ข้ อคิดเ ตื อ น ใจ อ่ า นเพื่อรู้ไว้ ใช้ชีวิตให้เป็น

คนเป็น พ่อแม่ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา แต่อ ย่ าคาดหวังอะไรจากลูกๆ ให้คอยดูแลคุณย ามแ ก่ เขาก็มีภาระหน้าที่ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนักคนอายุเกิน 50 อ ย่ างคุณต้องเลิกเอาสุ ข ภ า พ ไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้ว

เพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว

อายุขนาดนี้คุณควรอยู่อ ย่ างเป็นสุข ทุกคนทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งขันกันไม่ว่าชื่อเ สี ยง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้า ของลูกๆ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือ การแข่งกัน มีความสุข สุ ข ภ า พที่ดี มีอายุที่ยืนย าวปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ส่วนสิ่งไหนที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็อ ย่ าไปฝืนธรรมชาติให้จิตใจเป็นกังวล เป็นการทำล า ย สุ ข ภ า พจิตตัวเองเปล่าๆ

มีเ งิ นเท่าไรก็ซื้ อสุ ข ภ า พคืน มาไม่ได้

ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือ การดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ เวลานั้น ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอ ย่ างเพียงพอ มีเ งิ นพอใช้สอยได้ทุกวัน

จงปล่อยให้มันเป็นไปอ ย่ างที่มันควรจะเป็น

ยิ่งช่วงอายุ 50 ขนาดนี้แล้ว คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้น มาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็ห ม า ยความว่าคุณได้ผ่านวันเวลาอ ย่ างเป็นสุขแล้ว

วันเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย 1 วัน ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามันผ่านไปอ ย่ างมีความสุข นั่นห ม า ยความว่า วันนั้น คือวันที่คุณได้กำไร จิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ า สุ ข ภ า พที่ดีของคุณได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็

ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย ออ กกำลังกายให้เพียงพอ เพราะ การออ กกำลังกายเป็น ย า รั ก ษ า ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยบำรุง รั ก ษา ร่างกายของคุณให้คงอยู่ได้อ ย่ างมีคุณภาพ เลือ กกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิต ามิน และแร่ธาตุอ ย่ างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า

ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาว์วัยและมีความห ม า ยอยู่เสมอ ข าด พวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกเ สี ยดายอ ย่ างแน่นอน

ที่มา profession-j55