ขอขมาเทวดาประจำตัว ชีวิตการงานดี ร่ำร ว ยมั่งมี

สำหรับการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเชื่อของคนเรามาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ที่เมื่อเวลามีเรื่องทุ ก ข์ใจ มีปัญหาต่างๆก็จะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์กัน วันนี้เราก็มีเรื่องราวการไหว้ขอขมาเทวดาประจำตัวมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เขาว่ากันว่า เ งิ นเป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิต เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใด ก็ต้องใช้เ งิ นทั้งนั้น ความมั่งคั่ง มั่งมี ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานและการเ งิ นนั้น หล า ยๆคนได้มีปัญหาในส่วนนี้ ยิ่งเป็นปัญหาในเรื่องของการเ งิ น มีเข้ามามักก็มีทางออ ก คนโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของกร ร มเก่าที่ติดตัวเรามา หากเราได้มีการไหว้การบูชาเทวดาประจำตัวตน ก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไป จะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ ทำแล้วรับท รั พ ย์ ชีวิตดี มั่งมี

การบูชากราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อ ดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รั ก ษ าบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก อั น ต ร า ย ทั้งหล า ย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเ งิ น การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหล า ย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหล า ย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

นอ กจากที่การกราบไหว้เทวดาประจำตนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างบุญให้กับตนเอง ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการเสริมโชคให้กับตนเองได้ ทำบุญเสร็จกรวดน้ำให้กับตนเองและเจ้าก ร ร มนายเวร บุคคลที่เราจะทำบุญไปให้ การทำเช่นนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะสร้างบุญช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้น มีความเจริญยิ่งขึ้น ปัญหาหนักที่เข้ามาก็จะกล า ยเป็นเบา ทำให้เรามีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์มีความผ่องใส และการทำบุญสะสมความดีนั้น ความดีจะอยู่ติดตัวเราไปจนตลอ ดชีวิตซึ่ง นั่นจะทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

การทำบุญนั้นไม่ใช่แค่การเข้าวัดเข้าวา ใส่บาตรถวาย สังฆทาน การช่วย เหลือผู้อื่นให้คำปรึกษาที่ดี ให้กำลังใจต่อคนรอบข้าง หยิบยื่นในสิ่งที่เรามีมากมอบให้กับผู้ที่ต้องการ การดูแลพ่อแม่ที่เป็นพระอรหันต์ในบ้ า นสิ่งเหล่านี้ เป็นบุญที่เราสามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา

ที่มา yimlamun postsod