ถึงพ่อแม่ที่รักลูก 5 เหตุผลที่ไม่ควร ทะ เ ล า ะกันต่อหน้าลูก

เราเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกๆของท่าน ฉนั้นการที่เราอย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดี เป็นคนเก่งนอ กจากคำสอนแล้ว การเป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้กับลูกก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ฉนั้นคนเป็นพ่อแม่ควรจะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำให้ลูกเห็นและเรื่องไหนที่ไม่ควรทำ

การที่พ่อแม่ทะ เ ล า ะกันไม่ว่าจะรุ นแ ร งหรือไม่ก็ต าม คนที่เป็นลูกจะได้รับผลกระทบไปเต็มๆ เพราะลูกเป็นคนที่ต้องยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อ กับแม่ โดยเฉพาะลูกในวัยเ ด็ ก ที่ยังไม่เข้าใจการกระทำต่างๆ มากนัก ก่อให้เกิดความเ ค รี ย ดแบะความกดดัน ไปดูกันว่าการที่พ่อแม่ทะ เ ล า ะกันส่งผลกระทบในระยะย าวต่อตัวเ ด็ กอ ย่ างไรบ้างค่ะ

1. เ ด็ กโ ท ษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง

หล า ยครั้งที่เ ด็ กมักจะรู้สึกว่าปัญหาของพ่อแม่เกิดจากตัวเองยังไม่ดีพอ และโ ท ษว่าเป็นความผิ ดของตัวเอง อาจกล า ยเป็นคนไม่เชื่อใจผู้อื่นส่งผลให้เ ด็ กมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น จนทำให้เ ด็ กไม่มีเพื่อน

2. ลูกมีปัญหาในการเข้าสังคม

บา ดแผ ลในจิตใจที่เห็นความรุ นแ ร งจะเป็นปมที่อยู่กับเขาไปตลอ ดหากไม่ได้รับการเยียวย า เพราะเมื่อเขามีพฤติก ร ร มเก็บกดและไม่วางใจคนอื่นก็จะไม่สามารถเปิดใจสู่การเข้าสังคมได้

3. ลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

อาจกล า ยเป็นเ ด็ กก้าวร้าว ชอบใช้กำลัง บางครั้งเงียบเก็บกด การโต้เถียงระหว่างคุณพ่อและคุณแม่จะเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกแสดงออ กด้านอารมณ์ที่ผิ ดๆ เพราะเขาจะซึมซับอารมณ์ และความขัดแย้งอ ย่ างไม่รู้ตัว ทำให้มีจิตใจแข็งกระด้าง ไม่มั่นคง จนกล า ยเป็นเ ด็ กเก็บกด

4. ลูกมีพัฒนาการช้าอ ย่ างเห็นได้ชัด

แม้ว่าลูกจะนอนหลับ แต่สม อ งของเขาก็ยังเปิดรับและจดจำเ สี ยงเหตุการณ์ขณะพ่อ กับแม่ทะ เ ล า ะกัน และรับรู้ถึงอารมณ์โ ก ร ธเกรี้ยวนั้นได้ โดยเมื่อรู้สึกเ ค รี ย ดและกดดัน ร่า งกา ย ของเขาจะหลั่งฮอร์โมน cortisol ซึ่งหากมีฮอร์โมนนี้มากเกินไปจะส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ

5. ลูกข า ดความมั่นใจ

ลูกจะรู้สึกไม่มั่นคงหรือปลอ ดภั ยแม้จะอยู่ในบ้าน จะทำให้เ ด็ กข า ดความมั่นใจในตนเอง และไม่เชื่อใจผู้อื่น ข า ดความภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากเ ด็ กอาจรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ

การทะ เ ล า ะกันไม่จำเป็นต้องเป็นการโต้เถียงที่รุ นแ ร งหรือถึงขึ้นใช้กำลัง แต่แค่การพูดจาถากถาง ไม่ให้เกียรติกัน หรือโต้เถียงกันเล็กน้อย พฤติก ร ร มเหล่านี้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อลูก

ได้อ ย่ างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว คุผณพ่อคุณแม่ควรสงบสติอารมณ์ก่อน มาคุยกันในกรณีที่เผลอทะ เ ล า ะกันต่อหน้าลูก อ ย่ าลืมปลอบลูกใจด้วย โดยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าพ่อ กับแม่มีปัญหา เข้าใจผิ ดกันเล็กน้อย แต่ตอนนี้กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้ว เพื่อไม่ให้ลูกขวัญเ สี ย และที่สำคัญคือพย าย ามอ ย่ าทำให้ลูกเห็นอีกค่ะ

ที่มา p a r e n t s o n e  fahhsai