ท่องค า ถ าบูชาพระสีวลี เสริมชีวิตให้มีโชคลาภ มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ

การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนเป็นที่พึ่งทางใจให้กับหล า ยๆคนได้เป็นอ ย่ างดี ในย ามที่คับขัน หรือในย ามที่หันพึ่งพาใครไม่ได้ ก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยแหล่ะเป็นตัวช่วย บางคนก็ได้ผลจนทำให้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น มีอยู่จริง วันนี้เราจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากกับเพื่อนๆด้วย จะเป็นในเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกัน

เชื่อ กันว่าหากผู้ใดได้บูชาพระสีวลีแล้วจะได้รับท รั พ ย์มหาศาล มีเ งิ นทองไหลมาเทมา ไม่ขัดสน ไม่อับจนตลอ ดไป ดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาล นางสุภาวดี หญิงสาวที่เกิดในตระกูลพ่อค้ า ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและนับถือพระสีวลีเป็นอ ย่ างมาก ครั้งหนึ่งนางสุภาวดีได้ฟังธรรมอ ย่ างลึกซึ้ง และพระสีวลีก็ให้ศีลให้พรว่า จงเจริญรุ่งเรืองด้วยท รั พ ย์สิน เ งิ นทองจากการค้าขาย เ งิ นทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด หลังจากนั้น มา ไม่ว่าพ่อของนางจะไปค้ าข า ยที่ใด ก็ข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่า มีกำไรเข้ามาไม่ข า ดสาย ซึ่งนางสุภาวดีนั้นคนไทยอยู่จักกันดีว่าท่านคือ นางกวัก นั่นเอง

ค า ถ าบูชาพระสีวลี

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะต านะปูชิโตโสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

ข้าพเจ้า ( ชื่อ นามสกุล) ขอน้อมวันทา พระมหาเถระ องค์เอตทัคคะ พระสีวลี ผู้เปี่ยมบารมีแห่งโภคท รั พ ย์ อันสุดนับประมาณ ด้วยทานบารมีทุกมหากัปป์อันไพศาล จงบันดาลการกิจของข้าพเจ้า ให้ก้าวหน้าในมหาลาภผลและดาลดลให้เกิดมหามงคลขึ้นชื่อว่าอับจนไม่มี จงอ ย่ าได้มีบังเกิด ขอความเป็นเลิศในโภคท รั พ ย์สุดนับประมาณ จงอภิบาลเกื้อหนุนบุญชะต า นำพาให้ได้พบความมั่งคั่ง ขอพลังบุญพลังทิพย์จงหยิบยื่นความเจริญให้บังเกิด ขอให้เปิดขุมท รั พ ย์มหาศาล เ งิ นแสนเ งิ นล้านให้ได้ชื่นชม ขอให้ได้สุขสมในกองทอง ให้ได้ครอบครองกองเ งิ นเท่าเนินเขา ขอให้รุ่งเรืองย าวไกลไม่ขัดสน ไม่อับจนตลอ ดปีตลอ ดไป ขอเ งิ นทองเข้ามาดั่งสายธารไหลไม่ข า ดสาย ทั้งจากแดนใกล้แดนไกล หากปรารถนาในลาภผลใดๆ ขอให้สมหวังดั่งตั้งจิต ขอความร่ำร ว ยในชีวิตปรากฏทั่วแดนทั่วทิศ ด้วยจิตต านุภาพแห่งองค์พระสีวลี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ กล่าว สาธุ 3 ครั้ง

ที่มา today.line