8 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ควรเก็บออมและเริ่มปรับตัวให้อยู่รอ ดในทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวัน เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เริ่มปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตรอ ดได้ในสังคม กับบทความ 8 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ควรเก็บออมและเริ่มปรับตัวให้อยู่รอ ดในทุกวัน ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่กำลังเกิดขึ้น และให้เราปรับตัวได้อย่ างไร

1 เงินอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนพย าย ามทำทุกอ ย่ า งเพื่อให้ได้มัน มา

2 คนแก่ต้องกลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้ว คนวัยนี้จะวางแผนก่อนเกษียณ และมีเงินเก็บพอสมควร ที่จะสามารถใช้จ่ายได้ใน ย า มที่ไม่ได้ทำงานแล้ว แต่ตอนนี้กลับไม่มี เพราะด้วยไม่มีความรู้ หล า ยๆ คนไม่ได้ลงทุน เพียงแต่นำเงินฝากธนาคารเท่านั้น เมื่อได้ดอ กเบี้ย เงินฝากน้อย ทำให้ต้องนำเงินเก็บมาใช้เรื่อยๆ ก็หมดไวขึ้น แถมคนแก่บางคน เลี้ยงลูกจนโต แทนที่จะได้พักกลับต้องมาเลี้ยงหลานอีก

3 เงินหา ย า กมากขึ้น

หล า ยๆ วิกฤติส่ งผลกระทบให้คนตกงาน ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง โ ร ค ระ บาด ทำให้คนเ จ็ บ ป่ ว ย ไม่สามารถทำงานได้ ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้น ค่าแรงต่ำ ไม่พอใช้

4 คำว่าอิสรภาwทางการเงินเอื้อมถึงได้ย า กขึ้น

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาwทางการเงิน มากขึ้น หรือที่เรียกว่า Passive Income เป็นการหารายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาwทางการเงินให้ตัวเอง แต่ก็น้อยคน มากที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ หล า ยคนใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อความขี้เกียจไปทำงานประจำของตัวเองต่างหาก

ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อหวังจะเอาด อ กเ บี้ ยได้บ้าง แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่งลงทุนผิ ดที่กล า ยเป็นเราจะต้องทำงานต่อไปตลอ ดชีวิต และไม่มีคำว่า อิสรภาwทางการเงินให้เราได้เข้าใกล้เลย

5 หลังยุคด อ ก เ บี้ ย 0 เปอร์เซ็นต์

ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่มีเงิน มากสำหรับทุกคนหรอ ก เมื่อเงินล้นระบบก็จะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ยซึ่งคนร ว ยมีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคนจน

6 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

หาคนเดียวมันไม่พอ ผู้หญิงต้องออ กไปทำงาน ทิ้งลูกไว้ให้ปู่ย่ าต า ย า ย หรือพี่เลี้ยง เด็กข า ดความอบอุ่น ผู้ช ายมีเมียน้อย ผู้หญิงติดเพื่อน

7 เงินเ ฟ้ อ แ ฝ ง

เรามีเงินเท่าเดิม ในขณะที่ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้น ซื้ อของได้น้อยลง นี่แหละที่เรียกว่า เงินเฟ้อแฝง ก็คือ ค่าครองชีพนั่นเอง

8 ค อ รั ป ชั่ น จะโ ก งกัน มากขึ้น

แน่นอนว่าเงินยิ่งห า ย า กการมีโอ กาสหรือหนทางก็ต้องคว้าเอาไว้ และมันทำให้คนข า ดจิตสำนึกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ยอมทำทุกอ ย่ า งเพื่อเงินโดยไม่สนใจเรื่องผิ ดหรือถูก

‘7 พฤติก ร ร มฟุ่มเฟือย แค่หยุด!….ชีวิตเปลี่ยน’

1 ปาร์ตี้ – สังสรรค์

2 ห ว ย

3 เครื่องดื่มชูกำลัง

4 บุ ห รี่

5 เครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

6 แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต

7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

9 วิธี หยุดนิสัย ใช้เงินฟุ่มเฟือย !

1 วางแผนการเงินอย่ างน้อยเดือนละครั้ง ควรคิดก่อนซื้ อ

2 จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแบบละเอียด

3 หลีกเลี่ยงการเดินเล่นต ามห้างสรรพสินค้าโดยไม่จำเป็น

4 อย่ าจับจ่ายเพื่อ รั ก ษ า หน้าต าในสังคมจนเกินไป เอาหน้า อวดร ว ย สุดท้ายเป็นห นี้ ไม่มีจะกิน

5 หลีกเลี่ยงการพกเงินสดเกินความจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน และงดใช้บัตรเครดิตหากไม่มีเงินสำรองสำหรับจ่ายได้

6 อย่ าไปปาร์ตี้โดยไม่จำเป็น

7 หยุดซื้ อสินค้าลดร า ค า

8 ลดการซื้ อของใช้ส่วนตัวบางอย่ างที่มีอยู่มากเกินไป รวมไปถึงการลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยบางชนิด เช่น เครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ บุ ห รี่ รองเท้า น้ำหอม เสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ

9 เริ่มฝึกที่จะลงทุน การลงทุนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเงินได้เป็นอย่ างดี และมันยังช่วยให้เราเลิกนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปได้เองโดยปริ ย า ยอีกด้วย

ที่มา parinyacheewit