้อยลงจนไม่สามารถปกป้องคุณได้เท่าที่ควร เ พ ร า ะการมีเซ็กส์ที่กิเลสกำลังครอบงำจิตใจถือเป็นช่องว่างให้จิตอ่อนแอจนสิ่งชั่ วร้ า ยเข้ามาใกล้ได้นั่นเอง

ไม่ว่าข้ อห้ามที่แนะนำไปนั้น จะเป็นเรื่องที่ดูงมงาย ไม่ทันสมัยสักเพียงใด แต่อย ากให้มองจุดประสงค์ที่แม่หมอคิดว่าอย ากจะเน้น มากที่สุด คงเป็นเรื่องของการทำความดี ละเว้นจากบ า ป และไม่หมกมุ่นกับเรื่องคาวโลกีย์มากจนเกินไป

ที่มา horoรcope.mthai.com thailaพร  poobpub.