9 ข้ อฝึกทำให้ได้ จะรู้สึกดีกับชีวิต

บางครั้งชีวิตที่มีความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ต้องมีเ งิ นทองมากมาย เพราะหล า ยคนที่มีเ งิ นก็มักจะมาบ่นให้ฟังอยู่เสอว่า เห็นเขามีเ งิ นก็ใช่ว่าเขาจะมีความสุขนะ ฉนั้นความสุขเกิดจากที่ตัวเรานั้นกระทำ วันนี้ขอแค่ฝึกสิ่งต่อไปนี้ให้ได้ชีวิตก็รู้สึกดีเป็นหล า ยเท่าแล้ว

1. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอ ดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรา กำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงแนะว่า ให้ทำทีละอ ย่ าง โฟกัสทีละงาน แล้วทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

2. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อ ย่ าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอ ก มีแต่คนโ ง่เท่านั้น ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

3. ฝึกให้ตัวเองเ สี ยสละ และยอมเ สี ยเปรียบคนอื่นบ้าง

การที่คนๆ หนึ่งยอมเ สี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็น ใครก็ต ามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมเ สี ยอะไรเลย ไม่นานคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้า กล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอ ย่ าง แต่ไม่มีความสุข เพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

4. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเ งิ น

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเ งิ นได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเ งิ น มาก และเมื่อไม่ต้องหาเ งิ น มาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเ งิ น

5. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า

คนเราก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนิ น ท าแน่นอน และเมื่อถูกนิ น ท า ขอให้รู้ว่า เรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนิ น ท า เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

6. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอ ย่ างนั้น มันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอ กนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

7. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดา อ ย่ าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อ ย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป

8. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่สิ่งที่ดี

ถ้าอะไรไม่ดี ก็อ ย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิ ด แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย เพราะการพูดในทางเ สี ยห า ยนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

9. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เมื่อมีความทุ ก ข์ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า เรื่องราวเหล่านี้ก็คงผ่านไปเช่นกัน

ที่มา  dhammasawatdee