คนไม่มีลูก เมื่อแก่เฒ่าใครจะดูแล เลี้ยงดู

หากวันนี้คุณนั้นตัดสินใจที่จะไม่มีลูก เพราะไม่อย ากที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของตัวเอง แต่ถ้าหากวันใดที่คุณนั้นแก่ตัวไป ใครละจะเข้ามาเลี้ยงดูแลคุณ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ คนไม่มีลูก เมื่อแก่เฒ่าใครจะดูแล เลี้ยงดู ไปดูกันว่าบทความนี้จะให้ข้อคิดคุณอย่ า งไร บ้าง

ยุคสมัยนี้คนไทย หล า ยๆ คน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หล า ยคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด ( ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ ) หล า ยคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หล า ยคนก็แต่งงานแต่ตัดสินใจ

ไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่างๆ คำถาม คือ ถ้าไม่มีลูกจะวางแผน ชีวิตตอนแก่ยังไงดี เราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา วางแผนการเงินย ามแก่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ สิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท

คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างร ายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงสำคัญมากๆ เราควรเริ่มต้นวางแผน

ว่าจะมีชีวิตเกษียณ ด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่และจะหาเงินก้อนนั้น มาได้อย่ างไรบ้ าง ความรู้ด้านการเงิน และการลง ทุ น คือ เรื่องสำคัญเราควรเรียนรู้ และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้ วางแผนไว้

เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจน มาก คือ การวางแผน อย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไร สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว

(โสดหรือคู่รักเสี ย ชีวิต) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท การเลือ กอาศัยอยู่ในอสั ง หาริมท รั พ ย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือ ก

ที่ดีมาก ปัจจุบัน มีบริษัทเอ กชน มากมายที่หัน มาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หล า ยบริษัทมี บ้ าน หรือ คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือ กอยู่อาศัย

สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเรา วางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้ วางแผนไว้ทุกทางเลือ กที่อาจจะเกิดขึ้น

ความสำคัญในการวางแผน อนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่

มุมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด ยกตัวอย่ างเช่น

วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเสี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเสี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าลูกเสี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนว่าถ้าเรา พิ ก า ร

หรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเครี ย ด ไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้อง

กันความเสี่ ย ง ไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกั น ชีวิต ประกั น สุ ข ภ าพ ประกั น โร ค ร้ าย แรงต่างๆ ที่ช่วย ลดความเสี่ ย ง

ได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีแผนการเงินของตนเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ต าม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอเพราะสุดท้ายแล้ว

คนที่จะอยู่กับเราไปตลอ ดชีวิตอย่ างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิต เกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร คนที่วางแผนการใช้ชีวิตอย่ างรอบคอบ มักจะได้มีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

ที่มา : verrysmilejung