ก่อนนอนส ว ดทุกคืน ชีวิตดี แคล้วคลาดปลอ ดภั ย

สวัสดีทุกคนสำหรับใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอน วันนี้เรามีบทสวดที่จะมาแนะนำกัน ให้ลองนำไปสวดกันดูบ้าง เผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักบทสวดนี้กัน มาก่อน ฉนั้นเราไปรู้จักกับบทสวดนี้กันเลย ว่ามันดียังไงยิ่งถ้าเราสวดทุกวันแล้วจะทำให้ชีวิตเรานั้นดีขนาดไหน

บทส วดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศั กดิ์สิทธิ์ เชื่อ กันว่าใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มครอง ให้แคล้ วคลาดรอ ดปล อ ดภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ แนะนำว่าให้ส วดใ นคืนนี้เลย เพราะใ นคืนนี้เป็นคืน มงคล ส ว ดแล้วจะช่วยให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ปกปั ก รั กษ า

หากท่านใดเร่งรีบ หรือไม่มีเวลาที่จะส วดม นต์ในค่ำคืนนี้ ใ ห้เก็บบทส วดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้ส วดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้ จะช่วยให้สงบจิ ตสงบใจ การส วดม นต์จะทำให้จิ ตใจของเราไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อา รมณ์เย็น มากขึ้น

และยังมีความเชื่อตั้งแต่สมัยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อ ดภั ยทุ กๆสิ่งไป

บทส วดม นต์ อิติปิโส ส วดก่อนนอน

บทสว ดม นต์อิติปิโส คำบู ช าพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

1 พุ ทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ ระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุ ษย์ทั้งหล า ย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะต าธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พ ระธรรมอันพ ระผู้มีพ ระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตต าริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พ ระส งฆ์สาวกของพ ระผู้มีพ ระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยอ ดเยี่ยมของโลก

ด้วยอา นุภาพของพ ระค าถา จะช่ วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตต า มหาคา ถาล าภยศ การค้ าการข า ยดี เมื่อยกคาถาขึ้นส วดอำนาจพ ระพุ ทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้ส วดมีพ ลั งอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ ขอจงพบโชคลาภ เงิ นทอง ความสุข ความเจริญ ให้ปรากฏแก่คนที่ส วดบทนี้ และคนที่เก็บบทส วดนี้ให้ทุ กคนอื่นได้ด้วยเถิด

ที่มา  bangpunsara