5 ข้ อสอนลูกตั้งแต่เล็ก โตมาเขาจะดูแลตัวเองได้

ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรักและความห่วงใยให้กับลูกอย่ างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะไม่อย ากให้ ลูกต้องลำบาก โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่ างเดียว จึงกล า ยเป็นว่าเ ด็ กหล า ยคนเคยชินกับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว จนไม่สามารถ พึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น และไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้นก็กล า ยเป็นคนรักสบาย ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรนซึ่งปัญหาลักษณะนี้มักพบในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ …

5 ข้ อสอนลูกตั้งแต่เล็ก โตมาเขาจะดูแลตัวเองได้ Read More

วิ ธีต ากผ้าแห้งเร็ว ในวันที่ฝนตก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการต ากผ้าให้แห้งเร็ว ในวันที่ฝนตก กับบทความ วิ ธีต ากผ้าแห้งเร็ว ในวันที่ฝนตก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีผ้าที่แห้งและหอมน่าสวมใส่เหมือนวันที่แดดแรงๆ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำ ต ากผ้าให้แห้งเร็ว 1 ขวดพลาสติกเปล่า 2 มี ด คัต เตอร์ 3 ไม้แขวนเสื้อ วิธีทำที่ต ากผ้าให้ผ้าแห้งเร็ว 1 อุปกรณ์ที่ใช้จะใช้เป็นขวดน้ำเปล่าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว นำมาตัดเป็นเส้นตรงๆ …

วิ ธีต ากผ้าแห้งเร็ว ในวันที่ฝนตก Read More

หลงอะไรก็หลงได้ แต่อ ย่ าหลงลืมคนในครอบครัว

คอยให้ กำลังใจ กันในย ามทุ กข์ เมื่อมีข้ อผิ ดพลาดเกิดขึ้นเลิกโท ษอีกฝ่าย เพื่อก้าวผ่ านเรื่องร้ าย ๆ ไปให้ได้ปัญหาที่ผ่ านเข้ามาเวลา จะพาให้ผ่ านออ กไป จะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให่ท่องเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่ านไปทำชีวิตรักให้เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนไม่คิดมากกับทุ กเรื่องจนกังวลมองโลกต ามความเป็นจริง แต่ไม่ต้องวิต กจริตทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มีความสุขกับสิ่งที่มี เลิกเปรียบเทียบแฟนตัวเองกับแฟนคนอื่นทำให้คนที่เรารักหัวเราะอย่ างมีความสุข เมื่อยังมีโอกาสหัวเราะด้วยกัน ปลอบใจ …

หลงอะไรก็หลงได้ แต่อ ย่ าหลงลืมคนในครอบครัว Read More

สิ่งที่ควรรู้ไว้ใช้ยามจำเป็น เมื่อโดนรถชน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้ไว้ เพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของเราเมื่อรถโดนชน กับบทความ สิ่งที่ควรรู้ไว้ใช้ยามจำเป็น เมื่อโดนรถชน ไปดูกันว่าเราจะต้องรู้เรื่องราวอะไรบ้าง อุ บั ติ เ ห ตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เลือ กสถานที่ ทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพราะความประมาท ไม่ระวังตัว แม้กระทั่งบนท้องถนน ด้วยปัจจุบัน มีผู้คนที่ใช้รถ และมีชีวิตอยู่บนถนน มากกว่าอยู่บ้าน หรือที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันที่ใช้รถ สิ่งสำคัญที่เรามีสำหรับคนใช้รถนั้น ก็คือ …

สิ่งที่ควรรู้ไว้ใช้ยามจำเป็น เมื่อโดนรถชน Read More

สอนให้คิด อ ย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียว

เจอนิทานดีๆ อ่ า นง่ายๆ ที่อ่ า นแล้วสอน อะไรมากมาย เรื่องมีอยู่ว่า เ ด็ กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เ ด็ ก จนจบด็อ กเตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน บ้านของเ ด็ กหนุ่มอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลส า บสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป ใช้เวลาแจวประมาณหนึ่งชั่ วโมง เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอลุง ไม่มีหรอ …

สอนให้คิด อ ย่ าคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียว Read More

10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การเลือ กดอ กไม้บูช าพระที่ถูกต้อง เพื่อส่ งเสริมเรื่องเงินทอง และโชคลาภ กับบทความ 10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา ไปดูกันว่าต้องเลือ กดอ กไม้ชนิดใดให้เหมาะสม ดอ กไม้ 10 ชนิด ใช้กราบไหว้ 1 ดอ กจำปี กราบไหว้ดอ กจำปี …

10 ดอ กไม้บูช าพระ เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมา Read More

เหตุผลที่คน มีวาสนาไม่ควรอวด

เราทุกคนเกิดมาย่อมมีทุกอ ย่ างไม่เท่กัน ไม่ว่าจะเ งิ นทอง บุญวาสนาล้วนต่างมีไม่เท่ากัน แต่คนที่มีเ งิ นทองมีวาสนาก็ใช่ว่าจะมีตลอ ด ฉนั้นวันนี้เรามีบทความที่ให้ข้ อคิดได้เป็นอ ย่ างดี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่ …

เหตุผลที่คน มีวาสนาไม่ควรอวด Read More

10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเตรียมรับมือก่อนน้ำจะท่วม กับบทความ 10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่ างไรบ้างเพื่อรั ก ษ าท รั พ ย์สินของเราให้ไม่เสียห า ย 1 หากเกิดเหตุน้ำท่วมแนะนำว่าให้เตือนผู้คน ว่าห้ามสัมผัสกับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดข า ด เพราะอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออ กมาก็ได้ 2 ย้ายข้าวของต่างๆที่สำคัญและสามารถทำได้ในตอนนั้น ไปไว้ในพื้นที่สูง ย้ายย านพาหนะไปในพื้นที่ที่สามารถจอ …

10 วิ ธีเตรียมรับมือก่อนน้ำท่วมให้ชีวิตดี Read More

วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน กับบทความ วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเราจะต้องจัดเตรียมข้าวของอะไรบ้าง ชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ สิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะห า ยไปได้ พระครูวิส า รสรจักษ์ หรือ หล ว ง ปู่เงิน ก ต สาโร วัดเกาะแก้วได้บอ กแก่ทุกๆท่านที่ได้ประสบกับปัญหาชีวิตในสิ่งที่ไม่ราบรื่น มีอุปสรรคทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน การเล่าเรียน รวมไปถึงผู้ที่เ …

วิ ธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ถูกต้อง ทำแล้วชีวิตราบลื่นไม่ลำบาก Read More

ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ

การใช้ชีวิตคู่ การมีครอบครัวที่ดีนั้นคือสามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ ความห ม า ยของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เ งิ นทองท รั พ ย์สินกับภรรย าเพียงอ ย่ างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า คนเป็นภรรย า จะต้องเป็นคนเก็บเ งิ นอยู่ฝ่ายเดียว นั่นห ม า ยถึงเก็บอ …

ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ Read More