คิดได้ก็อายุ 60 ปีแล้ว หากคิดได้เร็วกว่านี้ วันนี้ก็คงมีความสุข

วันนี้เราจะพาคุณไปดูความสุขที่คุณนั้นพึ่งคิดได้ในวัย 60 ปี กับ คิดได้ก็อายุ 60 ปีแล้ว หากคิดได้เร็วกว่านี้ วันนี้ก็คงมีความสุข ไปดูกันว่าหากย้อนเวลากลับไปได้คุณจะทำแบบนี้หรือเปล่า

สังคมไทยในปัจจุบันต้องเจอกับสภาพที่มีประช ากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับจำนวนประช ากรที่เกิ ดใหม่ เนื่องจากค่านิยมของคนยุคปัจจุบันนั้นมักมองว่าการจะสร้างครอบครัวจะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในทุกๆ ด้าน

จนการเพิ่มประช ากรของคนสมัยใหม่ขยับช่วงอายุไปในวัยที่สูงมากยิ่งขึ้น ผมได้ถามเพื่อนคนหนึ่ง ที่ตอนนี้เขาอายุ 60 ปีแล้ว ผมถามเขาว่า คุณได้เรียนรู้อะไรและอย ากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่าน มาในชีวิตบ้าง และก็ได้ข้อสรุปดังนี้

1 ผมจะไ ม่พูดกับผู้สูงอายุอีกว่า ‘เรื่องนี้ท่านได้เล่าให้ฟังหล า ยครั้งแล้ว’ เพราะเรื่องที่ท่านกำลังเล่า ทำให้ท่านช่วยฟื้นความทรงจำ ไ ม่ทำให้เป็นคนขิ้หลงขิ้ลืม

2 ผมจะถอยห่างจากคนที่ดูถูกผม เพราะคนเหล่านั้นไ ม่เข้าใจคุณค่าในตัวผม ดังนั้นผมจะไม่อยู่ใกล้ให้ความคิดลบ

3 ผมจะไม่ยึ ดเ อาความคิดตัวเองเป็นหลัก จนทำล ายมิตรภาพดีๆ

4 ผมจะมองในแ ง่บวก ชื่นชมมากกว่าตำห นิ ไ ม่ใช่แค่ทำให้อีกฝ่ๅยรู้สึกดี แต่ก็ยังทำให้เรารู้สึกดีไปด้วย

5 ผมจะไม่กั ง ว ลกับรอยเปื้ อนเล็กๆ บนเสื้ อผ้า หรือแม้แต่ข้ อผิ ดพล าดเล็กๆน้อยๆ ของคนอื่น

6 ผมจะไ ม่แก้ไขความผิ ดคนอื่น แม้ว่าคนเหล่านั้นจะผิ ด เพราะการทำให้ทุกคนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่หน้าที่และความรับผิ ดชอบของผม

7 เมื่อก่อนผมรักพ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนฝูง แต่ตอนนี้ผมอายุมากขึ้น สุขภาพก็เริ่มถดถอย ผมหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น

8 ผมไ ม่ต่อร า ค ากับแม่ค้าข า ยผักผลไม้ ผมอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อย ซึ่ง ไม่ได้กระทบกับชีวิตผม แต่เงินเพียงเล็กน้อยที่ผมต่อ อาจหมายถึงค่าเล่าเรียนในอนาคตของลู กๆเขา

9 เมื่อต้องจ่ายค่าแท็ กซี่ ผมไ ม่รอให้คนขับหาเศษเหรียญมาทอน การให้ทิปเขาเล็กน้อยอาจได้รับรอยยิ้มตอบแทน มา

10 ผมคิดไว้เสมอว่า ทุกวันเป็นวันสุดท้าย เพราะวันหนึ่งก็ต้องถึงวันสุดท้ายของชีวิต และผมจะทำในสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุข

ตอนอายุ 1 ขวบ..ความสำเร็จ คือ การเดินได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไ ม่ต้องมีใครมาพยุง

ตอนอายุ 4 ขวบ..ความสำเร็จ คือ ไม่ฉิ่รดกางเกง

ตอนอายุ 8 ขวบ..ความสำเร็จ คือ รู้ทางกลับจากโรงเรียน มาบ้านได้

ตอนอายุ 15 ปี..ความสำเร็จ คือ การมีเพื่อน มากมายที่รักเรา

ตอนอายุ 18 ปี..ความสำเร็จ คือ การสอบเข้ามหาวิทย าลัยได้

ตอนอายุ 22 ปี..ความสำเร็จ คือ การเรียนจบจากมหาวิทย าลัย

ตอนอายุ 25 ปี..ความสำเร็จ คือ การมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

ตอนอายุ 30 ปี..ความสำเร็จ คือ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

ตอนอายุ 35 ปี..ความสำเร็จ คือ การสร้างฐานะที่มั่นคงได้มากขึ้น

ตอนอายุ 45 ปี..ความสำเร็จ คือ การได้ให้การศึกษาดีๆแ ก่ลู กๆ

ตอนอายุ 50 ปี..ความสำเร็จ คือ การรั ก ษ าภาพลักษณ์ที่ดี

ตอนอายุ 55 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังสามารถทำงานได้อย่ างดี

ตอนอายุ 60 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังขับรถ พาตัวเองไปในที่ที่อย ากไปได้

ตอนอายุ 65 ปี..ความสำเร็จ คือ มีสุขภาพที่แข็ งแ ร ง ไ ม่ เจ็ บไ ม่ไ ข้

ตอนอายุ 70 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อนเก่าๆ

ตอนอายุ 75 ปี..ความสำเร็จ คือ ไ ม่เป็นภาระให้ใคร

ตอนอายุ 80 ปี..ความสำเร็จ คือ ยังจำทางกลับบ้านได้

‘..หากเรามีความนับถือตนเอง มองโลกในแ ง่ดี เปิดเผยตัวเอง และความคุมชีวิตของเราเองได้ คุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเราเลย..’

ที่มา : sabaisabuy