ทำบุญทุกวัน ให้อธิฐานลักษณะนี้ จะดีต่่อตัวคุณ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้

วันนี้เราจะพาคุณไดูวิธีการอธิฐานเวลาที่คุณนั้นไปทำบุญ กับบทความ ทำบุญทุกวัน ให้อธิฐานลักษณะนี้ จะดีต่่อตัวคุณ คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร เพื่อให้คุณนั้นได้รับผลบุญที่ทำอย่ างเต็มเปี่ยม

เวลาไปทำบุญ อธิฐานแบบนี้จะดีต่อตัวเรา มีคนรู้น้อยมาก หล า ยๆ คนที่หันหน้ าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้หรือไม่ว่าก ารอธิษฐานแบบไหน ถึงจะส่ งผลดีกับตัวเรา

ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า เมื่อทำบุญเราต่างอธิษฐานขอพรกัน แต่บางทีเร าอาจจะอธิษฐานไม่ถูกหลักก็ได้ และสิ่งสำคัญในการขอพรคือ การทำสมาธิ ตั้งสติ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับอะไร ทำใจสบายๆ แล้วค่อยอธิษฐานจิต และอย ากรู้ไหมว่าแบบไหนถึงจะดีต่อตัวของเรา เพราะส่วน ม ากก็มีแต่ขอพรอะไรที่เหมือนๆ กัน บางทีก็ขอไปผิดจุดก็มี เอาล่ะมาอ่านกันเลยว่าการขอพร การอธิษฐานนั้น ควรเป็นแบบไหน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจากธรรมทาน สังฆทาน วิหารทานนี้ จงถึงแก่เจ้ากร รมนายเ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแล ช่วยเหลือข้าพเจ้า และครอบครัว ที่มีมาถึงทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้ าพเจ้าถึงพ ร ะนิพพานในช าติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิ

เขต ประเทศที่มีพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษา พ ร ะธรร มได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ ลึกซึ้ง ตลอ ดจนว่าจะเข้าพ ร ะนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพ ร ะย ม ร า ชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้ าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อย่ างหนึ่งองค์ ส มเด็จพ ร ะสัมมา สั มพุ ท ธเ จ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรร มเป็นทานช นะการให้ทั้งปวง เพื่อเป็นการลดวิบากกร รมให้ลดลง ให้อโหสิกร รมก่อนแล้วแผ่เมตต า อุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป เพียงทำต ามนี้ก็เป็นการทำบุญ และอธิษฐานจิตอย่ างถูกหลัก ถูกต้อง และส่ งผลดีแก่ตัวท่านเองแล้ว

ที่มา : horoscopedaily99