ตำร า โบร า ณ เลขที่บ้านบอ กชะต าของคนอยู่สุขหรือทุ ก ข์

สำหรับเรื่องฮวงจุ้ยที่หล า ยๆคน มีความเชื่อ ไม่ว่าจะสร้างบ้าน สร้างบริษัทเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้น วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นตัวชี้ชะต าของเราได้ นั่นคือเลขที่บ้าน หล า ยคนอาจจะไม่เชื่อว่าบ้านเลขที่นั้นจะสามารถบอ กอะไรกับชีวิตคนอยู่ได้

ต ามฮว งจุ้ ย ที่อยู่อาศัยดี มีผลกับความสำเร็จ 33เปอร์เซน ฮว งจุ้ ย เลขที่บ้าน ก็เกี่ยวข้ องและส่งผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านได้เช่นกัน แต่มิได้มีผลกับเจ้าของบ้าน ถ้ามิได้ อ า ศั ยในบ้านหลังนั้น เรามาดูความห ม า ย

ของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนในบ้านอยู่สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เข็ญวิ ธีดู ช ะ ต าบ้ า น ซึ่งเลขที่บ้านดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกกัน จนกระทั่งได้ห ม า ยเลขสุดท้ายเป็นห ม า ยเลขเดียว

1 นำตัวเลขท้าย ทุ ก ตัวของบ้านเลขที่ เลขที่ ห มู่ ไม่นำมาคำนวณ

2 ทั้งตัวเลขด้านหน้าและหลังเครื่องห ม า ยทับ / ถ้ามี

3 นำมาหาผลรวมให้ได้เลข 1 หลัก

4 ถ้าท่านได้เลขศูนย์ ให้คำนวณใหม่ เพร า ะแปลว่าท่านคำนวณผิ ด เช่น 321/60 = 3+2+1+6+0 = 12 = 1+2 = 3 ผลรวมได้เท่าไหร่ ให้ดูผลดว งชะต าเจ้าของบ้านในแต่ละเลข 1-9

ห ม า ยเหตุ ต ามตำร า โบร า ณจะใช้เฉพาะเลขหลังทับเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวบ่งบอ กความแตกต่างของบ้านเรากับเพื่อนบ้านเช่น 321/60 = 6+0 = 6 ดังนั้นถ้าเป็นไปได้

เพื่อความสบายใจ ข้าพเจ้าแนะนำให้พิจารณาทั้ง 2 แบบ คือทั้ง นำเลขก่อนทับมารวม แล ไม่มารวม ความห ม า ยแต่ละห ม า ยเลข เลขทะเบียนบ้าน สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เข็ญ

เลข 9

ห ม า ยความว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีคนเคารพ ยกย่อง นับหน้าถือต าอยู่เสมอ สำหรับเลข 9 นั้นเป็นเลขที่เป็น มงคลอย่ างมาก เป็นเลขของคุณงามความดี

ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็มักจะมีคน คอยเกื้อหนุนรับใช้อยู่เสมอ ผู้ที่อยู่อาศัย มักมี อ า ยุ ยื น ย า ว หากประกอบธุรกิจหรือ กิจการของตนเองก็จะประสบความสำเร็จมีกิจการใหญ่โต

เลข 8

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย ควรเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ มีสติอยู่เสมอ ไม่ลุ่มหลงอยู่ในกิเลสเพร า ะ จะทำให้มีแต่ความ ทุ ก ข์ใจ อีกทั้งบ้านหลังนี้จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับดว งชะต า ของผู้ที่อยู่อาศัยเอง หากเป็นคนดว งแข็ง

และอยู่ในช่วง ด ว ง ดี ก็จะทำให้ส่งผลแต่เรื่องดีๆ แต่หากเป็นคนที่มี ด ว ง ไม่แข็งพอ หรืออยู่ในช่วง ด ว ง ตก ก็จะพบแต่ความ ทุ ก ข์หนัก อาจจะมีเ ค ร า ะ ห์เกี่ยวกับ อุ บั ติ เ ห ตุ

เลข 7

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนหนักแน่น แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคน มีเ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม เนื่องจากเลข 7 นั้นเป็นเลขของอุปสรรค ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้มักพบเจอ กับอุปสรรคต่างๆ มากมายกว่าที่จะประสบความสำเร็จ หรือ ต้องทำงานหนัก แต่มักไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว หากมีลูกน้องบริวารก็มักจะไม่ซื่อ สั ต ย์

เลข 6

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้คน มากมาย มักมีผู้ ห ลั ก ผู้ ใ ห ญ่ ให้การเกื้อหนุนอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคนค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

แต่ถึง อ ย่ า ง ไร บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นเจ้าของกิจการ จะยิ่งเจริญรุ่งเรือง เ งิ นทองไหลมาเทมา ประสบความสำเร็จ

เลข 5

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อ า ศั ย มักเป็นที่รักของ บรรดาญาติมิตรและเพื่อนๆ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอๆ แต่การช่วยเหลือคนอื่น มากเกินไป ก็ถือเป็นข้ อเ สี ย

ของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ เพร า ะจะนำพา แต่ความ ทุ ก ข์ มาให้ ส่งผลทำให้มีเรื่องเดือ ดเนื้อร้อนใจอยู่บ่อยครั้ง ประกอบธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้

เลข 4

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนช่างเจรจา ชอบในเรื่องการ ติ ด ต่อสื่อ ส า ร มีสติปัญญาแหลมคม แต่จะเป็นคนที่ข า ดความ ร ะ มั ด ร ะ วั ง รอบคอบและข า ดความอ ดทนเท่าที่ควร จึงควร ร ะ มั ด ร ะ วั ง เรื่องนี้ให้ดี

นอ กจากนี้แล้วบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านที่ดี ให้โช คลา ภแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ลูกหลาน มีการศึกษาที่ดี อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย จะมีกิจการที่รุ่งเรืองดี

เลข 3

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย มักเป็นคนเฉลียวฉลาด แต่ก็เป็นคนใจร้อน ตรงไปตรงมา ชอบใช้กำลัง มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจนอาจจะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยทีเดียว ผู้ที่อยู่อาศัยบ้านหลังนี้มักประสบแต่ความ ทุ ก ข์ คนในบ้าน เ จ็ บ ป่ ว ย บ่อย และไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน หรือหากประกอบ กิจการต่างๆ ก็มักจะล้มเหลวไม่รุ่งเรือง

เลข 2

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัย เป็นคนที่ชอบพบปะผู้คน ชอบเข้าสังคม เนื่องจากเป็นคนอบอุ่น จึงเป็นที่รักใคร่ของ เพื่อนฝูงและมีเพื่อน มากพอสมควร อีกทั้งยังเป็นคนที่มีเสน่ห์

อ่อนไหวง่าย ผู้ที่อาศัยบ้านหลังนี้ มักจะมีหน้าที่การงาน ที่ร า บรื่น แต่มักจะพบกับปัญหาเรื่องเ งิ นๆ ทองๆ หรือเรื่องห นี้สิน ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

เลข 1

ห ม า ยความว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนี้ มักมีความเป็นผู้นำสูง ใจร้อน กล้าคิดกล้าทำ อีกทั้งยังเป็นคนใจอ่อน ชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ เสมอ จึงทำให้มีเรื่องไม่สบายใจ

อยู่บ่อยครั้ง ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานของผู้ที่อยู่อาศัย ภายในบ้านหลังนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองดี หากรับร า ชกา รก็จะมีผู้คนนับหน้าถือต า มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

วิ ธีแก้ แบบที่ 1

1 แปะสติ๊กเกอร์ตัวเลขที่ต้องการ เล็กๆ ด้านท้ายบ้านเลขที่เดิม

2 เพื่อให้ผลร า มเป็นเลขที่ต้องการ

เช่น เลข 223 ให้แปะเลข 2 ต่อท้าย เพื่อผลรวม = 9

วิ ธีแก้ แบบที่ 2

1 ซื้ อแผ่นทองคำเปลว 1 แผ่นเล็ก ทองคำแท้

2 นำมาแปะบนตัวเลขที่ไม่ต้องการผลรวม 1 ตัว ไม่ต้องปิดมิดก็ได้

3 แปะทับเป็นรูป สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ห ม า ยถึงมุมแหลมขึ้นบน

4 ให้นำเทียนไขมาถูบริเวณที่แปะแผ่นทอง เพร า ะแปะปกติจะไม่ ติ ด

5 แปะครั้งเดียวใช้ได้ตลอ ดชีวิต แม้แผ่นทองจะหลุดออ กหลังฝนตก

อย่ าลืม แปะเลขไหน ก็ได้ที่ไม่ต้องการนับรวม แต่ให้คำนึงถึงผลรวมเลขที่เหลือ ให้ได้ความห ม า ยที่ต้องการ ได้และทางที่ดี เจ้าของบ้านไม่ควรอยู่บ้านตลอ ด เว ล า ในกรณีที่ได้เลขผลรวมไม่ดี เช่น 3 หรือ 7

ที่มา gangbeauty, showbizinfoo  horoscopedaily99