กรวดน้ำสะอาด 1 แก้ว ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรในชวิตก็ไม่ประสบผลสำเร็๗สักที วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขมาแนะนำคุณ กับบทความ กรวดน้ำสะอาด 1 แก้ว ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอะรไบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆ ว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้ว ควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศล ให้แก่เทวดาประจำตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครอง

และเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ผ่ า น พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดยง่าย แนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว ของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดี และเป็นกุศสลกับเราให้เหนือ กว่าจิตที่คิดไม่ดีกรวดน้ำ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ เทวดาประจำตัว

ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพ ร ะ พุ ท ธเ จ้ าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมา เป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงนั้น จงมีแต่ความสุขความเจริญใจ ค่อยๆรินน้ำลงบนพื้นช้าๆ ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ ให้ไปยังแก่พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าชื่อ กล่าวชื่อ นามสกุล กล่าวนามสกุล สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออ ดีต ทั้งหล า ยทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับ เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง

ของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเรื่องที่เจอ กับปัญหา ขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากช าติใดภพใดก็ต าม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ต าม ไม่ว่าท่าน จะอยู่ภพภูมิใดก็ต าม ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อ ย่ า ได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกช าติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังก ล่าวที่ข้าพเจ้า

โปรยกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดในส่วน ของการกรวดน้ำนั้น หากว่าเรากรวดน้ำลงดินกุศลผลบุญจะส่ งถึงเร็วกว่า การกรวดน้ำแบบแห้ง ในระหว่างกรวดน้ำ ให้อธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่มีบุญบารมียังไม่มากพอ แต่ถ้าไม่สะดวกก็แนะนำให้กรวดน้ำบนภาชนะแล้วนำไป โปรยที่ต้นไม้ใหญ่ลงดินได้ การขอฝาก ผ่ า น พระบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในระหว่างการท่องคำกรวดน้ำ ทางด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใด ก็ขอเทจนน้ำหมดไปพร้อมกับคำพูดในประโยคสุดท้าย โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรืออ่านจบแล้ว แนะนำว่าให้เก็บบุญนี้เอาไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อที่จะได้บุญได้กุศลซึ่งกันและกันต่อไป

ที่มา Postsod, horoscopedaily99