ทำก่อนสิ้นปี รับสิ่งดีๆ เดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย

การกราบไหว้แม่ย่านางรถนั้น หล า ยคนได้ปฏิบัติกัน มาในทุกปี แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่เคยได้ทำ สำหรับการกราบไหว้แม่ย่านางรถนั้นเมื่อทำอ ย่ างเป็นประจำจะให้สิ่งที่ดีต ามมา จะช่วยคุ้ม ครองป ก ปักรั ก ษา เวลาการเดินทางไปไหน มาไหนได้อ ย่ างปลอ ด ภั ย ช่วยให้มีการขับขี่ไปยังจุดหมายปล า ยทางได้อ ย่ างปลอ ด ภั ย และการทำสิ่งใดๆจะไม่ติดขัดทั้งในเรื่องของงาน ของเงิน จะมีชีวิตที่สงบและมีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาหา

วันนี้เราได้นำเรื่องราวที่ดีมาฝากให้กับทุกท่าน สำหรับการขับขี่รถบนท้องถนน โดยส่วน มากแล้วนั้นในหล า ยๆบ้ า นจะต้องมีรถที่เป็นย านพาหนะในการขับขี่ไปไหน มาไหน ให้ความสะดวกและความรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก หรือรถใหญ่ ความเชื่อของคนโบราณได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า การกราบไหว้รถ มีพิธีที่ได้ทำมาตั้งแต่ในสมัยโบราณจน มาถึงในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีผู้คนจำนวน มากได้คงทำต ามและปฏิบัติกันอยู่

สิ่งของ ที่ต้องจัดเตรียม

1 ย า สู บ 3 มวน

2 น้ำ 1 แก้ว

3 ข้าวเปล่า 1 ถ้วย

4 หมาก , พูล , ย าเส้นสีฟัน 3 คำ

5 ผลไม้ 5 อ ย่ าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อ ย่ างอื่นๆ 4 อ ย่ าง

วัน เวลา ที่ควรไหว้

เป็นเรื่องราวของความเชื่อคนโบราณที่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่หรือจะทำในวันไหนเดือนไหนก็ได้ แล้วแต่ต ามความสะดวก หากเป็นรถใหญ่รถทัวร์ที่ทำมาค้าข า ยทำเงินนั้น แนะนำให้ไหว้ปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ รถเล็กแนะนำให้ไหว้ปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนของการกราบไหว้น้ำ ให้ไหว้ในช่วงเวลาเช้า โดยให้จัดโต๊ะวางข้าวของให้สะอาดปูผ้าสีขาวสะอาด นำสิ่งของที่เตรียมเอาไว้นั้น มาวางบนโต๊ะ และวางเอาไว้บริเวณของหน้ารถที่เราจะไหว้ วางจะเตรียมให้เรียบร้อย และให้ทำการสต าร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับการบีบแตรจำนวน 3 รอบ จากนั้นให้จุดธูปจำนวน 9 ดอ ก และบอ กกล่าวคำในการไหว้ถวายแม่ย่านางรถ

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ , ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ , ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

พร้อมกับการกล่าวว่า……ลูกขอมาถวายสิ่งของเหล่านี้ให้แก่แม่ย่านางรถที่คุ้มครองและปกปักรั ก ษ า ลูกขอให้ท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหล า ยเทอญ สาธุ

พูด กล่าวขอพรให้มีโชค ลาภ ความร่ำร ว ยทำมาค้ า ข า ยขึ้น ให้เงินทองไหลเข้ามาจงเกิดแก่ตัวเรา และให้รอเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นจุดย า สู บจำนวน 3 ม้วนให้กับเจ้าที่ด้วย รอเวลาประมาณ 3 นาทีแล้วกล่าวคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารั ก ษ าโ ร ค อ ย่ าให้เกิดโ ท ษ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

คน มีรถแนะนำว่าให้มีการกราบไหว้แม่ย่านางรถในทุกๆปี ทำก่อนสิ้นปีก็จะยิ่งดี เป็นความเชื่อของคนโบราณ เพราะเมื่อได้ทำแล้วจะให้แต่สิ่งที่ดีเข้าหาตนเอง ให้มีการขับขี่ไปถึงจุดที่หมายได้อ ย่ างปลอ ด ภั ยแคล้ว ค ล า ดจากอั น ต ร า ย ต่างๆ

ที่มา auinews  postsod