ชีวิตไม่ร า บรื่น ปัญหาติดขัด 4 บุญทำแล้วชีวิตค่อยๆดีขึ้น

การทำบุญคือความเชื่ออ ย่ างหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสบายใจ สุขใจมากขึ้นเมื่อได้ทำ การทำบุญมีหลากหล า ยรูปแบบ ฉนั้นวันนี้เราจึงจะพาทุกคน มาดูการทำบุญที่เหมาะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาชีวิต การเ งิ น จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

ทำงาน มานานไม่มีเ งิ นเก็บ หรือเมื่อถึงเวลาเก็บเ งิ นก็มักจะมีทางออ กของมันอยู่เสมอ มีร า ยได้เข้ามาหล า ยทางก็มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้นึกเอาไว้ ปัญหาเรื่องการเ งิ นนี้มักจะเกิดขึ้นกับหล า ยๆคน หาทางออ กไม่เจอ การเ งิ นที่ไม่ร า บรื่น มีปัญหาติดขัดอยู่เสมอมา

ปัญหานี้หากใครที่กำลังเจออยู่แล้วหาทางออ กไม่ได้ คนโบราณได้มีความเชื่อและได้กล่าวกันเอาไว้ว่า เป็นคนที่มีก ร ร มทำบุญไม่ขึ้น ไม่ว่าจะขยันทำมาหากิน ขยันทำงาน มากแค่ไหน ในสุดท้ายแล้วก็จะเจอ กับปัญหาที่หาทางออ กไม่ค่อยเจอ ซึ่งความเชื่อที่จะช่วยให้ปัญหาการเ งิ นเบาลงไปได้ จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน การเ งิ น จะค่อยๆดียิ่งขึ้น โดยแนะนำให้ทำทั้ง 4 อ ย่ างนี้

1 การเ งิ นที่มีปัญหาไม่คล่องตัว มีเ งิ นเข้ามาก็จะมีทางออ กไปอยู่เสมอ เขาว่ากันว่าในชาติที่แล้วตัวคุณเองนั้นได้ไปยืมเ งิ นคนอื่นแล้วไม่ได้ใช้คืน ถือว่าเป็นก ร ร มที่ติดตัวเรามา วิ ธีการแก้ให้ถวายข้าวส า รอาหารแห้งให้กับคนที่ไม่มี คนที่ต้องการความช่วย เหลือ ทำได้อยู่เป็นประจำ จะทำให้ชีวิตของคุณนั้น มีความร า บรื่น ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแต่ให้ทำอยู่สม่ำเสมอ ต ามกำลังที่เรามี

2 ช่วยในการสร้างวัด ทำป้ายบอ กทาง ทำซุ้มประตูวัด สิ่งเหล่านี้เป็นการทำบุญที่ดีให้กับตนเอง ทั้งยังเป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่นด้วย

3 การหลุดพ้นก ร ร มที่มีมาตั้งแต่ในชาติก่อน ให้ซื้อแท่นประทับพระพุทธรูปสิ่งของที่จำเป็น รองเท้า อาสนะ ทำป้ายบอ กทาง การสร้างสะพาน สร้างถนน ร่วมจัดทำหนังสือสวดมนต์ ร่วมกันทำบุญที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จะส่งผลบุญให้กับตัวคุณทั้งในปัจจุบัน และในภายภาคหน้า

4 คนโบราณจะพูด กันอยู่เสมอ การทำบุญการสะสมความดี ความดีเหล่านี้จะอยู่ที่ตัวเรา จะส่งผลให้กับตัวเราอ ย่ างง่ายและเร็วที่สุด การทำบุญกับพ่อแม่ การดูแลท่านทั้งสองคน ปฏิบัติการภักดีต่อท่าน ทำให้ท่าน มีความสุข สร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจที่ดี การพูดจาดีๆชวนไปทำบุญตักบาตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่เราไม่ต้องไปไขว่คว้าหาจากที่อื่นใด ทำบุญกับพ่อแม่จะได้ผลอนิสงค์ที่ยิ่งใหญ่มากๆ

หากห นี้สินเยอะ ทำคุณคนไม่ขึ้น สะสมเหรียญ 10 บาทแล้วห่อผ้าขาวไว้

สะสมเหรียญ 10 บาท ครบ 120 เหรียญ หลังจากนั้นให้นำไปห่อด้วยผ้าขาวบางที่สะอาดที่ยังไม่ได้ใช้และให้นำเหรียญที่เราห่อเอาไว้ ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์หรือให้นำไปช่วยคนที่มีความต้องการ คนที่ตกทุ ก ข์ได้ย าก หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบทุกครั้งที่เราถวายวัด

บทแผ่เมตต า

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ าโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่คนสมัยก่อนได้ทำกัน มาและปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนจำนวน มากที่ได้ทำอยู่ จะช่วยให้จิตใจของเรานั้น มีความสงบ มีความสุขและมีความเจริญมากยิ่งขึ้นไป

ที่มา hostingrc