ชอบทำบุญแต่ทำไม ชีวิตยังอยู่ที่เดิม ไม่ดีขึ้นเลย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเหตุผลของการชอบทำบุญแต่ชีวิตยังไม่ได้รับผลบุญจากบุญที่ทำไว้ กับ ชอบทำบุญแต่ทำไม ชีวิตยังอยู่ที่เดิม ไม่ดีขึ้นเลย ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาขวางทางบุญของคุณ

1  บุญยังไ ม่แสดงผล

คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใ จใน ก ฎแห่งก ร ร มอย่ างถูกต้อง และได้เริ่มต้นทำบุญละบ าปมาต่อเนื่องย าวนานนับสิบๆ ปี แต่ชีวิตก็ยังไ ม่ดีขึ้น ที่เป็นอย่ างนั้นก็เพราะบุญที่ทำยังไ ม่สบช่องแสดงผล เพราะในช าติที่แล้ว และช าติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบา ปเอาไว้มาก บา ปที่เคยทำจึงยังต ามแสดงผลให้เราพบเจอความทุ ก ข์ไ ม่หยุด ชีวิตจึงยังไ ม่ดีขึ้น

ตัวอย่ างเห ตุผ ลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้ นให้ผู้อ่านทุกคน ได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใ จเรื่องบา ปบุ ญอย่ างถู กต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบ าปมากกว่ากัน ถ้าเรามีความเข้าใ จที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากพอหรือยัง ( ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไ ม่มากพอ และยังทำบ า ปควบคู่ไปด้วย )

2 ทำบ า ปเอาไว้มาก

แต่ยังทำบุญน้อย ลองคำนวณดูคร่าวๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไร แล้วลองเปรียบเทียบดูว่า จำนวนปีที่เราทำบ า ปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแต กต่า งกัน มากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่ างเช่น

สมมุติว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่ างจริงจังในช่วงอายุ 30 กว่าๆ ต่อมาได้หยุดทำบ า ปแล้วหัน มาทำบุญในช่วงไ ม่เกิน 5 ปีหลัง ก็แปลว่าก่อนหน้านั้น เราทำบ า ปมาประมาณ 30 ปีและเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปี จะเห็นได้ว่า ปริมาณการทำบ า ปในช าตินี้ ยังมากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น ก็คงไ ม่ใช่เรื่องแปล กที่ชีวิตอาจจะยังไ ม่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

3 บุญก็ทำ บ า ปก็ไ ม่เลิ ก

คนจำนวนไ ม่น้อยศึกษาธรรมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือ การทำบุญ โดยไ ม่ได้สนใ จเลิ กทำบา ป จึงทำบุญไปด้วย ทำบ าปไปด้วย ชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆ ดอนๆ เดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำ เดี๋ยวชีวิตก็แ ย่เพราะผลของบา ปที่ไ ม่ได้ลดละลงเลย

4 เข้าใ จผิ ด คิดว่าทำบุญอยู่

ช าวพุทธจำนวน มากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหล า ยอย่ าง แล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญ แต่ความจริงแล้ว บางอย่ างก็ได้บุญน้อยมาก บางอย่ างไ ม่ได้บุญเลย หนำซ้ำกิจก ร ร มบางอย่ างก็ได้บ า ป  ทำให้ไ ม่มีบุญมาส่ งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น เช่น การเข้าวัดเฉยๆ การกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำร ว ย การแ ก้ก ร ร มการรดน้ำมนต์ การไปร่วมพิ ธีก ร ร มต่างๆ เป็นต้น

5 ทำบุญมาก แต่ได้บุญน้อย

หล า ยคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิ ดศีล เงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไ ม่บริสุ ทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมาก จึงไ ม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

6 เข้าใ จผิ ด

คิดว่าละบ า ปแล้วหล า ยคนมีความเข้าใ จเรื่องการทำบา ปไ ม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำของตนไ ม่บ าป และยังคงทำก ร ร มนั้นอย่ างต่อเนื่องไ ม่ หยุดทำให้ยังคงได้บ าปอย่ างต่อเนื่องไ ม่หยุดเช่นกัน  ส่ งผลให้มีบ าปที่รอแสดงผลเป็นจำนวน มาก เช่น การใช้ของละเมิ ดลิขสิทธิ์ การพูดให้คนทะเ ลาะกัน การพูดจาเสี ยดแท งจิตใ จ เป็นต้น

7 ทำบุญไ ม่ตรงกับผลที่ต้องการ

ช าวพุทธจำนวน มากมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้น แต่เนื่องຈากขา ดความเข้าใ จเกี่ยวกับก ฎแห่งก ร ร มที่ถูกต้อง จึงทำบุญไ ม่ตรงกับความต้องการ เช่น คนที่มีปั ญหาเกี่ยวกับความรัก ความจริงแล้วควรจะรักษ าศีลอุโบสถ เลิ กพูดโกห ก พูดส่ อเ สียด พูดหย าบ แต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเงินทอง

คนที่มีปั ญหาเรื่องการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทาน แต่กลับไปปล่อยปลา ไถ่ชีวิตสั ตว์ ซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดี คนป่ ว ยที่ควรจะทำบุญด้วยย าหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูก ฆ่ า แต่กลับไปซื้ อปลาที่เขาเตรียมจั บไว้แทน ซึ่งบุญที่ได้จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่า

ในขณะเดียวกัน ก็หวังว่าความเข้าใ จดังกล่าวจะทำให้ทุก ๆ คนสามารถรั ก ษ าความมุ่ ง มั่ นในการทำบุญละบา ปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไ ม่ เพราะถึงอย่ างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องต ามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไ ม่ต้องส งสั ย

ที่มา : kiddpan