ทำทาน 5 อย่ างนี้ ทำแล้วได้บุญแม้ไม่ได้ใช้เ งิ น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การทำทานที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทำบุญก็สามารถได้บุญยิ่งใหญ่เช่นกัน กับบทความ ทำทาน 5 อย่ างนี้ ทำแล้วได้บุญแม้ไม่ได้ใช้เ งิ น ไปดูกันว่าจะต้องทำทานอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

ทานที่ไม่ใช้เงิน…แต่ได้บุญมากทุกคนทำได้เลยวันนี้…ไม่ต้องรอ…ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก…ชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกินงานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหาแต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ ก รรมดี ที่สร้างหนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่างและ อานิสงส์บุญนั้น

หนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า… ‘ บุคคลแม้ไม่มีท รั พ ย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ‘

ทาน 5 ประการ ได้แก่..

1 กายเป็นทาน

สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอ ดพ้นภั ยทั้งปวง ช่วยงานของ พระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

2 ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็น มีความสุขใจคล า ย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

3 วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คน มีกำลังใจ ลุกขึ้น มาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

4 จิตใจเป็นทาน

หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตต า กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อ กร รมดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภั ยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

5 ด ว งต าเป็นทาน

หมายถึงใช้แววต าแห่งความหวังดี แววต าแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ด ว งต าที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสั ต ว์ได้อย่ างแน่วแน่

ที่มา 108resources