7 ลักษณะเส้นล า ยมือของคนจะร ว ย มีวาสนาดี

ทุกคนรู้ไหมว่าเส้นล า ยมือของเรานั้นสามารถบอ กโชคด ว งชะต าของเราได้ หล า ยๆคนอาจจะรู้ แต่ก็อาจมีหล า ยคนที่ยังไม่รู้ ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูเส้นล า ยมือ กัน ว่าเส้นล า ยมือแบบไหน เป็นอ ย่ า งไร จะดีแค่ไหน ไปดูกันเลย

ห ม ายเลข 1 เส้นชีวิต

บ่งบอ กถึงปล า ยทางชีวิตของคนคนนั้นว่าจะมีความมั่นคงด้วยท รั พ ย์สินเงินทองหรือไม่ หากมีเส้นบริเวณนี้ที่ยาวหรือหนา เรียกได้ว่าเป็นบุญวาสนา และหากบริเวณเส้นนี้แยกออ กเป็น 3 ง่ามข า ยกิ่งไม้ที่แตกออ ก จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสสร้างรายได้หล า ยทาง สร้างมูลค่าและความมั่นคงให้กับชีวิตได้

ห ม ายเลข 2 เส้นสมองเกิด

ถ้าเส้นสมองห่างจากเส้นชีวิตพอประมาณ ไม่มากหรือน้อยเกินไป และลักษณะที่ดีมากคือเส้นคมชัดไม่แตกไม่เป็นเกาะ เส้นยาวพอประมาณ ทิศทางปล า ยเส้นเข้าแนวอังคารสูง แสดงถึงสมองที่มีคุณภาพ

เป็นนักคิด นักวางแผนที่ดี และกล้าได้กล้าเ สี ยแต่ถึงอ ย่ า งไรก็มีเหตุผลเพียงพอ กล้าตัดสินใจด้วยความเหมาะสมและทันต่อเวลาและสถานการณ์ แต่ถ้าหากเส้นสมองเกิดรวมกันเส้นชีวิตลึกเข้ามาในมือ จะเป็นคนที่ลังเลข า ดความเ ชื่ อมั่นหรือข า ดความมั่นใจในตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร และไม่ค่่อยกล้าตัดสินใจ

ห ม ายเลข 3 เส้นใจหรือจิตใจ

ถ้าเส้น มีลักษณะเป็นเส้นที่คมชัด ไม่แตก ไม่เป็นโซ่ ไม่มีเกาะ ยาวเข้าเนินพฤหัสบริเวณใต้นิ้วชี้ แสดงถึงจิตใจที่มั่นคง ถ้าหากมีความตั้งใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะทำให้ได้และมุ่งมั่นไปสู่เป้าห ม ายให้สำเร็จ

เป็นคน มีคุณธรรมสูง จิตใจดีงามและมักประสบความสำเร็จในชีวิตรักและครอบครัวเป็นอ ย่ า งดี ถ้าปล า ยเส้นใจแยกออ กเล็กน้อย ห ม ายถึงความพอเหมาะพอ ดีในเรื่องการใช้เหตุผลควบคุม ในขณะที่มีความเห็นอ กเห็นใจหรือเข้าใจในอารมณ์ของคนอื่น รวมถึงเป็นคนให้ความสำคัญกับคำว่าศักศรีและเกียรติยศ

ห ม ายเลข 4 เส้นวาสนา

ถ้าหากว่าเส้นวาสนายาวต่อเนื่องแสดงว่าการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจหน้าที่การงาน มีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่มีอุปสรรค อาจมีบ้างในช่วงที่เส้นจางหรือบางลง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเส้นไม่ข า ด

หรือเปลี่ยนตำแหน่ง แสดงว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้น มาก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากว่าเส้นวาสนายาวตรงถึงเนินเสาร์ ในมือนี้เส้นวาสนาและเส้นชีวิต ห ม ายเลข 1 คือเส้นเดียวกันเป็นเส้นที่ยาวต่อเนื่อง

ไม่ข า ดตอนหรือมีเส้นตัด อาจจะมีแผ่วบางลงบ้างช่วงระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใจ คนที่มีเส้นวาสนาดีเข้าไปสิ้นสุดที่ใต้โคนนิ้วกลาง บริเวณเนินเสาร์ และเนินเสาร์ก็ต้องเต็มมีความกว้างได้มาตรฐานไม่แฟบหรือสูงเกินไป

วัดระยะจากเส้นรัดข้ อนิ้วกล่างล่างสุดถึงเส้นสมองไม่ต่ำกว่า 25 ม.ม.ก็จะมีหลักท รั พ ย์ หรือมีท รั พ ย์สินเงินทองมั่นคงได้อ ย่ า งแน่นอน ดูเนินหลักท รั พ ย์ที่บริเวณเนินศุกร์ประกอบด้วย

ห ม ายเลข 5 เส้นอาทิตย์หรือเส้นสำคัญ

เส้นอาทิตย์จะเกิดใต้นิ้วนางบริเวณเนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือส่งเสริมเส้นวาสนา เส้นนี้เกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้ปล า ยเส้นวิ่งเข้าเนินอาทิตย์ เนินอาทิตย์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานคือวัดจากเส้นรัดข้ อนิ้วนางล่างสุดถึงเส้นใจมียะยะไม่น้อยกว่า 30 ม.ม. เนินไม่แฟบแบนและไม่แคบเกินไป คนที่มีเส้นอาทิตย์

จะทำให้ชีวิตเดินเข้าสู่เป้าห ม ายได้เร็วกว่าคนอื่น คือมีตัวช่วย มีพลังพิเศษมาสนับสนุน เส้นอาทิตย์เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองและให้แสงสว่างแก่สรรพสิ่งอื่น ๆ ด้วย

เจ้าของมือจะมีความกล้าหาญ มีความรอบรู้ ฉลาด และมีพลัง จึงทำให้พิชิตเป้าห ม ายได้อ ย่ า งรวดเร็ว คนที่มีชื่อเ สี ยงเด่นดังทุก ๆ คนจะมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามเสมอ

ห ม ายเลข 6 เส้นพุธ

เป็นเส้นที่ส่งเสริมเส้นอาทิตย์ด้วย เป็นเส้นที่่สื่อถึงการเจรจา การใช้วาทะศิลป์ ความเฉลี่ยวฉลาด ความมีเหตุผลและความซับซ้อนในมิติการคิดอ่าน การเข้าถึงจิตใจของบุคคลอื่น การมีสัมผัสที่ 6 การการมีสุ ข ภ า พที่ดีหรือรู้จักดูแลใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องสุ ข ภ า พ จึงเป็นคนที่มีสุ ข ภ า พดี และแจ่มใสอยู่เสมอ

ห ม ายเลข 7 เส้นจิตใจ

เป็นเส้นที่มีปล า ยแยกออ กเป็นง่ามหรือปากซ่อม ห ม ายถึงความเข้าถึงจิตใจคนอื่น เป็นนักปกครอง หรือบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม รู้จักเข้ากับคนอื่น ๆ รู้วิ ธีแก้ปัญหาเรื่องคนได้อ ย่ า งดีเยี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการเป็นผู้นำหรือเจ้าของกิจการที่จำเป็นต้องมี และอีกหนึ่งความห ม ายของปล า ยแยกเข้าสู่ใกล้ใต้โคนนิ้วชี้คือเกียรติยศ เป็นคน มีจิตใจรักเกียรติรักศักศรี จึงหาวิ ธีหรือช่องทางเพื่อความมั่นคงและมีศักศรีในสังคมเพิ่มเติมจากความร่ำร ว ยมีเงินทองแล้ว

ยังไงก็อ ย่ า ลืมตรวจสอบล า ยมือเพื่อเช็คโชคชะต าของตัวเราเอง แต่ถ้าเรามีเส่นล า ยมือที่ดีแต่ไม่ขยันในการทำมาหากินก็คงหมดโอกาสที่จะร่ำร ว ยได้แต่ถึงเส้ยล า ยมือไม่ดีแต่ขยันทำมาหากินรู้จักเก็บก็สามารถร่ำร ว ยขึ้น มาได้เช่นกัน

ที่มา  postsod