7 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตเป็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่ างมีความสุข และอยู่รอ ดได้ในสังคม กับบทความ 7 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ใช้ชีวิตเป็น ไปดูกันว่าเราจะต้องมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่ างไร

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก… เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ.ถิรพรตั้งจิตพรจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งช าติ มหาราชินีแนะนำ พ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้น ได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝัง ความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มดังนี้วิธีการสอนลูกให้เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

1 ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่เด็กวัย 2 ขวบเริ่มฟัง และเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐานเช่นเก็บของเล่น หลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวม แล้วไปใส่ตะกร้าเป็นต้นการให้ลูกช่วยงานบ้านโดยเริ่มจากสิ่ง ที่เขาควรต้องรับผิดชอบเองทำให้ เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัยลูก ก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่ างไร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจ เขาใส่ใจเรา

2 ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจ ให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อ การทน ต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอนและเข้านอน ให้เป็นเวลารับประทานอาหาร เป็นเวลาการเก็บของเล่นให้เป็น ที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขน มหรืออาหาร ในห้องนอนเป็นต้น

3 การพาลูกพบคนหลากหล าย

การพาลูกพบคนหลากหล ายนับเป็น การฝึกให้ลูกมีความเห็นอ กเห็นใจ ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้นคือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่ แตกต่างหลากหล ายทั้งสีผิวเชื้อช าติภาษา และความคิดซึ่งสิ่งที่ แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิด เสมอไปการพาลูกออ กเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

4 สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญกับการสอนลูก ให้เป็นเลิศ ในด้านวิช าการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบแต่กลับ ลืมเรื่องการรับมือ กับอารมณ์ ตั้งแต่ลูกยังเล็กดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูกรู้จัก อารมณ์ต่างๆของตน ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออ กมา อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอ กลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโ ก ร ธ ที่ถูกแย่งขน มต้องบอ กว่าลูกกำลัง โ ก ร ธ ใช่ไหมแต่แม่อย ากให้ลูก ห า ยใจลึกๆใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการ กับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

5 สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่ กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราว ต่างๆจากนิทาน หรือเกร็ดประวัติ ศาสตร์อย่ างง่ายๆเกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือ กัน ในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหาก เกิดเหตุการณ์อย่ างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะ แนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์ และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูก หรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนว ทางที่เหมาะสม

6 ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็น พื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็ก สามารถช่วยเหลือตนเองได้และลด การพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็ก เกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

7 สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หล ายคน จะใช้วิธีตำหนิหรือ ดุลูกเพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า การทำผิด เป็นเรื่องใหญ่และกลัว ที่จะทำผิดหรือจะปกปิดความ คิดของตนเองโดยการโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภั ยลูกแล้วชวนลูก แก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิด

ข้อผิดพลาดอาทิเด็กวิ่งแล้ว ทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็ก รับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำคือเช็ดน้ำ และเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจาก นั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้า สามารถระวังอย่ างไรให้ไม่เกิด เหตุการณ์แบบนี้อีก นอ กจาก เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบหรือแบบอย่ าง ที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบ อย่ างที่ดีจะทำให้เด็กสามารถ

จดจำการทำดีได้มากกว่า การใช้เพียงคำพูดการเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอ ดทน ความเข้าใจ เป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำต ามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้ เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่ หมั่นสอนสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูกลูกก็ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่ างแน่นอน

ที่มา stand-smiling