คนร ว ยมักมีเส้นล า ยมือลักษณะนี้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการดูเส้นล า ยมือแห่งความสำเร็จและเส้นล า ยมือแห่งความลำบากต ามความเชื่ อของคนโบราณว่าไว้ กับบทความ คนร ว ยมักมีเส้นล า ยมือลักษณะนี้ ไปดูกันว่าลักษณะเส้นล า ยมือของคนสำเร็จกับคนลำบากแตกต่างกันอย่ างไร

ไม่ค่อยได้เห็นนักคนที่ พูดถึงล า ยมือที่เป็น รู ป ตั ว M ซึ่งดูจากมือทั้งสองข้างได้เลย ถ้าใครมีล า ยมือแบบนี้ ถือว่า เป็นคน มี บุ ญ มากทีเดียว บ่งบอ กว่าเป็นคนที่มีโช คดีไม่น้อยเลย มีเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตเสมอ จะทำอะไรก็จะ ประสบความสำเร็จ

มากกว่าคนอื่น ศ า ส ต ร์ล า ยมือนี้ต ามตำรา จี น จะเป็น M แบบสั้นหรือ ย า ว ก็ถือว่าดีทั้งคู่ เรียกอีกชื่อว่า เ ส้ น โ ช คดี หรือ Lucky M ซึ่งจะมี 3 เส้นล า ยมือประกอบกัน มี เส้น ชี วิ ต เส้น ส ม อ ง และ เส้น ว า ส น าต ามความ เ ชื่ อ ในตำร า จี น

ว่า คน มี ล า ย มือรูปตัว M นั้นเป็นคนที่มี บุ ญ เยอะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จต ามที่ต้องการเสมอ เป็นคนฉลาด มีสติปัญญาดี สามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับหล า ย ๆ

คนได้เหมือนกัน คนที่มีเส้นล า ยมือแบบนี้ถือว่าโช คดีมาก ๆ เพราะมีคนไม่มากนักจะมีเส้นนี้ เพื่อความเข้าใจว่าเป็นเส้นลักษณะแบบไหน ลองดูภาพประกอบช่วยได้ จากนั้นลองเทียบกับมือตัวเองได้เลย

เส้นล า ยมือแต่ละเส้นบอ กอะไร

1 เส้น ชี วิ ต จะเป็นเส้นที่บ่งบอ กถึงพลังของชี วิ ต อุปสรรคปัญหา กา ร เ จ็ บ ป่ ว ย อ า ยุ อุ บั ติ เ ห ตุ การเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เป็นเส้นที่เกี่ยวกับเส้นอื่น ๆ อ ย่ า ง เส้นโช ค เส้นสมรส เพื่อให้ความแม่นยำของการทำ น า ยแม่นกว่าเดิม

2 เส้ น ส ม อ ง จะเป็นเส้นที่บอ กถึงระดับความคิด การศึกษา ความถนัด ทักษะอาชีพ ส ม อ ง ความผิดปกติของ ส ม อ ง บอ กโ ร ค ที่เกิดขึ้นกับส ม อ ง รวมถึง อุ บั ติ เ ห ตุ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ส ม อ ง ได้ด้วย

3 เส้นหั ว ใ จ จะเป็นเส้นที่บอ กถึงสภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง ฟุ้งซ่าน ระเบียบ นิสัย อารมณ์ ความแข็งแรง ทาง ก า ม า ร ม ณ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง เพ ศ บอ กถึงโ ร คที่เกิดขึ้นกับ หั ว ใ จ หรือส า ย ต า

4 เส้นโช ค เป็นเส้นที่บอ กถึงการงาน อาชีพ จะมีความราบรื่น มากแค่ไหน มีอุปสรรคมากแค่ไหน หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับงาน กับคนในครอบครัวหรือไม่

5 เส้นวงศุกร์ จะเป็นเส้นที่ ต อ บ ส น อ งต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ซึ่งจะบอ กถึงการเก็บ อ าร ม ณ์ การเก็บความรู้สึก

6 เส้น ส ม ร ส เป็นเส้นที่จะบอ กถึงความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ อุปสรรค ว่าจะเป็นแบบไหน

7 เส้น สุ ข ภ า พ ก็ตรงตัวเลยเหมือนกันเป็นเส้นที่บอ กถึง โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ที่มาของ โ ร ค ความแข็งแรงของร่างกาย

8 เส้น ภู มิ แ พ้ จะเป็นเส้นที่บอ กอ า ก า รของ โ ร ค ว่าจะหนักหรือเบา หรือ เ รื้ อ รั ง แบบไหนเส้นนี้จะทำ น า ยออ กมาได้

9 เส้นอิ ท ธิ พ ล ซึ่งจะเป็นเส้นที่พอมันไป ตั ด กับเส้นไหนก็มักจะมีผลกระทบเรื่องนี้ ต่อเจ้าของล า ยมือ ส่วนจะดีหรือว่า ร้ า ย ก็อยู่ที่ทิศทางของเส้น การเปลี่ยนแปลงของเส้นที่ถูก ตั ด ว่าจะเป็นไปแบบไหน

เส้นล า ยมือสามารถบอ กอะไรได้ตั้งหล า ย อ ย่ า ง ที่สำคัญเป็นศาสตร์การทำนายที่แม่น มาก ๆ ล า ยมือยังคงเปลี่ยนไปต ามด ว ง ช ะ ต า ของเราในแต่ละช่วง

ที่มา showbizinfoo, horoscopedaily99