ตั้งพระหน้ารถอ ย่ า งไรให้ถูกต้อง

ความเชื่ ออ ย่ างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหน มาไหน มักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออ กเดินทาง บางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่านาง บางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถ รวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอ ย่ างปลอ ดภั ย

แต่การนำพระมาตั้งบูชาที่หน้ารถนั้น ก็ยังมีคนสงสัยว่าจริง ๆ แล้วเราควรตั้งพระให้หันหน้าไปทางไหนกันแน่ ระหว่างหันไปทางด้านหน้าตัวรถ หรือหันเข้ามาภายในตัวรถ และการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เข้ามาบูชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดไปหาคำตอบกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่คนนิยมบูชา

1. พระพุทธรูป

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมีติดรถไว้เป็นอันดับต้น ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปกป้อง และคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง

2. แม่ย่านาง

เทพเทวดาที่มีความเ ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรั ก ษ า คุ้มครองย านพาหนะต่าง ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน และรถยนต์ ซึ่งผู้ที่มีความเ ชื่อและเคารพบูชามักจะนำพวงมาลัย ผลไม้ หมากพลู ข้าว และน้ำดื่ม มาถวายต ามโอกาสเทศกาลต่าง ๆ

3. วัตถุมงคล ของขลังต่าง ๆ

วัตถุมงคลอื่น ๆ นอ กเหนือจากพระที่คนนิยมบูชา ได้แก่ กุม ารทอง ผ้ายัน ต์ และสิ่งของอื่น ๆ ต ามความเ ชื่อของแต่ละบุคคล

การตั้งบูชาวัตถุมงคลภายในรถ

หากใครที่เชื่ อในหลักของฮวงจุ้ย การตั้งพระหน้ารถนั้นควรตั้งหันหน้าออ กไปทางหน้ารถหรือทิศทางเดียวกับคนขับ ต ามความเชื่ อคือเพื่อเป็นการเสริมดวง ให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการปกป้อง คุ้มครองจากภั ยอันตรา ยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต ามหลักฮวงจุ้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เกิดความขัดแย้ งกับคนรอบตัวได้

สำหรับคนที่ไม่เ ชื่อเรื่องหลักฮวงจุ้ยการตั้งพระให้หันหน้าเข้ามาในตัวรถก็สามารถทำได้ ไม่ใช่เรื่องผิ ด เพราะบางคนอาจรู้สึกสบายใจ มีสติตื่นตัว เป็นเครื่องเตื อนใ จขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าขององค์พระ นอ กจากนี้ยังมีความเชื่ อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าท่าน จึงเป็นเห ตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระเข้ามาในตัวรถ

ข้อควรระวั งในการตั้งพระหรือวัตถุมงคลในรถ

1. เลือ กขนาดให้เหมาะสม

หากต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถ หรือบูชาวัตุมงคลต่าง ๆ ภายในรถ ควรเลือ กขนาดให้เหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไปจนบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เพราะอาจทำให้เกิดอันต ร า ยขณะขับขี่ได้

2. จัดวางในตำแหน่งที่ปลอ ดภั ย

การวางหรือตั้งพระที่หน้ารถนั้นควรวางในตำแหน่งที่ปลอ ดภั ย ไม่ควรตั้งทับบนแอร์แบ๊กหรือถุงลมนิรภั ยเพราะหากเกิดอุบั ติเห ตุ พระที่ตั้งอยู่อาจถูกแร งอัดจากถุงลมนิรภั ยกระเด็น มาโดนคนขับหรือผู้โดยสา รภายในรถได้ ที่สำคัญควรหาที่ยึด เช่น กาวสองหน้าหรือแผ่นย างกันลื่น มาติดกับองค์พระ เพื่อป้องกันการตกหล่นในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ หากเป็นแบบแขวนควรเลือ กขนาดให้เหมาะสมไม่ใหญ่หรือมีน้ำหนักมากเกินไป เวลารถเลี้ยวจะได้ไม่เหวี่ยงไปกระแท กกับกระจกหน้ารถ

3. ไม่ควรมีจำนวน มากเกินไป

การเชื่ อมั่นเคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นไม่ใช่เรื่องผิ ด แต่เราไม่ควรนำพระ หรือวัตุมงคลต่าง ๆ เข้ามาไว้ในรถมากจนเกินไป เพราะนอ กจากจะทำให้รถดูอึดอัดคับแคบแล้ว ยังเสี่ ยงอันตร ายหากเกิดอุบั ติเ หตุ และยิ่งถ้าพระ-วัตถุมงคลต่าง ๆ มีมูลค่าสูง ก็อาจถูกโจรกร รมได้

ทั้งนี้การตั้งบูชาพระหน้ารถ หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ต ามความเชื่ อนั้นสามารถทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต า ยตัว แต่ควรบูชาให้เหมาะสม และที่สำคัญไม่ว่าพระที่เราบูชาจะมีชื่อเ สี ยง หรือบารมีแค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมา ท อุบั ติเห ตุก็สามารถเกิดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นควรขับขี่อ ย่ างมีสติ ไ ม่ประม าท ใช้ความเร็วต ามกฎห ม า ยกำหนดก็สามารถช่วยลดอุบั ติเห ตุได้

ที่มา  newsonlineinfo