จุดธูปกี่ดอ ก หมายถึงอะไร ทำถูกชีวิตเจริญ

วันนี้เราจะพาคุณไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จะต้องใช้ธูปกี่ดอ ก นั้นไปอ่ า นบทความ จุดธูปกี่ดอ ก หมายถึงอะไร ทำถูกชีวิตเจริญ พร้อมๆ กันค่ะ

เรื่องราวของการจุดธุปในการไหว้บูช าในงานพิธีต่างๆ นั้น จะมีการจุดธูปในจำนวนที่แตกต่างกันไป โดยวันนี้เรามีเรื่องที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือพุทธโอวาท ก่อนปรินิพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพ ร ะอาจารย์ วัน อุตตะโม ว่าไว้ดังนี้

ช่วงที่พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าใกล้เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ได้มีเทพเทวดาทุกชั้นฟ้า และมนุษย์เหล่าอุบาสก อุบาสิกา มาถวายความเคารพ มีทั้ง ด อ ก ไ ม้ ที่เป็นด อ กไม้ทิพย์ของภพภูมิเทวดา และมี ด อ ก ไม้ของมนุษย์

รวมทั้งเครื่องหอมประเภทต่างๆ อย่ างกำย าน และธูปเทียน ซึ่งพ ร ะองค์รับรู้และทราบว่าเป็นการบูช าพ ร ะองค์ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นอามิสบูช า และพ ร ะองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามแต่อย่ างใด แต่ก็บอ กกับพ ร ะอานนท์ว่า

อานนท์ พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี อุบาสก อุบาสิกา ทำการสักการะบูช าเราด้วยเครื่องบูช าทั้งหล า ย อันเป็นอามิส คือ ด อ กไม้ธูปเทียน หาได้ชื่อว่าบูช าตถาคตเป็นการอันยิ่งไม่ ผู้ใดที่ปฏิบัติต ามธรรม ปฏิบัติอันชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสม

ผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูช าเราด้วยการบูช าอันยอ ดเยี่ยม ซึ่งมีความหมายว่าพ ร ะองค์ยกย่องการบูช าด้วยการปฏิบัตินี้เป็นส่วนสำคัญ และของหอมทั้งหล า ยที่นำมาบูช าก็เปรียบเป็นกลิ่นหอมของความดี เช่น กลิ่นของปหอมและกำย าน เป็นความหมายว่าคนดีๆ จะมีกลิ่นติดตัว

รวมทั้งเทวดาก็มีกลิ่นหอมอยู่ในกายทิพย์ ทั้งหมดคือที่มาเรื่องการจุดธูปที่เราทำต่อกัน มานาน เป็นการจุดได้ต ามความเชื่อที่บอ กต่อกัน มา เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความสักการะบูช า ซึ่งการจุดเพื่อบูช าเทวดานั้นมีคำแนะนำเอาไว้ดังนี้

จำนวนของธูป

1 ด อ ก หมายถึง จุดไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือน หรือวิญญาณภาคพื้น

2 ด อ ก หมายถึง จุดธูปบนอาหาร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆ

3 ด อ ก หมายถึง การจุดบูช าพ ร ะรัตนตรัย คือ พ ร ะ พุ ท ธ พร ะธ ร ร ม พ ร ะ ส งฆ์

4 ด อ ก หมายถึง การจุดสวดเสริมด ว ง ช ะ ต า ซึ่งเกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 4

5 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อบูช าคุณของพ ร ะพุทธ พ ระ ธรรม พ ระสงฆ์ พ่อแม่ และครูบาอาจารย์

6 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อเสริม ด ว ง ช ะ ต า ของคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นการเสริมพลังต ามกำลังไฟของอาทิตย์

7 ด อ ก หมายถึง การจุดบูช าจิตวิญญาณประจำศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ รวมถึงครูบาอาจารย์ที่เ สี ย ชี วิ ตแล้ว

8 ด อ ก หมายถึง การจุดเพื่อเสริมด ว ง ช ะ ต าของคนเกิดวันอังคาร เป็นการจุดต ามจำนวนอัฎฐเคราะห์

9 ด อ ก หมายถึง จุดบูช าผู้มีพ ระคุณ พ ระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่าเจ้าเขา เทพรุกขเทวดา เทวดาประจำศาลพ ระภูมิ

10 ด อ ก หมายถึง เกี่ยวกับธาตุไฟต ามกำลังของพ ระเส าร์ ซึ่งมีกำลัง 10 ใช้เพื่อสวดเสริมด ว ง ช ะ ต า

11 ด อ ก หมายถึง จุดบูช าเทวดาชั้นสูง

12 ด อ ก หมายถึง จุดบูช าพ ระร าหู เพื่อเสริมด ว ง ช ะ ต าคนเกิดวันพุธกลางคืน

13 ด อ ก จะไม่มีการจุดจำนวนนี้ เพราะเป็นเลขไม่มงคล

14 ด อ ก หมายถึง การจุดบูช าพ ระคุณของพร ะสงฆ์ จุดบูช ารูปปั้น พ ระสงฆ์

15 ด อ ก หมายถึง เกี่ยวกับด ว ง ช ะ ต าที่เป็นพลังธาตุต ามกำลังของดาวจันทร์

16 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อบูช าเทพชั้นสูง เทพชั้นครู หรือใช้สำหรับพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาลงมา มีความหมายเกี่ยวข้องกับสวรรค์ 16 ชั้น

17 ด อ ก หมายถึง การจุดเสริมด ว ง ช ะ ต า

18 ด อ ก ไม่นิยมจุด

19 ด อ ก หมายถึง การจุดบูช าเทวดาทั้ง 10

21 ด อ ก หมายถึง การบูช าพ ระคุณของแม่พ ร ะ ธรณี และพ ร ะ คุณของพ่อ

32 ด อ ก หมายถึง ใช้จุดในพิธีชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์

39 ด อ ก หมายถึง การบูช าพร ะแม่โพสพ

56 ด อ ก หมายถึง การบูช าพ ระคุณของพร ะพุ ท ธเ จ้ า

108 ด อ ก หมายถึง การจุดบูช าสิ่งสูงสุดทั่วโลกในทุกชั้นฟ้า

นอ กจากนี้พ ระองค์ยังได้ตรัสว่า การบูช าที่ดีที่สุดคือ การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยตัวเอง จึงจะให้ผลที่ดีที่สุด การจุดธูปนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจุดได้ต ามความต้องการ แต่หากไม่ทำความดี ไม่เคยอุทิศส่วนกุศล ไม่เคยส่ งต่อความเมตต าให้ผู้อื่น การจุดธูปขอพรจากเทวดาก็คงไม่ได้ผลดีขึ้นแต่อย่ างใด

ที่มา horoscopedaily99