ข้อคิดถึงคนที่ชอบอวดหรู อวดร ว ย ทั้งที่ไม่มีจะกินอยู่แล้ว

สำหรับวันนี้เรามีข้อคิดดีๆที่อย ากนำมาเตือนสติของคนที่หาเช้ากินค่ำหรือมนุษย์เ งิ นเดือนที่ในแต่ละเดือนนั้นแทบไม่มีเหลือ เพื่อให้มีสติการใช้เ งิ น มากกว่านี้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปติมต ามพร้อมกัน

ถ้าเงิ นเดือน 18,000 บ า ท ในหนึ่งเดือนทำงาน 22 วัน วันละ8ชั่ วโมง บวกเวลาเดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง รวมๆแล้วคุณใช้เวลา 10 ชั่ วโมงต่อวัน เท่ากับทำงานเดือนละ 220 ชั่ วโมง จะมีค่าแ ร งคิดเป็นชั่ วโมงละ ประมาณ81.81บ า ท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ 80 บ า ท /ชั่ วโมง ถ้ากินกาแฟแก้วละ 160 บ า ท

นั่นเท่ากับแลกเวลา ในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อ กาแฟแก้วนั้น ถ้ากินบุฟเฟ่ร้านหรู บนห้างมื้อละ 400 บ า ทนั่น เท่ากับเวลาในชีวิต 5 ชั่ วโมงที่เ สี ยไป เพื่อความอิ่ม เพียงหนึ่งมื้อ ถ้าซื้ อโทรศัพท์เครื่องละ 40,000 บ า ท นั่นคือต้องแลกเวลาในชีวิตไป 500 ชั่ วโมง เพื่อมือถือเครื่องนั้น ยิ่งถ้าค่าแ ร งแค่วันละ 300 แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะกาแฟแก้วละ 160

จะต้องใช้เวลาในชีวิตไปถึง 4 ชั่ วโมง อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือประมาณ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือเวลาในชีวิตที่รู้สึกตัวเวลาที่ตื่นนอน อยู่ประมาณ 408,800 ชั่ วโมง แค่เวลาในการนอน ก็หมดไป 1 ใน 3 ของชีวิตแล้ว แล้วตอนตื่นนอน ยังจะต้องถูกนำไปใช้ไปแลกกับอาหารร า ค าแพง สิ่งของฟุ่มเฟือย

เพื่อแค่เติมเต็มกิเลส เพียงความสุขชั่ วครู่ ชั่ วคราว หรือแค่เพื่อแค่ต้องการ เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ไม่ใช่เรื่องผิ ด หรือถูกหรอ ก อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่ ประเด็นคือถ้าซื้ อให้น้อยลง กินให้ประหยัดลง เวลาใช้ไปเพื่อแลกกับการทำงาน เก็บเ งิน มาแล้ว นำไปใช้จ่ายในสิ่งที่มีประโยชน์ ในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้ในอนาคตได้ ไม่ดีกว่าหรอ

หล า ยคนเวลาที่เงิ นเดือนออ ก ได้เงิ น มาปุ๊ป ก็เอาไปซื้ อของที่อย ากได้ทันที เรื่องเก็บออม หรือ การลงทุนเอาไว้ทีหลัง ขอให้ได้ใช้เงิ นก่อนซื้ อความสุข ความสบายก่อนเสมอ นิสัยเหล่านี้แหละที่ทำให้หล า ยๆคน ตั้งตัวไม่ได้สักที ยิ่งได้มาเยอะยิ่งจ่ายไปเยอะ สำหรับคนจนสร้างแต่ห นี้สิน

มองไปทางไหนก็เจอแต่เจ้าห นี้ สำหรับคนร ว ยจะรีบสร้างธุรกิจ มีกิจการเป็นของตัวเองใช้เงิ นต่อยอ ด สำหรับคนจนจะซื้ อของแพง ของที่อย ากได้ก่อนเรื่องเก็บเงิ นเอาไว้ทีหลัง สำหรับคนร ว ย เขาจะซื้ อของแพงๆก็ต่อเมื่อ เขาร ว ยและมีเงิ นเหลือมากพอ คนร ว ยมองหาโอกาส ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต มีเ งินเหลือเฟือ

ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คนจนร า ยได้ก็ยังมีเท่าเดิม แต่ร า ยจ่ายเพิ่มมากขึ้นทุกวัน บนความพย าย ามเท่าเดิม บนความเหนื่อยเหมือนเดิม บนการทำงานวันละ 8 ชั่ วโมงในคุณคนเดิม คิดก่อนซื้ อ ดีกว่ามั้ย มีเงิ น มากหรือน้อยไม่สำคัญที่สำคัญคือ ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่นในกระเป๋าแบรนเนมรถหรู ที่ต้องก้มหน้าก้มต าผ่ อ น จงเป็นคนที่มีเ งินเก็บสามล้านในธนาคาร แต่ใช้กระเป๋าใบละสามร้อย อ ย่ าเป็นคนที่มีเงิ นสามร้อยในบัญชีธนาคาร แต่ใช้กระเป๋าใบละสามล้าน

ที่มา bitcoretech  yakrookaset