ก่อนอายุ 45 ปี ควรทำ 15 ข้ อนี้ชีวิตสบายตอนแก่

การวางแผนชีวิตจะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อ ย่ างสบาย ไม่ทำให้ชีวิตติดขัด แก่ไปไม่ลำบากลูกหลาน เเนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ว่าต้องการมีอิสรภาพทางการเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีท รั พ ย์สิน ที่สร้างร า ยได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 ใช้บัต รเ ค รดิ ตเป็นเครื่องมือล ดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบัตรเครดิตเพราะได้ส่วน ล ดคะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมาดีกว่า การใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิต หล า ยใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บั ตรที่ให้ส่วนล ด มากที่สุด

2 จงเลือ กทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่ เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบ โตได้เร็วที่สำคัญ ควรเลือ กทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เรา ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

3 เก็บเงินล้านบา ทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้ว ล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่อง ย า กมากนักประกอบ กับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

4 เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การ กุ้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมาก จากเงินลงทุ นน้อยผมลงทุนคอนโดซื้ อ ไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้านโดย ใช้เ งินตนเอง 2 เเสนที่เหลือ กุ้ธนาคารผ่อน จ่ายเดือนละหมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ข า ยกัน ในเ ว็ บราค า 2.8 ล้านบาทหากข า ยไปจะได้ กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอ ดผ่อนอีกด้วยนะ

5 ล ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟเเนนซ์บ้านเพื่อล ดด อ กเบี้ยมาตรการสองเปลี่ยนเคเบิล เป็นแบบไม่มีค่าร า ยเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละเเสนบาทเลยล่ะ

6 จงเลื อ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้าน และรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆมันถือว่าเป็นต้นทุน จมจนกว่าข า ยออ กไป ผมเลือ กบ้านในทำเลดีราค าคุ้มค่า อีกอ ย่ า งคือ ไปทำงานสะดวกโดยไป เยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อเลือ กรถรุ่นที่เป็น ที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

7 เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สิน และร ายได้ทุกๆ ปี

การบันทึกช่วยให้ เราเห็นจุดบ กพร่ องว่า ควรปรับปรุงส่วนไหนและใช้กำหนดแน วทาง ไปสู่เป้าหมายได้แก่ การเติบโตของร ายได้การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

8 เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิ ดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุน เป็นเรื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์ เกือบแสนเคยติ ด หุ้ น วงในมาเกือบสิ บปีเพิ่งจะข า ยได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่น หุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

9 จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเอง ในแต่ละปีไม่เกิน 30 เปอร์เซนของเงินโบนัสแล้ว ในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ นทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

10 ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเ พ จ ยูทู บและเพื่อนๆช่องทาง เข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้ งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนร ว ยจนลงในพริ บต าความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็น เรื่องสำคัญทำให้เข้าใจ วงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอ ด การสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลง ทุนถูกจังหวะ และความเสี่ยงไม่สูง

12 หัดลงทุนเพื่อให้ มีร า ยได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็น ร า ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ นกองทุนรวมตราส า รทุนทอง คอนโดและข า ยของอ อ นไ ล น์ ก่อนลงทุนต้องศึกษา ให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคย ลองมาหล า ยอ ย่ า งปัจจุบันเน้น ลงทุนกองทุนรวม กับคอนโดเป็นหลัก

13 จงเลือ กนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลา และมีโอกาสข า ดทุน และถ้าข า ดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือ ดร้อน มาก นักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอ ย่ า งน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุน

ได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินต้องเกิดขึ้น การอ ย า ก จะทำอะไรก็ได้ ที่เราอ ย า กทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอ ย่ า งสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

14 อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอ ย า กของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่อ ย่ าซื้ อทีเดียวติ ด ๆ กั น เช่นโทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยว และรถยนต์ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอ ย า กของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมันจำไว้

15 ออมเงินแบบอื่น นอ กจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือ ก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ น กุ้กองทุนรวมและประกั นชีวิต เป็นต้น อ ย า กเเนะนำให้ลอง เพราะผลตอบเเทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

ที่มา  sabuyjaijung