ชีวิตคนเราอ ย่ าประม า ท อะไรก็เกิดขึ้นได้ 12 สิ่งนี้ไม่ควรละเลย

ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนหรอ ก เพราะฉนั้นเราอ ย่ าได้ชะล่าใจ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เราไม่ควรประม า ท ไม่ควรชะล่าใจ เพื่อชีวิตที่ดีของเราเอง จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 ไม่ประม า ทใน สุ ข ภ า พ ว่ายังเเข็งเเ ร ง

เราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุ ข ภ า พ บ้างอ ย่ าเอาแต่ทำงานหาเงิน จนไม่มีเวลาสนใจตัวเอง เพราะต่อให้เราใคว่คว้า ความสำเร็จความร่ำร ว ย มาได้มากสักแค่ไหน ถ้าไม่ได้ใช้และไม่ได้อยู่ ชื่นชมกับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

2 ไม่ประม า ทในชีวิตว่าจะยื น ย า ว

บางคนอ า ยุ ยื น อาจถึงร้อยปี แต่บางคนกลับจากไปก่อนที่ จะได้ลืมต ามาดูโลก บ่งบอ กว่าชีวิตคือ สิ่งที่ไม่อาจคาดเดาอะไรได้เลยทุกสิ่งทุกอ ย่ า ง สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตลอ ดเวลา เมื่อเรามีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิต อ ย่ า งมีสติ และตั้งอยู่ในความ ไม่ประม า ทอยู่เสมอ

3 ไม่ประม า ทในการงานว่าพรุ่งนี้ค่อยม า ทำต่อ

การงานคือหน้าที่ที่เราต้อง รับผิ ดชอบเมื่อเราได้รับ มอบหมายให้ทำงานอะไรแล้ว จงทำมันให้ดีให้สำเร็จลุล่วง อ ย่ าลืมว่างานหนึ่ง เมื่อมีคนๆหนึ่งทำได้ ก็ย่อมมีอีก หล า ยคนที่ทำได้เช่นกัน เพราะถ้าเราปล่่อยงาน ให้คั่งค้างไว้ พรุ่งนี้เราอาจไม่ได้ทำ ก็เป็นได้

4 ไม่ประม า ทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว

วัยหนุ่มสาวคือ วัยคึกคะนอง อ ย า ก เรียนรู้ อ ย า ก ลองทำอะไรต่างๆมากมาย วัยรุ่นจึงไม่ค่อยได้ คิดถึงอนาคตสักเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริง หากในวัยหนุ่มสาวเรา ทำสิ่งที่เป็น ส า ร ะ สำคัญในชีวิต ก่อนเราก็จะมีเวลา ทำสิ่งที่ไม่สำคัญอีกมากมาย ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคต

5 ไม่ประม า ทในเวลาว่ายังมีอยู่มาก

เวลาคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด 1 วัน คือ 24 ชั่ ว โมงไม่มี อะไรเปลี่ยนแปลงได้ หล า ยคนจึงใช้เวลา นำมาเป็นข้ออ้างในการ ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ยอมทำอะไร ให้สำเร็จลุล่วง มารู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้ว เวลาคือสิ่งที่เราทุกคน มีเท่ากัน มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรปันส่วน เวลาของเรา อ ย่ า งไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

6 ไม่ประม า ทในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ

ความดีคือสิ่งที่ผู้คน จะระลึกถึงเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว ทุกครั้งที่มีโอกาส จงมั่นทำความดี สะสมเป็นต้นทุนเอาไว้ อ ย่ ารอที่จะทำความดี ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น อะไรที่ยิ่งใหญ่แค่ทำดีในสิ่งเล็กๆ ที่สามารถทำได้ก็ถือว่าได้ทำแล้ว

7 ไม่ประม า ทในเงินทองว่ายังมีอยู่มากมาย

เงินทองเป็นสิ่งที่ใช้ แล้วมีวันหมดไป ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ไม่มีการวางแผน ในการใช้เงินให้ดี เงินที่เคยมีก็อาจจะหมด ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็วเมื่อเรา ยังมีแ ร งหาเงินได้ จงรู้จัก เก็บออม จัดสรรปันส่วนในการใช้เงินให้ดี เพราะถ้าวันใดที่ เราเกิดหาเงินไม่ได้ขึ้น มา จะได้ไม่ลำบาก

8 ไม่ประม า ทในบุพการีว่าท่านยังไม่แก่เลย

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณ กับเรามากมายมหาศาล เมื่อมีโอกาสจงหาโอกาส ตอบแทนท่านอยู่เสมอ อ ย่ า รอเวลา เพราะเราไม่อาจรู้ ได้ว่าท่านจะ จ า กเราไปเมื่อไหร่

9 ไม่ประม า ทในครอบครัวว่าทุกคนยังสุขสบายดีคงไม่มีปัญหาอะไร

ควรสร้างหลักประกัน ที่มั่นคงให้กับครอบครัว เอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อ ย่ า ง ไม่คาดคิดเพราะ เราไม่รู้ว่าชีวิตของทุกคน จะเป็น อ ย่ า งไรในอนาคต

10 ไม่ประม า ทใน ย า น พ า ห น ะ ว่าเราขับขี่ อ ย่ า ง มืออาชีพ อุ บั ติ เ ห ตุ คงไม่เกิด

อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา ต่อให้เราระมัดระวัง แค่ไหนหากคนอื่น เขาไม่ระวังก็อาจเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ กับเราได้ทุกๆ วันข่ า วเกี่ยวกับ อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์นั้น เกิดขึ้นอยู่เสมอ มีคน เ จ็ บ คน ต า ย อยู่ตลอ ด ยิ่งช่วงเทศกาล ยิ่งมี อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดขึ้น มากมาย เมื่อต้องขับขี่ ย า น พ า ห น ะ ควรตรวจเช็คสภาพของตัวเอง และสภาพรถให้พร้อมก่อน ที่จะเดินทางทุกครั้ง

11 ไม่ประม า ทในวาสนาว่าจะจิรังยั่งยืนตลอ ดไป

อำนาจวาสนา เป็นสิ่งที่ไม่จิรั่งยั่งยืน ได้ยศ ก็มีเสื่อมยศ เคยขึ้นสูงเ สี ยดฟ้า แต่ยังไงก็มีวันที่ต ก ล งมาได้จงเตรียมใจยอมรับเอาไว้เสมอ รู้จักปล่อยวาง แล้วเราจะใช้ชีวิตได้ อ ย่ า ง สมบูรณ์ และมีความสุข

12 ไม่ประม า ทในคนเล็กคนน้อยว่า ต่ำต้อยด้อยค่าจะมีปัญญามาต่อ กรอนได้ อ ย่ า ง ไร

อ ย่ า ดู ถู ก ใครเพราะเห็นว่าเขา ต่ำต้อย ไม่มีค่า แต่ให้ระลึกเสมอว่า คนทุกคน มีคุณค่าในตัวเองวันหนึ่งวันใด เราอาจได้พึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมีโอกาสจงหยิบยื่นน้ำใจ

เพื่อช่วยเหลือ คนที่เขาด้ อ ย โ อ ก า ศ กว่า เพราะคุณค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราร่ำร ว ยแค่ไหน ประสบความสำเร็จแค่ไหน แต่มันขึ้นอยู่กับว่า เราได้ทำประโยชน์ อะไรให้กับโลก ใบนี้บ้างต่างหาก

ที่มา  sabuyjaijung