การวางแผนการออมเ งิ น ให้ชีวิตมั่นคง

ปัญหาที่หล า ยคนพบเจอ ส่วนใหญ่พบว่าร า ยได้ไม่เคยพอใช้ในชีวิตประจำวันเลย ยังใช้จ่ายเดือนชนเดือนอยู่ทุกเดือน ซึ่งมนุษย์ทุกคน มีความสามารถใช้จ่ายให้เท่ากับร า ยได้อยู่ตลอ ดเวลา ถึงแม้เ งิ นเดือนเราขึ้นทุกปี บางคนพบว่าของมันต้องมี แบรนด์เนมต้องครบ บัตรเครดิตก็รูดง๊ายง่าย รูดเต็มตลอ ดเวลา รู้ตัวอีกทีก็หนี้ก็บาน

วันนี้เราจะมาบอ กวิ ธีคิดการแบ่งเ งิ นเก็บง่าย ๆ ด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิ ธีที่ง่ายและใช้ได้จริงสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มวางแผนทางการเ งิ นอ ย่ างไร

1 ควรซื้ อประกันที่จำเป็น

ในกรณีที่เรามี เรื่องไม่คาดฝัน อ ย่ า ง การโดน ให้ออ กจากงาน อาจจะทำให้สิทธิ เรื่องประกันสุ ข ภ า พที่ บริษัทให้ห า ยไป การมีประกัน เช่น ประกันสังคมก็ จะทำให้เราได้รับ เ งิ นสำรอง ไว้ใช้ใน ในอนาคตได้

2 ต้องวางแผนการใช้เ งิ นล่วงหน้า

เ ป็ น สิ่ งที่ทุกคน ควรทำกันอยู่แล้ว หลังจากเราได้ร า ยรับ เราก็ควรแบ่ง ส่วนของ Fixed Cost ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต้องจ่าย และเ งิ นเก็บ รวมไปถึง การทำร า ยรับ ร า ย จ่ายในแต่ละวัน เพื่อให้เราได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วยังมีร า ยจ่าย ที่เราใช้มากเกินไปมั้ย

3 ต้องมีเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

สิ่ ง สำ คัญอันดับต้น ๆ ในการรับมือ กับ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เลยก็คือ การมีเ งิ น สำรอง ฉุ ก เ ฉิ น อ ย่ า ง น้อย 3 เดือน โดยต้องเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายในแต่ ละเดือน ข อ งเรา ทั้งนี้ ก็เพื่อไว้ใช้ในกรณีที่เรา อาจจะตกงานกะทันหัน ถือเป็นเ งิ นก้อน แรกเลยที่ควรมี การเก็บเ งิ นเป็นเรื่องที่ทุกคน ต้องมีวินัยในตัวเอง ก่อนจะใช้ จ่ายเราต้องคิดหน้า คิดหลังเสมอ เ พ ร า ะไม่มีใคร รู้ว่าจะมีเรื่อง ไม่คาดฝันอะไร เกิดขึ้นกับเรา

ที่มา the-wayoflife sabuyjaijung