ชีวิตตกต่ำ เพราะลืมแก้บน ควรทำอย่ างไร

หากวันนี้คุณนั้นคิดออ กว่าคุณเคยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ แต่ก็ลืมแก้บน แล้วจะต้องทำอย่ างไรละค่ะ ให้ชีวิตของคุณนั้นกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม วันนี้เราก็มีวิธีแก้บน มาแนะนำคุณ กับบทความ ชีวิตตกต่ำ เพราะลืมแก้บน ควรทำอย่ างไร

หล า ยคนเคยมาถามทางโฮโรโซไซตี้ว่า ‘บนอะไรไว้แล้วจำไม่ได้ พอได้ต ามที่บนไว้แล้วลืมไปแก้บน ทำให้ชีวิตติดขัดมีปัญหาจริงไหม’ ‘ตอนแรกดีๆ อยู่ต ามที่เคยไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปๆมาๆ ทำมาหากินแย่ลงเรื่อยๆ ธุรกิจมีแนวโน้มจะล้ม มักโดนหลอ กโดนโ ก ง จะทำอย่ างไรดี?’ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ แต่พอเมื่อสมหวังแล้วก็มัวดีใจ มัววุ่นกับสิ่งดีๆ ที่ประดังเข้ามา จนลืมกลับมาแก้บนหรือแก้บนไม่ครบต ามที่ที่ไปบนไว้ กรณีนี้นับรวมไปถึงการเอ่ยปากลั่นวาจาสาบานอะไรออ กไปแต่กลับลืมเลือนคำพูดของตัวเอง

สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้ชีวิตคุณมีปัญหาอุปสรรคต ามมาอยู่เนืองๆ เล็กบ้างใหญ่บ้าง ทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่เหมือนมีอะไรมาคอยฉุดรั้งไว้ แนะนำว่าให้รีบไปแก้บนหรือถอนคำสาบานกันให้ไวเลยค่ะ

ก่อนจะทำการถอนคำสาบาน คำอธิษฐานหรือ การแก้บนต่างๆ ควรต้องสร้างบุญใหม่ก่อน เนื่องจากความย ากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เรากำลังพบเจออยู่นั้น มาจากการที่บุญเก่าของเรามีน้อยและไม่เพียงพอ

อุทิศบุญใหม่ที่ทำนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ ดวงวิญญาณต่างๆ ที่เราเคยไปล่วงเกินอะไรไว้ให้ได้ทราบถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ ซึ่งก็คือ การขอขมาลาโทษ โดยการสร้างบุญนี้ทำได้หล า ยอย่ าง อาทิ การทำทานกับผู้ย ากไร้

หรือสถานศึกษา การใส่บาตร ทำการสังฆทาน หรือ การบริจาคต่างๆ
สวดมนต์ ทำวิปัสสนาก ร ร มฐาน ตั้งจิตใจให้นิ่งสงบ ยึดมั่นแน่วแน่และมีความศรัทธาด้วยใจจริงในการทำการถอนคำสาบานโดยให้เตรียมธูป 5 คู่, เทียนสีขาวเล่มเล็ก 5 คู่, ดอ กไม้ 5 คู่, เหรียญบาท 5 เหรียญ และกล่าวว่า

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจะทะธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาบคำแช่ง คำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพย าบาทเบียดเบียน

สร้างเวรสร้างก ร ร ม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตช าติก็ดี ปัจจุบันช าติก็ดี

ลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นสักขีพย านในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

(… ตั้งจิต …) นะถอน โมถอน พุทธถอน ทาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทธคลอน ทาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธทายะ นะมามิหัง

และ ณ กาลบัดนี้ข้าพเจ้า …(ชื่อ-สกุล)… ขอถือเพลานี้ขออโหสิก ร ร มต่อเจ้าก ร ร มนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินนับแต่อดีตช าติทุกภพทุกช าติ จวบจนถึงปัจจุบันช าติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทำให้ท่านเจ้าก ร ร มนายเวรทุกท่านเป็นทุ ก ข์ จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ต ามที บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้ว

ขอท่านเจ้าก ร ร มนายเวรทุกท่าน โปรดเมตต า อโหสิก ร ร มต่อกัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศล หมั่นบำเพ็ญบารมีอุทิศต่อเจ้าก ร ร มนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่านจงน้อมรับอนุโมทนา สาธุการและอโหสิก ร ร มให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

เชื่อไหมคะว่าการถอนคำอธิษฐาน คำสาบานหรือคำสาปแช่งสามารถปรับชีวิตของคุณได้ แอ ดมินมีประสบการณ์ตรงว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งล้มป่ ว ยหนักแบบไม่รู้สาเหตุ ครอบครัวเขามาปรึกษากับทางนักพย ากรณ์ที่มีจิตสัมผัสของเราว่า พอจะช่วยเหลือได้ไหมเพราะแพทย์บอ กว่าหาสาเหตุไม่ได้แต่ย ากเกินเยียวย า เชื่อหรือไม่เมื่อทราบจากนักพย ากรณ์ว่าเขาไปบนไว้แล้วได้รับต ามที่บน

แต่ลืมแก้บน ให้ญาติของเขาไปช่วยแก้ที่ที่แห่งนั้น จู่ๆ หลังจากแก้แล้วหนึ่งวันลูกค้าท่านนี้ก็ฟื้นและกลับบ้านได้ปกติ ( เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ) ดังนั้นสรุปว่า สิ่งที่คุณเคยทำไปจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต าม การสัญญาผูกพันกันไว้ หรือแม้แต่การสาปแช่งด้วยความเ ก ลี ย ดชัง ณ ตอนนั้นคุณอาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่แข็งแกร่งมาก

แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจจะลืมเลือน แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณได้ลั่นวาจาออ กไปหรือ กระทำลงไปนั้นจะยังคงอยู่และส่ งผลกับตัวคุณเองในแง่ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่ างไรก็ต ามอย่ ามัวแต่ไปโทษหรือรอพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่ างขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย

สุดท้ายแล้ว ขอฝากไว้ว่า การหาที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและให้ความสำคัญกับการบูช าบนบานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พึงกระทำได้ บางคนอาจไม่มีโชคไม่มีความใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่สมหวังในสิ่งที่ขอ ขณะที่บางคนกลับโชคดีเมื่อสิ่งที่บนบานไว้ประสบผลสำเร็จ

ไม่ว่าจะออ กในแง่มุมใดก็ต าม ให้พึงระลึกไว้ว่า การลงมือทำสำคัญที่สุด อย่ ามัวแต่รอคอยโชคชะต าหรือ การบันดาลพรทั้งหล า ยอย่ างเดียว ว่างๆ ก็ลองหาเวลาไปทำบุญทำทาน ถือศีลปฏิบัติธรรมและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรด้วย แล้วจะได้เจอทางสว่างให้กับชีวิตไม่มากก็น้อยนะคะ ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ!

ที่มา sanook